Egy márványdarab

Egy márványdarab

Egy márványdarab
Novellák, karcolatok, tárcák, jegyzetek, dráma
Írta: Kuncz Aladár
Egybegyűjtötte és a szöveget gondozta: Filep Tamás Gusztáv és Varga Ágnes
Az előszót írta: Filep Tamás Gusztáv
OSZK–Kriterion Kiadó, Budapest–Kolozsvár, 2014.
[Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái, II., sorozatszerk.: Boka László és Filep Tamás Gusztáv] 346 oldal
ISBN 978 973 26 1112 8

2 000,- Ft
Kapható

Az OSZK és a kolozsvári Kriterion Könyvkiadó együttműködésében lát napvilágot 2014-től a Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái sorozat (sorozatszerkesztők: Boka László és Filep Tamás Gusztáv). A hézagpótló sorozat második kötetében az író-szerkesztő, irodalomszervező Kuncz kisepikai művei, illetve a publicisztika és a szépirodalom határmezsgyéjén született írásai olvashatók, továbbá itt kapott helyet egyetlen drámai kísérlete, a Csokonai Vitéz Mihály utolsó napjáról szóló egyfelvonásos színpadi játék is, melynek első változata szintén egy karcolat volt.

Amint a kötet gondozójának bevezető tanulmánya is érzékelteti, Kuncz novellái, tárcái sohasem jelentek meg önálló kötetben (publicisztikájából is csak annyi, amennyit a Pomogáts-válogatásokban megtalálunk), kisepikájáról pedig többnyire még a rajongói is azt mondják, hogy másodlagos, konstruált, legalábbis romantikus. Mégis megéri (újra)olvasni ezeket a novellákat, karcolatokat, rövidprózai írásokat, már csak azért is, hogy tisztában lehessünk a fő mű, a Fekete kolostor, illetve az abban megjelenő prózapoétika, módszer, stílus – s az életút végén megtalált forma – előzményeivel, kialakulásával.

Kuncz Aladár összegyűjtött munkái

2014-ben volt száz esztendeje, hogy Kuncz Aladárt, a neves írót, szerkesztőt, kritikust és fordítót, a francia kultúra elkötelezett hívét az első világháború kitörése után, de még azelőtt, hogy háborús állapot állt volna fenn Ausztria–Magyarország és Franciaország között, a többi Franciaországban tartózkodó magyarral együtt internálták. Bár Kuncz a „nagy háború” kitörésekor immár sokadik franciaországi vakációján tartózkodott, egyik pillanatról a másikra az ellenséges hadviselő állam polgáraként nemkívánatos elemmé vált, több társával együtt.
E centenáriumig nem történt meg Kuncz Aladár teljes életművének összegyűjtése és kiadása. Ezt a hiányt igyekeznek pótolni az életmű kutatói, a hagyaték egy részét őrző Országos Széchényi Könyvtár tudományos műhelyei és a romániai magyar szépirodalmi örökség föltárásában jeleskedő kolozsvári Kriterion Könyvkiadó. Ennek az együttműködésnek a keretében a Fekete kolostor írójának életműsorozatát (a fordításában megjelent művek nélkül) egy másik centenáriumig, 2018-ig, az erdélyi magyar kisebbségi irodalom születésének évfordulójáig szeretnénk eljuttatni az olvasókhoz. A Boka László és Filep Tamás Gusztáv sorozatszerkesztők gondozásában megjelenő hét kötet a teljes életművet, Kuncz Aladár regényeit, kisepikai munkáit, tanulmányait, kritikáit, Toldy Ferencről és a magyar irodalomtudomány fejlődésének történetéről írt monográfiáit és a levelezését is tartalmazza.
Mindegyik kötet kísérőtanulmánnyal, kritikai jegyzetapparátussal egészül ki; a sorozatzáró, a recepcióból válogató kiadványba készülő bibliográfiában pedig szerepelnek majd a Kunczról és műveiről szóló cikkek, tanulmányok, esszék, portrék adatai is.

A sorozat darabjai, a kiadás tervezett időpontjai szerint:

Megjelent kötetek:

  1. Fekete kolostor. Feljegyzések a francia internáltságból. A kísérőtanulmányt írta, a jegyzeteket összeállította, a szöveget gondozta: Jeney Éva. Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Budapest, 2014.
  2. Egy márványdarab. (Novellák, karcolatok, tárcák, jegyzetek, dráma). Egybegyűjtötte és a szöveget gondozta: Filep Tamás Gusztáv és Varga Ágnes. Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Budapest, 2015.
  3. Felleg a város felett. Regény. A kísérőtanulmányt írja, a jegyzeteket összeállítja, a szöveget gondozza: Juhász Andrea. Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Budapest, 2016

Tervezett kötetek:

  1. Toldy Ferenc. A magyar irodalomtörténet elméletének és módszerének fejlődése Toldy Ferenc óta. (Monográfiák.) A kísérőtanulmányt írja, a jegyzeteket összeállítja, a szöveget gondozza: Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna. Várható megjelenés: 2017.
  2. Tanulmányok, kritikák I. Egybegyűjti, a kísérőtanulmányt írja, a jegyzeteket összeállítja, a szöveget gondozza: Juhász Andrea. Várható megjelenés: 2017.
  3. Tanulmányok, kritikák II. Egybegyűjti, a kísérőtanulmányt írja, a jegyzeteket összeállítja, a szöveget gondozza: Szász László. Várható megjelenés: 2017.
  4. Kuncz Aladár levelezése. Tervezett megjelenés: 2018.
  5. Tanulmányok, esszék Kuncz Aladárról. Tervezett megjelenés: 2018.