Könyvtárunk legújabb kiadványai

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2016/08/15

 

Az OSZK mint Könyvkiadó hosszú évek óta rangos kiadványokkal van jelen van a hazai könyvpiacon. Évente mintegy 26-30 kiadványunkat az intézmény páratlan állományára és munkatársai szaktudására építve, önállóan vagy neves hazai és nemzetközi kiadókkal karöltve jelentetjük meg, széles spektrumot átfogva: hasonmás kiadásokat, díszalbumokat, konferencia- és tanulmányköteteket, hézagpótló bibliográfiákat és kiállítási katalógusokat egyaránt kiadunk. A kiadványok elsődleges célja az intézményi tudományos kutatások eredményeinek közzététele, e mellett szükségessé teszi az országos feladatokból adódó, egyedi bibliográfiai és szakkönyvtári tevékenység, illetőleg a gazdag múzeumi tevékenységünk. A könyv- és művelődéstörténeti, illetőleg szakkönyvtári feladataink, valamint a hungarika-kutatások az OSZK páratlan kincseinek hasonmás kiadásait is több esetben igénylik, ugyanakkor a Nemzeti Könyvtár több periodikát és intézményi évkönyvet is jegyez.

Boka László
Tudományos igazgató, kiadóvezető

Legújabb kiadványaink:

1. Hatalmi diskurzusok. A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben. Szerkesztette: Visy Beatrix, Bíró Csilla, Bp., OSZK–Gondolat Kiadó, 2016. [Bibliotheca Scientiae et Artis 8., sorozatszerk. Boka László], 340 p.
ISBN 978 963 200 655 0
A kiadvány ára: 3 900,- Ft.

A Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat az Országos Széchényi Könyvtár által évente rendezett Tudományos Ülésszak elhangzott előadásainak válogatott, szerkesztett anyagát adja közre. Jelen kötetünk az emberi történelem örök témáit, a hatalom művészetekben való tükröződését, legitimációját, a hatalom és az elit, illetve a hatalom és az egyén viszonyát kutatja három, időrendben lineárisan felépülő egységében, a Kr. u. 5. századtól kezdve egészen a jelenkorig.

A kötet tanulmányai sok esetben feltáratlan vagy érintőlegesen ismert források felhasználásával, a történettudomány, a politológia, a filozófia, az irodalomtudomány, a színháztörténet vagy a művelődéstörténet felől közelítenek témáikhoz. Bár az írások különböző tudományterületekről kerültek ki, szembetűnő, hogy az egymásra reflektáló témák, újra és újra felbukkanva, mennyire sűrű hálózatot rajzolnak ki közöttük, miközben a laudációk, dicsőítő művek, színházi előadások, ex librisek és kézírásos possessor-bejegyzések mind-mind a hatalmi (ön)reprezentációt hivatottak szolgálni.

Milyen stratégiákkal működnek a régi és új zsarnokok, monarchiák, demokráciák és totalitárius államformák; mennyit, mit, hogyan engednek állampolgáraiknak; milyen szereplehetőségeik voltak és vannak az értelmiségieknek a hatalom közvetlen környezetében; az irodalmi művek fiktív világa milyen képet ad az egyén és hatalom, vagy a periféria és hatalom viszonyáról, s ez mi módon áll kapcsolatban a valósággal? A kötet tanulmányai ezeket a kérdéseket feszegetik.

2. Collectors and Collections. The Treasures of the Collections in the National Széchényi Library. Edited by László Boka, Lídia Wendelin Ferenczy, Bp., OSZK–Kossuth Kiadó, 2016, 252 p.
ISBN 978 963 200 656 7
A kiadvány ára: 7500 Ft.

Gyűjtők és gyűjtemények. A Nemzeti Könyvtár gyűjteményes kincsei és történetük című angol nyelvű díszalbumunk az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött legfontosabb gyűjteményeket (köztük a Kossuth-könyvtár, a Magyar Asszonyok Könyvtára, Gróf Apponyi Sándor és Todoreszku Gyula gyűjteményei, Dohnányi Ernő hagyatéka, stb.) mutatja be. E reprezentatív kötet 2009-ben jelent meg magyar nyelven, az OSZK és a Kossuth Kiadó együttműködése révén, de mindezidáig az angol nyelvű változatot a rólunk érdeklődő nagyvilágnak nem mutathattuk be. A kötet gazdag és tartalmas olvasnivalót nyújt a magyar nemzeti könyvtár gyűjteményeiről s azok történetéről, elkalauzolva az olvasót a magyar kultúrtörténet különböző korszakaiba. A díszalbum ideális reprezentációs célokra is.

3. Zvara Edina: Egy tudós hazafi Bécsben. Görög Demeter és könyvtára. Bp., OSZK–Gondolat Kiadó, 2016. [Nemzeti Téka, sorozatszerk. Boka László, Kégli Ferenc], 510 p.
ISBN 978 963 200 657 4
A kiadvány ára: 3500,- Ft.

Görög Demeter (1760–1833) a magyar felvilágosodás korának egyik legfontosabb irodalomszervezője, akit több tudományterület ma is elismeréssel tart számon. Volt nevelő, újságíró és szerkesztő, könyv- és térképkiadó, szőlész, fiatal tehetségek és a hazai művelődés bőkezű támogatója, valamint a bécsi magyar tudós társaság egyik legfontosabb személye. Gazdag könyvtárát egykori neveltjének, Esterházy Pál Antalnak édesapja, Esterházy II. Miklós herceg vásárolta meg.

A híres bibliotéka tartalmazza a Görög Demeter szerkesztette Hadi és Más Nevezetes Történetekhez, későbbi nevén a Magyar Hírmondóhoz beérkezett kéziratok egy részét is – ez utóbbiak között több, eddig ismeretlen, a hazai irodalom és művelődéstörténet számára fontos dokumentum is található.

A kötet első felében Görög életéről, sokoldalú tevékenységéről és könyvtáráról olvashatunk, a másodikban pedig többek között nemeslevele, végrendelete, a tisztelői és barátai által neki címzett versek, saját levelei, könyvtárának jegyzéke s a könyvtára megvételével kapcsolatos iratok találhatók – ezek egy része a kutatók, érdeklődők előtt kiadatlan, ismeretlen forrás.

4. „Nekünk mégis Mohács kell…” II. Lajos király rejtélyes halála és különböző temetései. Szerkesztette: Farkas Gábor Farkas, Bp., OSZK–MTA BTK ITI, 2016, 336 p.
ISBN 978 963 200 654 3
A kiadvány ára: 3800,- Ft

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában napvilágot látott a nemzeti könyvtárban 2015. augusztus 29-én megrendezett tudományos tanácskozáson elhangzott előadások szerkesztett és bővített anyaga. A kötet több mint háromszáz oldalon, interdiszciplináris keretekben vizsgálja a mohácsi csata jelentőségét és következményeit, illetve veszi alapos górcső alá II. Lajos király halálának és temetésének sok vitát kiváltott körülményeit.

A Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt és Varga Bernadett szerkesztette tanulmánykötet minden magyar állampolgárnak ajánlható, aki érdeklődik történelmünk egyik legfontosabb sorsfordulója, a mohácsi csata és Magyarország törökkori históriája iránt. Részlet a könyv fülszövegéből: „Nekünk tényleg Mohács kell, amit mi sem bizonyít jobban, hogy generációkról generációkra feltesszük a nyugtalanító kérdést: mi is veszett oda 1526. augusztus 29-én? Lehet-e ennyi év, ennyi forráselemzés, régészeti feltárás, szakmai vita után erről bármi újat mondani? Az utóbbi évek kutatásai azt bizonyítják, hogy igen, mindig akad valami újdonság, amire rácsodálkozhatunk. E kötet arra keresi a választ, hogy a korabeli források új nézőpontú elemzése és a különféle bölcsészet-, illetve természettudományok alkalmazása megoldást kínál-e arra, hogy megtudjuk: mi történhetett valójában II. Lajos királlyal, vagy, hogy hol temették el a csata után? A tanulmányok szerzői között egyaránt található antropológus, igazságügyi orvosszakértő, történész, oszmanista, filológus és könyvtáros.”

A kötetet a II. Lajos király haláláról szóló források (1526–1800) eddigi legteljesebb összeállítása és gazdag képanyag egészíti ki.

5. A Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja 1909. Hasonmás kiadás, a kísérőtanulmányokat írta: Boka László és Szénási Zoltán, Bp., OSZK–Argumentum Kiadó, 2016.
ISSN 0201-2510
A kiadvány ára: 4900,- Ft

A Budapesti Újságírók Egyesületének Almanachjai a mai kutatók számára a századelő író- és újságíró-társadalmára, illetve működésére vonatkozó felbecsülhetetlen értékű adattárak. Az 1909. évi Almanach szerkesztőinek célja az volt, „hogy akta gyűjteményét” állítsák össze „azoknak a felfogásoknak, melyek a korabeli társadalmi és irodalmi világnézet háborus mozgalmainak kétféle visszatükrözői”.

A legújabb irodalom körül című fejezetben többek közt Ady Endre, Ignotus, Schöpflin Aladár, Hatvany Lajos, illetve Beöthy Zsolt, Herczeg Ferenc, Rákosi Jenő és Szabolcska Mihály, A nemzetköziség körül címűben pedig Jászi Oszkár, Kunfi Zsigmond, Szabó Ervin, illetve Berzeviczy Albert, Huszár Károly és Prohászka Ottokár szólaltak meg. E két egység képezi tulajdonképpen az Almanach gerincét, s teszi minden más (1905 és 1917 közt megjelenő) évkönyv között irodalomtörténeti szempontból kiemelkedő jelentőségűvé, ezért – a megjelenés időrendjét megbontva – nyitjuk ezzel a kötettel a sorozat kiadását.

A tervezett újrakiadással az Országos Széchényi Könyvtár és az Argumentum Kiadó elsősorban a 20. század elejének társadalom-, sajtó- és irodalomtörténeti kutatásaihoz kíván hozzájárulni, a kötetek anyaga azonban a „művelt olvasóközönség” érdeklődésére is számot tart.

6. Kuncz Aladár: Felleg a város felett – regény. Szerk., jegyzetek és bevezető: Juhász Andrea, Bp–Kolozsvár, OSZK–Kriterion, 2016. [Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái, III., Sorozatszerk.: Boka László, Filep Tamás Gusztáv]
A kiadvány ára: 2990,- Ft

Kuncz Aladár Felleg a város felett című regénye az OSZK és a Kriterion Kiadó közös gondozásában megjelenő Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái sorozat III. köteteként jelent meg. A kötetben mindazonáltal nemcsak az eddig ismert regényszöveg található, mely első közlésként az Erdélyi Helikon folyóiratban folytatásokban látott napvilágot, hanem a most felfedezett kézirat szöveghű változata is. A kötet igazi filológiai szenzációnak számít! A kötetben Függelékként megjelenő kézirat, a regény első változatának hosszabb-rövidebb töredékeit tartalmazza, s további érdekessége, hogy nemcsak az eddig ismert szöveg korábbi változatának 6 oldalnyi töredékét tartalmazza, hanem az eredetileg is trilógiának szánt regény korábban el nem készültnek hitt második és harmadik részeihez tartozó szövegeket is. A másodikból 59, a harmadikból 4 oldalnyi kéziratszöveg került elő az OSZK Kézirattára által őrzött egyik hagyatékból. A kötetben egy alapos irodalomtörténeti bevezető tanulmány, továbbá a kritikai apparátussal ellátott regény és a most felfedezett kézirat-töredék szövege olvasható.
A regény 1913-ban játszódik, főhőse Szentgyörgyi Tamás, akit iskolaigazgatónak neveznek ki az oltvári reáliskolába. Az ő ott töltött iskolaévének eseményeit mondja el a regény, miközben iskolai, közéleti, szerelmi konfliktusait követhetjük egészen az 1914-es franciaországi vakációig, amelyet a világháború kitörése szakít meg. A főhős és barátja azonban nem jutnak haza, internálják őket az immár ellenséges francia hatóságok.

7. Bestiarium Zircense. Hasonmás az Országos Széchényi Könyvtár Cod. Lat. 506-os kéziratából Boreczky Anna bevezetőjével, Bp., OSZK, 2016.
ISBN 978 963 200 658 1
A kiadvány ára: 2900,- Ft

Az utóbbi félévszázad zivataros történelme miatt ma Magyarországon alig 4-5 műemlékkönyvtár hirdeti a rendi könyvtárak egykori fényét. A zirci Ciszterci Műemlékkönyvtár a kevés kivételek egyike, mely az Országos Széchényi Könyvtár szakmai patronálása mellett hazai műemlékkönyvtáraink közt komoly tudományos és múzeumi szakfeladatokat lát el, s páratlan történeti, művelődéstörténeti és persze helytörténeti jelentőséggel bír értékes állománya révén. A ma is mintegy 70 ősnyomtatványt, köztük 10 darab országosan unikális példányt őrző Műemlékkönyvtár kincsei közül ritkán mutathatunk meg egyes kiemelkedő darabokat.

A most közreadott hasonmás kiadás egy eredetileg a zirci apátság birtokában lévő kódexnek egy részletét közli, egy 15. századi Bestiáriumot. Az anyag kolligátum-jellege és antikvitásba nyúló eredete, valamint több évszázados rejtőzködése igazi csemegévé, kortörténeti dokumentummá teszi. A benne olvasható magyar szavak miatt nem csak fontos kultúrtörténeti, hanem igazi nyelvtörténeti dokumentum is. Szövege magyarul még nem jelent meg, ezért az egyes élőlények rövid bemutatása a magyar olvasóközönségnek először nyújt bepillantást ebbe a középkori moralizáló állat-történeteket tartalmazó műbe. A közreadást alapos könyv- és művelődéstörténeti kutatások előzték meg, a hasonmást munkatársunknak, a szerkesztést vállaló Boreczky Anna művészettörténésznek bilingvis tanulmánya vezeti be.

Az eddig csak könyvtári-szakmai körökben ismert művet a maga teljességében az Országos Széchényi Könyvtár az Apátsággal együttműködve ajánlja a mai kutatók és a szélesebb olvasóközönség figyelmébe.

8. Irodalmi magazin 2015/3. Kölcsey Ferenc
A Magyar Napló és az OSZK negyedévi időszakos, tematikus kiadványa, főszerk: Jánosi Zoltán.

9. Irodalmi magazin 2015/4. Tamási Áron
A Magyar Napló és az OSZK negyedévi időszakos kiadványa, főszerk. Jánosi Zoltán.

 

A fenti kiadványok kaphatók az OSZK könyvesboltjában vagy megrendelhetők az OSZK Kiadványtárától az alábbi elérhetőségeken: Budai-Király Tímea, Tudományos Igazgatóság Kiadványtár, Országos Széchényi Könyvtár; 1827 Budapest, Budavári Palota F épület; Tel.: 22-43-878, Fax: 20-20-804, email