Gyűjteményszervezési igazgató

Nyomtatóbarát változatPDF változat
Jelentkezési határidő: 
2020/03/01

Az Országos Széchényi Könyvtár a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Országos Széchényi Könyvtár Gyűjteményszervezési igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-re szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Gyűjteményszervezési Igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek munkájának irányítása és ellenőrzése az SZMSZ-ben leírtak szerint. Az igazgatóság képviselete a vezetői értekezleteken. Főigazgatói megbízás alapján a könyvtár képviselete a szakterületet érintő szakmai kérdésekben. Részvétel az OSZK rövid és hosszú távú terveinek, belső szabályzatainak kidolgozásában és végrehajtásában. A kötelespéldányokkal és nemzetközi kiadvány-azonosítók kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásának felügyelete. A gyűjteményszervezési, állomány-nyilvántartási és feldolgozási munkák koordinálása és felügyelete a könyvtár egészére vonatkozóan. A gyűjtőköri szabályzat, a gyűjteményfejlesztésre, megőrzésre és feldolgozásra vonatkozó szabályzatok karbantartása; e téren a hatályos jogszabályok szerinti működés felügyelete. Részvétel a könyvtár integrált számítógépes rendszerében működő adatbázis és egyéb állományfeltáró és szakbibliográfiai adatbázisok létrehozásában, fejlesztésében és működtetésében. Részvétel a kurrens és retrospektív Magyar Nemzeti Bibliográfia gondozásában, rendszerének hatékony működtetésében; a névtér-építés nemzeti könyvtári munkálatainak koordinálásában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egy idegen nyelv ismerete, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
 • Legalább 5 éves vezetői tapasztalat,
 • Büntetlen előélet, és annak igazolása három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, hogy a pályázó nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység végzése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Könyvtári informatikai rendszerek, programok ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata
 • motivációs levél
 • nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan

A beosztás betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Országos Széchényi Könyvtár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10006/2020/HR , valamint a beosztás megnevezését: Gyűjteményszervezési igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. A bizottság véleményét mérlegelve a főigazgató dönt – ha szükséges, a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről és – a vezetői megbízásról, illetve a pályázat eredménytelenségéről. A vezetői megbízáshoz az emberi erőforrás miniszter előzetes egyetértése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.