Általános főigazgató-helyettes

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Jelentkezési határidő: 
2019/11/05

Országos Széchényi Könyvtár a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Széchényi Könyvtár Általános főigazgató-helyettes általános főigazgató-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatójának irányításával részt vesz a könyvtár általános vezetésében, felügyeletében és képviseletében. A főigazgató akadályoztatása esetén ellátja a főigazgató általános helyettesítését. A főigazgató távolléte esetén a főigazgató feladat- és hatáskörében eseti felhatalmazás keretében jár el. Részt vesz a főigazgatói döntések előkészítésében. Kezdeményezi a szükséges főigazgatói intézkedések meghozatalát. Részt vesz az OSZK rövid- és hosszútávú stratégiai terveinek, belső szabályzatainak kidolgozásában. Összefogja és koordinálja a szakmai igazgatók munkáját, a főigazgató irányítása mellett elkészíti az intézmény éves munkatervét, beszámolóját.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség, - a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább tíz éves szakmai gyakorlat.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egy idegen nyelv ismerete, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
 • Legalább 3-5 éves vezetői tapasztalat,
 • Büntetlen előélet, és annak igazolása három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység végzése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Könyvtári informatikai rendszerek, programok ismerete
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata
 • motivációs levél
 • nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 5.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10073/2019 , valamint a beosztás megnevezését: általános főigazgató-helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. A bizottság véleményét mérlegelve a főigazgató dönt – ha szükséges, a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről és – a vezetői megbízásról, illetve a pályázat eredménytelenségéről. A vezetői megbízáshoz az emberi erőforrás miniszter előzetes egyetértése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 4.