Festetics-kódex

Festetics-kódex

Festetics-kódex. Kinizsi Pálné Magyar Benigna imádságoskönyve
Elektronikus dokumentum
Szerkesztette: Kertész Balázs, Káldos János
Budapest, OSZK MEK, 2007. CD-ROM
ISSN 1788-1188
ISBN 978-963-200-528-7

3 500,- Ft
Elfogyott

A Festetics-kódexet 1493 körül másolták a pálosok nagyvázsonyi kolostorában, amelyet Kinizsi Pál alapított egy évtizeddel korábban, 1483-ban. A kötet imádságoskönyv, amely a magánáhítatot szolgálja szemben a mise vagy a zsolozsma keretében végzett imádsággal. A kódexet egy világi hívő, Kinizsi Pál felesége, Magyar Benigna számára állították össze.

A kézirat történetéhez szorosan kapcsolódik egy másik imádságoskönyv, a Czech-kódex. Ezt szintén a vázsonyi pálosok másolták Magyar Benigna számára 1513-ban. Mindkét kötet kisméretű, ami rendeltetésükkel magyarázható: mivel mindennapi egyéni használatra készültek, fontos volt, hogy tulajdonosuk könnyen magánál hordhassa őket. A két könyv arról tanúskodik, hogy Kinizsi Pál felesége tudott olvasni, ellentétben férjével, aki valószínűleg sem olvasni, sem írni nem tudott.

A kötet nyelvemlék voltán túl díszítettsége miatt is becses emlékünk. A reneszánsz stílusú illumináció annak a budai könyvfestőműhelynek a hatását mutatja, amelynek több corvina díszítését is tulajdoníthatjuk. A kódex további sorsáról mindössze annyit tudunk, hogy valamikor a 18. század végén a Festeticsek keszthelyi könyvtárába, majd 1947-ben az Országos Széchényi Könyvtárba került. Nevét a Festetics családról kapta.

A kódex tartalma:
Az imádságoskönyv legterjedelmesebb tartalmi egysége egy hivatalos egyházi szöveg, Szűz Mária kis zsolozsmája. A Mária-officiumot Európa-szerte a rendes napi zsolozsma mellett imádkozták. Ahogy azt a Festetics-kódex is mutatja, a liturgiában szereplő szöveg magánhasználatra is szolgált. A középkorban a közösen végzett napi zsolozsma nyilvános istentisztelet volt, azon a világi hívek is megjelenhettek. Ezzel magyarázható, hogy a Kinizsi Pálné Magyar Benigna számára készített magyar nyelvű imádságoskönyv Szűz Mária kis zsolozsmáját is tartalmazza. A pálos szerzetesek célja az volt, hogy a latinul mondott szöveget anyanyelvén értessék meg egy világi hívővel.
A Mária-officium mellett magánimádságok is olvashatók a kötetben. Ilyen a "Pál uram betegségéről szerzett imádság", amely alapján megállapíthatjuk a kódex keletkezési idejét. A "Pál uram" megnevezés Kinizsi Pált jelöli, aki 1492-ben súlyos betegségben szenvedett. A gyógyulását kérő imádságot feltehetőleg minden pálos kolostorban mondták. Kinizsi, miután betegségéből felépült, még két évig élt: 1494 november 20-án hunyt el. A betegség és az elhalálozás időpontja alapján a kódex 1493 körül keletkezhetett.

A kötetben olvasható Petrarca hét bűnbánati zsoltárának első magyar nyelvű fordítása. A mű tartalmilag független a Biblia bűnbánati zsoltáraitól, amelyeket naponta elmondtak a zsolozsma keretében. A Festetics-kódexbe bemásolt szöveg ismeretlen fordítója értelmesen és hűen ülteti át magyar nyelvre a latin eredetit. A fordítás jelentéstani szempontból is értékes: több ritka szó illetve jelentésárnyalat is előfordul benne. Petrarca bűnbánati zsoltárainak felbukkanása a kéziratban utalhat egyrészt a kötet összeállítóinak, másrészt Magyar Benignának az érdeklődésére.

A kódex utolsó tartalmi egysége János evangéliumának az eleje (1,1-14.). A szöveget utólag másolták be a kötet végére, az eredetileg üresen maradt oldalakra.

A Digitális Kincstár az Országos Széchényi Könyvtár elektronikus kiadványsorozata, amelynek célja, hogy digitális formában minél szélesebb körben ismertté tegye a könyvtári raktárak polcain található értékeket. A kiadványsorozat szerkesztési munkáit – az Országos Széchényi Könyvtár különböző osztályai szakértőinek bevonásával – a Magyar Elektronikus Könyvtár Osztály végzi. A sorozat darabjai főként a magyar nemzeti könyvtár egy-egy különlegesen értékes dokumentumának (régi könyvek, kéziratok, folyóiratok, térképek, aprónyomtatványok, plakátok, hangzó dokumentumok stb.) teljes digitális másolatát tartalmazza, azonban alkalmanként más gyűjteményekben található dokumentumok is megjelenhetnek benne. Az Országos Széchényi Könyvtár „Nemzeti Ereklye” kiállításain bemutatott kincsekről minden esetben CD-kiadvány is készül a Digitális Kincstár sorozat keretében.

A sorozatot elsősorban digitális hasonmáskiadásnak tekintjük. A sorozat egyes kiadványai – a technikai lehetőségektől függően – igyekeznek minél pontosabb másolatát nyújtani az eredetiknek. Egy alapvetően könyvtári szemléletű rövid, kétnyelvű ismertető kapcsolódik az egyes dokumentumokhoz, amely tájékoztatja az olvasót a legalapvetőbb tudnivalókról. A sorozatnak nem feladata az adott forrás tudományos igényű feldolgozása, azonban szeretnénk ha a tudományos kutatásban nélkülözhetetlen segédanyaggá válnának kiadványaink. Ha lehetőség nyílik rá, akkor hosszabb, tudományos igényű ismertetések, szövegkiadások is megjelenhetnek az egyes darabokon.

A dokumentumokról készített másolatot kétféle minőségben találja meg az érdeklődő olvasó a sorozat egyes kiadványain: egyrészt a gyors használatot biztosító közepes képminőségű, másrészt a részletes vizsgálatot is lehetővé tevő jó képminőségű változatban.