Hatalmi diskurzusok – Bibliotheca Scientiae et Artis 8.

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2016/06/06

Az OSZK és a Gondolat Kiadó közös kiadásában a Bibliotheca Scientiae & Artis sorozat nyolcadik köteteként megjelent a Hatalmi diskurzusok – A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben című kötet, mely a könyvtárunk 2015. november 25–26-án megrendezett Tudományos Ülésszakán elhangzott előadások válogatott, szerkesztett anyagát adja közre.

Fülszöveg: Kötetünk az emberi történelem örök témáit, a hatalom művészetekben való tükröződését, legitimációját, a hatalom és az elit, illetve a hatalom és az egyén viszonyát kutatja három, időrendben lineárisan felépülő egységében, a Kr. u. 5. századtól kezdve egészen a jelenkorig. A kötet tanulmányai sok esetben feltáratlan vagy érintőlegesen ismert források felhasználásával, a történettudomány, a politológia, a filozófia, az irodalomtudomány, a színháztörténet vagy a művelődéstörténet felől közelítenek témáikhoz. Bár az írások különböző tudományterületekről kerültek ki, szembetűnő, hogy az egymásra reflektáló témák, újra és újra felbukkanva, mennyire sűrű hálózatot rajzolnak ki közöttük, miközben a laudációk, dicsőítő művek, színházi előadások, ex librisek és kézírásos possessor-bejegyzések mind-mind a hatalmi (ön)reprezentációt hivatottak szolgálni.

Milyen stratégiákkal működnek a régi és új zsarnokok, a monarchiák, a demokráciák és a totalitárius államformák; mennyit, mit, hogyan engednek állampolgáraiknak; milyen szereplehetőségeik voltak és vannak az értelmiségieknek a hatalom közvetlen környezetében; az irodalmi művek fiktív világa milyen képet ad az egyén és hatalom, vagy a periféria és hatalom viszonyáról, s ez mi módon áll kapcsolatban a valósággal? Kötetünk írásai ezeket a kérdéseket feszegetik.

Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó
Szerkesztette: Bíró Csilla és Visy Beatrix
(Bibliotheca Scientiae & Artis 8.)
ISBN 978 963 200 655 0
A kiadvány ára: 3 900,- Ft.

Megrendelhető a Kiadványtárban a kiadvanytar@oszk.hu email-címen és megvásárolható a könyvtár főbejárati Ajándékboltjában.

Az OSZK és a Gondolat Kiadó közös kiadásában megjelenő Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat korábbi kötetei:

 

A Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat

A Bibliotheca Scientiae et Artis az Országos Széchényi Könyvtár által évente rendezett Tudományos Ülésszak elhangzott előadásainak válogatott, szerkesztett anyagát adja közre. A Nemzeti Könyvtár, gazdag gyűjteményeinek tudományos igényű feltárásával, munkatársai kutatói tevékenységével és az egyetemi, illetve akadémiai szféra intézményeivel való együttműködésben tudományos műhelyként kívánja megmutatni magát. Az írott nemzeti emlékezet egyik legfontosabb őrző bástyájaként a nemzeti intézmény saját évszázados értékeire és új kincseire, valamint azok feltárásának szükségszerűségére éppúgy hangsúlyt fektet, mint a korszerűség tudományközi kihívásaira.

A tanulmányok szerzői a nemzeti könyvtár kutatói, továbbá neves vendégelőadók, egyetemi tanárok, akadémikusok, akik saját szakterületeiken, változatos tematikákban összegzik kutatási eredményeiket. A vizsgálódásokban kitüntetett helyen szerepelnek azok a tematikák, melyek közvetve vagy közvetlenül a nemzeti könyvtárnak saját unikális darabjaira, gazdag kézirat- és hanganyagára, vagy magukra az egyes gyűjteményekre, hagyatékokra összpontosítanak.

A sorozat méltó folytatója s új őrzője kíván lenni az egykori OSZK-évkönyvek szellemi értékeinek, szándéka szerint a tudományok és művészetek új tárát, szellemi tékáját nyújtva évről évre.