Szinnyei József-díjban részesült kollégánk

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2019/08/26

 

Rácz Ágnes, könyvtárunk Gyűjteményfejlesztési Igazgatóságának igazgatója Szinnyei József-díjat kapott.

Az alábbiakban Káldos János felterjesztő írását idézzük:

„Rácz Ágnes hosszú könyvtárosi pályafutása alatt több területen is maradandót alkotott.

Könyvtárosi munkásságának kulcsterületei a feldolgozás és katalogizálás elméletére és gyakorlatára terjednek ki. Az 1980-as évek elején részt vett a bibliográfiai leírás szabványának (ISBD) bevezetésében, majd az OSZK integrált rendszereinek (DOBIS/LIBIS, AMICUS) bevezetésében is részt vállalt a gyarapítási és katalogizálási modulhoz írt segédleteivel. A katalogizálásról írt tankönyveiből tanulták meg a szakma legfontosabb elveit könyvtárosok nemzedékei. Jelenleg a megújuló könyvtári szabványok (FRBR, RDA, LRM) hazai bevezetésének egyik kezdeményezője és irányítója.

Bibliográfusi és bibliográfiaszervezési tevékenységének legfontosabb területe – a nemzeti könyvtár alapfeladatai közé tartozik – a nemzeti kiadványtermés és a külföldi hungarikumok bibliográfiai számbavétele: a Magyar Nemzeti Bibliográfia. A kiadványsorozat – huszadik századra vonatkozó – hatalmas kötetei, elektronikus formában megjelenő változatai, majd az interneten való megjelenítése szorosan kapcsolódnak szervező munkájához. A humántudományi bibliográfiai adatbázis és szolgáltatás (HUMANUS) létrehozásának aktív kezdeményezője és résztvevője volt. A Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartó Rendszerének szervezésében és megvalósításában is központi szerepet vállalt.

Figyelme kiterjedt a könyvtárak országos rendszerére és nyilvántartására is. Ennek eredményeként jött létre a Nyilvános könyvtárak jegyzéke című nyilvántartás.

Különböző vezetői pozíciókban hosszú ideje részt vesz a nemzeti könyvtár szakmai irányításában. Először a Könyvtártudományi Szakkönyvtár osztályvezető-helyettese majd vezetője volt. Később a Gyűjteményszervezési Igazgatóság, majd rövid ideig a Különgyűjtemények igazgatójaként is működött. Jelenleg a Gyűjteményfejlesztési Igazgatóság igazgatója.

Aktív szerepet vállalt és vállal a könyvtári területre vonatkozó jogszabályok előkészítő munkáiban is. A kulturális törvény (1997. évi CXL. tv.) könyvtári fejezeteinek megfogalmazására létrehozott kodifikációs bizottságának tagja volt, majd részt vett a kötelespéldány-szolgáltatási kormányrendelet (195/2019. (VIII. 1.)) előkészítésében.

Könyvtártörténészként különösen az Országos Széchényi Könyvtár történetével foglalkozik. Szerkeszti az OSZK történeti kronológiáját, névtárát és kiadványjegyzékét (1802–2017). Fontos műve a Gerő Gyula által összeállított Magyar könyvtártörténeti kronológia köteteiben való szerkesztői munka.

Könyvtárosi munkájához kapcsolódóan hosszú ideje oktatja is a könyvtárosok nemzedékeit az állománygyarapításra, katalogizálásra és formai feltárásra.

Jelenleg a digitális korszaknak megfelelő modern magyar könyvtári rendszer egyik megálmodója, irányítója és szervezője. Az Országos Széchényi Könyvtár informatikai megújítási programjában a könyvtárszakmai feladatokért felelős. Ennek a programnak a keretében megújul az OSZK könyvtármenedzsment-rendszere, valamint az országos könyvtári rendszer egyes informatikai elemei, szabványai is és hosszú idő után reálisan megvalósulhat a magyar internet archiválása is. Különös figyelmet fordít ezekben a fejlesztésekben a könyvtári dokumentumok nemzeti vagyonként való nyilvántartási szabályainak alkalmazására, továbbá a szerzői jogok és a személyes adatok védelmének biztosítására.

Két ízben részesült kitüntetésben: 2004-ben megkapta a Bibliotéka emlékérmet, majd 2013-ban az OSZK a Széchényi-emlékérmet adományozta számára.”

Gratulálunk az elismeréshez!