Nemzeti könyvtári tanulmányi ösztöndíj

Nyomtatóbarát változatPDF változat

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
(Széchenyi István gróf)

Nemzeti könyvtári tanulmányi ösztöndíj

Az Országos Széchényi Könyvtár pályázatot hirdet könyvtárszakmai tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, négy fő mesterszakos hallgató számára.

Az ösztöndíj célja, hogy támogassa azokat a könyvtári hivatás iránt érdeklődő nappali tagozatos egyetemi hallgatókat, akik az új generáció képviselőiként gazdagítani kívánják a nemzeti könyvtárat, részt kívánnak venni tudásukkal és elkötelezettségükkel a szakmai fejlődésben, a rohamosan változó világhoz való alkalmazkodásban.

Az Országos Széchényi Könyvtár (továbbiakban: OSZK) a következőket biztosítja a nyertes pályázók számára:

 • ösztöndíj a tanulmányok befejezéséig (maximum 24 hónapig);
 • az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmény függvényében havonta 60.000 Ft./70.000 Ft. vagy 80.000 Ft.;
 • szakmai mentorok segítsége a diplomamunka témaválasztásához és megírásához;
 • szakmai gyakorlat biztosítása a nemzeti könyvtárban;
 • a diploma megszerzését követően munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése (közalkalmazotti kinevezés) határozott időre, de legalább a támogatott időnek megfelelő idő mértékéig. A határozott idő leteltével a szerződés közös megegyezéssel határozatlan időtartamúra módosítható.
 • további karrierlehetőség.

A pályázatot feldolgozó, tájékoztató könyvtáros, illetve történész, irodalomtörténész szakterületekre lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei

A feldolgozó, tájékoztató könyvtáros területre azok pályázhatnak, akik

 1. informatikus könyvtáros szakon BA végzettséget szereztek,
 2. felvételt nyertek szakirányú MA képzésre, vagy legalább egy évük van még hátra a szakirányú MA képzésből.

A történész, irodalomtörténész szakterületre azok pályázhatnak, akik

 1. történelem és/vagy magyar szakon BA végzettséget szereztek,
 2. felvételt nyertek szakirányú MA képzésre, vagy legalább egy évük van még hátra a szakirányú MA képzésből.

A pályázati adatlap kötelező mellékletei a benyújtáshoz:

 • Kitöltött pályázati adatlap és adatkezelési nyilatkozat
 • Szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Hallgatói törzslap kivonat
 • Megszerzett diploma másolata
 • Nyelvvizsga bizonyítvány másolata
 • Hallgatói jogviszony igazolás

A pályázó eddigi szakmai életútjától függően csatolandó mellékletek:

 • korábbi tanulmányi és szakmai eredmények igazolása (tanulmányi verseny, demonstrátori tevékenység, TDK, OTDK, esetleg publikációk),
 • korábban elnyert ösztöndíjak igazolása.

A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázatot postai úton lehet benyújtani az Országos Széchényi Könyvtár 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6. címre. A borítékra kérjük ráírni: „Nemzeti könyvtári tanulmányi ösztöndíj”.

A pályázat beadásának határideje: 2017. szeptember 30.

Az Országos Széchényi Könyvtár elvárásai a leendő ösztöndíjasoktól

 • az Ösztöndíjas köteles a tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek idejében eleget tenni, és a diplomáját a hivatalos képzési idő végéig (maximum 24 hónapon belül) megszerezni;
 • köteles a tanulmányi- és vizsgakötelezettségeinek eredményét igazoló dokumentumokat vagy annak másolatait az adott félév lezárását követő két héten belül eljuttatni az OSZK-hoz;
 • az Ösztöndíjas tanulmányai befejezése után köteles a diplomájának eredeti példányát legkésőbb a munkába lépésekor az OSZK-nak bemutatni;
 • köteles tanulmányainak befejezését követően legkésőbb szeptember 1-jétől közalkalmazotti jogviszonyba lépni az OSZK-nál, illetve jogviszonyát addig fenntartani, amennyi ideig részére a támogatást az OSZK biztosította;
 • az Ösztöndíjas az OSZK-ban végezze a szakmai gyakorlatát.

A munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban töltendő idő tartamába nem számít bele a munkaviszony szüneteltetésének az az esete, amelyre a munkavállalót szabadság nem illeti meg (fizetés nélküli szabadság, GYES, GYED).

A tanulmányi ösztöndíj mértéke

Az OSZK az ösztöndíjat a tanulmányi szerződés megkötésétől kezdődően a diploma megszerzéséig (maximum 24 hónapig) folyósítja.

Amennyiben az Ösztöndíjasnak a szerződés megkötése idején még nincs befejezett MA féléve, a szerződéskötést követő hónaptól:
–  jó minősítésű BA diploma esetén havi         60.000 Ft.,
–  jeles minősítésű BA diploma esetén havi        70.000 Ft.,
–  kiváló minősítésű BA diploma esetén havi     80.000 Ft.

Amennyiben az Ösztöndíjas már MA tanulmányokat folytat a szerződés megkötésekor, akkor a legutóbb befejezett félév tanulmányi eredményét vesszük alapul a későbbi félévekre vonatkozó számítás szerint. Az ösztöndíj mértékét minden félév zárását követően felülvizsgáljuk.

Az ösztöndíj bruttó összeg, amelyből az Ösztöndíjas a mindenkori adózási szabályoknak megfelelően adózik.

Az OSZK nem biztosít nyelvpótlékot a munkatársaknak.

Az MA tanulmányok során az ösztöndíj mértékét minden félév zárását követően felülvizsgáljuk, és az adott félév tanulmányi eredményének függvényében állapítjuk meg a következő félévre esedékes díjat. Amennyiben az adott félév hivatalos eredménye nem éri el a 4.0 számtani átlagot, de nem rosszabb 3.0 átlagnál egy félév erejéig az ösztöndíj folyósítását felfüggesztjük, de a szerződés hatályban marad. Az Ösztöndíjasnak nem lehet felvett, de nem teljesített tárgya.

Az ösztöndíjas jogviszony második félévétől az Ösztöndíjas a következő félév szorgalmi idejének kezdetéig köteles eljuttatni az OSZK részére az előző félévi kreditindex igazolásának, továbbá a soron következő félév tanulói jogviszony igazolásának az intézmény által hitelesített példányát

Az MA tanulmányok első félévének lezárásától félévente felülvizsgálva állapítjuk meg a következő félévi tanulmányi ösztöndíjat, a felvett tárgyakból kapott érdemjegyek számtani átlaga alapján, az alábbiak szerint:

–  4.00 – 4.74 tanulmányi átlag között havi        60.000 Ft,
–  4.75 – 4.99 tanulmányi átlag között havi        70.000 Ft,
–  5.0 tanulmányi átlag esetén havi                     80.000 Ft.

Az ösztöndíj kifizetése havi rendszerességgel utólag, átutalással történik.

A pályázat elbírálásának rendje

A pályázatot 5 fős bizottság bírálja el. A pályázati feltételek és az értékelési szempontok alapján a Bíráló Bizottság dönt a támogatandó pályázókról és az ösztöndíjak összegéről.

A Bíráló Bizottság tagjai:
–  az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója,
–  az Országos Széchényi Könyvtár Gyűjteményszervezési Igazgatóság igazgatója,
–  az Országos Széchényi Könyvtár Különgyűjteményi Igazgatóság igazgatója,
–  az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos igazgatója,
–  a Humánpolitikai Osztály vezetője.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • további nyelv/nyelvek ismerete,
 • tudományos diákköri, demonstrátori tevékenység, publikációk, konferenciaelőadások.

A pályázók értesítése

Az ösztöndíj odaítéléséről hozott döntésről az OSZK október 16-áig elektronikus levélben, valamint a honlapján történő közzététel útján értesíti a pályázókat.

Szerződési feltételek

A nyertes pályázókkal az OSZK ösztöndíjas (tanulmányi) szerződést köt (továbbiakban: Szerződés). A Szerződés mellékletei:
–   a beiratkozás alapján kiállított hallgatói jogviszony igazolása,
–    a már tanulmányokat folytató hallgató esetén az előző félévi kreditindex-igazolás intézmény által hitelesített példánya,
–    a személyazonosító igazolvány és az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata.

Az ösztöndíj folyósításáról az Ösztöndíjas által a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlaszámra történő utalással az OSZK gondoskodik.

A Szerződés nem jön létre, ha a Szerződéshez csatolt mellékletek tartalma nem felel meg a pályázó által a pályázati adatlapon közölt adatoknak, illetve a pályázati felhívás feltételeinek. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: a Szerződés megkötésétől az Ösztöndíjas által vállalt, főfoglalkozású jogviszonyban eltöltött, az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartam végéig tart.

A Szerződés megszűnése, megszüntetése

1.    Az Ösztöndíjas a Szerződést – foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőzően – azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben köteles a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegét a Szerződés megszűnését követő kilencven napon belül az OSZK részére visszafizetni.
2.    A jogviszony saját kezdeményezésre, vagy önhibájából történő megszüntetése/megszűnése esetén az Ösztöndíjas köteles a részére folyósított ösztöndíj teljes összegét – a letöltött idővel arányos mértékben – a Szerződés megszűnését követő kilencven napon belül az OSZK részére visszafizetni az alábbi esetek valamelyikének bekövetkezése esetén:
a)    az Ösztöndíjas egyetemi hallgatói jogviszonya megszűnik,
b)    az Ösztöndíjas nem vállalja a Szerződésben meghatározott munkakörben történő alkalmazását,
c)    az Ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló jogviszonya
a.    vagy az Ösztöndíjas által kezdeményezett lemondással vagy közös megegyezéssel,
b.    vagy OSZK által kezdeményezett felmentéssel (kivéve a csoportos létszámcsökkentés és az egészségügyi alkalmatlanság eseteit) azonnali hatályú felmentéssel megszűnik.
A visszafizetés az OSZK bankszámlájára átutalással történik. Amennyiben az egyösszegű visszafizetés nehézséget jelent az Ösztöndíjas számára, részletfizetési lehetőséget kérelmezhet az OSZK-tól, amelynek elbírálása a főigazgató hatásköre.
A szerződést az Ösztöndíjas azonnali hatállyal megszüntetheti, és nem terheli visszafizetési kötelezettség, ha
a)    az OSZK nem teljesítette az ösztöndíj fizetési kötelezettségét,
b)    az OSZK a képzésre tekintettel kiállított oklevél megszerzését követően nem teljesíti a szerződésben vállalt foglalkoztatási kötelezettségét, illetve
c)    nem a Szerződés szerinti munkakörben kívánja foglalkoztatni az Ösztöndíjast.

A szerződés megszűnik:

a) az OSZK jogutód nélküli megszűnésével;
b) az Ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló szerződésben meghatározott időtartam lejártával;
c) ha a vizsgált félév tanulmányi eredménye nem éri el a 3.0 átlagot;
d) az Ösztöndíjas halálával.

A szerződés megszüntethető:
a)    közös megegyezéssel,
b)    azonnali hatályú felmondással, ha a másik fél a jogviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Ha a Szerződés felmondásának oka az OSZK szerződésszegése, az Ösztöndíjast a részére kifizetett ösztöndíj visszafizetésére vonatkozó kötelezettség nem terheli.

Adatkezelés

Az Ösztöndíjas köteles az OSZK-nak bejelenteni, ha az ösztöndíjas jogviszony fennállása alatt további munkaviszonyt (közalkalmazotti, közszolgálati, szolgálati jogviszonyt) vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít.
Az Ösztöndíjas köteles az OSZK-nak bejelenteni, ha az ösztöndíjas jogviszony fennállása alatt más ösztöndíjnak is kedvezményezettje, és ez hatással van a jelen ösztöndíjjal kapcsolatos elvárások teljesítésére.
Az Ösztöndíjas hozzájárul a Szerződéssel és az ösztöndíj folyósításával összefüggő adatainak kezeléséhez.
Az Ösztöndíjas köteles a Szerződéshez kapcsolódó személyes és tanulmányaival kapcsolatos adataiban bekövetkezett változásokról 8 napon belül, írásban tájékoztatni az OSZK-t.
Az OSZK az Ösztöndíjasról rendelkezésére álló minden adatot, tényt, információt, amely az Ösztöndíjas személyére vonatkozik, személyes adatként kezel, és ezen adatok vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembevételével jár el.
A vonatkozó jogszabályok és a Szerződés rendelkezései alapján az OSZK jogosult az Ösztöndíjas személyi adataira vonatkozó, adatkezelés céljából szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni és az abban foglalt személyes adatokat kezelni.

Sok sikert kívánunk a pályázathoz!

Pályázati adatlap

Szerződés

Ösztöndíj – adatkezelési nyilatkozat

Plakát