Az Erdélyi Unitárius Egyház története III/1.

Az Erdélyi Unitárius Egyház története III/1.

Az Erdélyi Unitárius Egyház története III/1.
Írta: Uzoni Fosztó István – Kozma Mihály – Kozma János
Fordította: Márkos Albert
A fordítást a latin eredetivel egybevetette és kiegészítette: Balázs Mihály
Sajtó alá rendezte: Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár Lehel
Magyar Unitárius Egyház, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete és az Országos Széchényi Könyvtár, Budapest–Kolozsvár, 2018.
1256 o.
ISBN 978 606 8779 08 9

7 000,- Ft
Kapható

Az Erdélyi Unitárius Egyház története III. könyvének első része „az unitáriusoknak a 18. században viselt dolgait, hitükért elszenvedett üldöztetéseit és megtapodtatásait” beszéli el Márkos Albert (1878–1949) magyar fordításában. A Kénosi Tőzsér János (1708–1772), Uzoni Fosztó István (1729–1778), Kozma Mihály (1723−1798) és Kozma János (1761–1840) lelkész-történetírók által a 16–18. századi egyháztörténetet felölelő, háromnegyed évszázadon át közel 4000 oldalnyi, latin nyelven írt, kéziratban maradt mű az unitárius egyház legnagyobb szabású vállalkozása.

A 18. század történéseit tárgyaló III. könyvet terjedelmi okokból és újszerű szerkezeti sajátossága miatt két részben adjuk közre. A III/I. könyv szól a kolozsvári unitárius eklézsia üldöztetéseiről, templomaik, iskoláik, parókiájuk elvételéről; az unitáriusok hivatali tisztségektől való megfosztásáról; a tordai, hévízi, szentháromsági, káli, gálfalvi és sinfalvi eklézsiák évtizedekig tartó sanyargatásáról. Ezáltal a III. könyv az átélt személyes traumák elbeszélése, de kirajzolódik a 18. századi unitárius elődök mindennapi életének teljessége is. Ugyanakkor megismerhetjük a kolozsvári unitárius iskola igazgatói, tanárai, főnökei és az eklézsia papjai 18. századi tevékenységét, gazdag szellemi és tudományos életművét is, valamint a Disciplina Ecclesiasticát, az ‘Egyházi rendtartást’; az unitárius egyház 1634-től 1812-ig felszentelt papjainak névsorát. Az egyháztörténeti eseményeket adattár jellegű források támasztják alá: rendeletek, kérelmek, sérelmek, levelek, értekezések, vita- és gúnyiratok, különféle nyomtatványok, illetve azok kéziratos másolata. A forráskiadás figyelembe vette a négy meglévő latin kéziratot is. A 18. század püspökeit tárgyaló rész a III/II. kötetben fog megjelenni.

A kötet anyagát személy- és helynévmutató, zsinati mutatók, a tárgyalt művek szerző és cím szerinti mutatói egészítik ki. Közöljük a kolozsvári, ún. Originalis kézirat öt könyvének valamennyi tartalomjegyzékét, hogy az olvasó egységes egészként láthassa a teljes Históriát. Ennek valamennyi példányát és másolatát felkutatva, ezek címlapfotóját is közreadjuk, ezenkívül kéziratokról és alig ismert nyomtatványokról készült illusztrációk gazdagítják a kiadványt.

A kiadást az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Reformáció 500 Emlékbizottság, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége támogatta.

 (A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/3/1. Sorozatszerkesztő: Kovács Sándor, Molnár Lehel)