Tér(v)iszonyok, térkép(zet)ek

Tér(v)iszonyok, térkép(zet)ek

Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek
Szerkesztette: Bíró Csilla és Visy Beatrix
OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2014.
[Bibliotheca Scientiae & Artis 6., sorozatszerk. Boka László] 262 oldal
ISBN 978 963 200 624 6, ISSN 2062-2279

3 500,- Ft
Kapható

Ha egy heterotípia, jelen esetben a Nemzeti Könyvtár, tudományos konferenciát szervez, milyen téma lehetne aktuálisabb és kihívóbb a tanácskozás számára, ha nem éppen a tér fogalmának interdiszciplináris igényű vizsgálata? Jelen kötetünk szerzői – meghívott előadóink és az OSZK kutatói – ezúttal a tér és a hely fogalmai felől, a modern térelméleti munkák felhasználásával közelítenek kutatási témáikhoz, termékeny párbeszédet alakítva ki így a különböző tudományterületek között.

A kötet két nagy tematikai egység köré szerveződik. Az első rész az irodalomelmélet fogalmaival, irodalmi művek, műcsoportok elemzésével vizsgálja a fiktív és valós tereket, helyszíneket, hangsúlyt helyezve társadalmi terekre, térmetaforákra és térhierarchiákra, kronotoposzokra, mitikus terekre, a város és vidék tereire, valamint a határ fogalmának és motívumainak körüljárására. A második tematikus blokk tanulmányai a Széchényi Könyvtár gazdag gyűjteményrészeivel összhangban, leginkább az azokban végzett kutatások mentén a művelődéstörténet, a művészettörténet, a filológia, a térképészet, a színháztörténet és a zenetudomány eszközeinek és forrásainak bevonásával elemeznek valós, múltbéli, illetve jelenleg is létező nem fiktív tereket vagy azok ábrázolásait. Kérdésfelvetéseik között olyan időszerű és gyakorlati témák szerepelnek, mint a könyvtárak helye és funkciója a társadalomban, a nemzeti emlékezet megőrzésének lehetőségei, a színház tereinek változásai, vagy a kulturális örökség megőrzésének digitális alkalmazásai.

A ’tér’ és a ’hely’ irodalmi, társművészeti reprezentációin, jelentésviszonyain túl tehát a legkülönbözőbb tereket, tér-képzeteket is érdemes minden irányból újra és újra körüljárni, hiszen minden egyes időpontban új arcukat mutathatják, így új ötletekre, együttgondolkodásra inspirálhatnak.

A sorozat további tagjai:

  • Érték és értelmezés Szerk. Boka László, Sirató Ildikó Budapest, OSZK–Gondolat, 2010.
  • Szöveg – emlék – kép Szerk. Boka László, P. Vásárhelyi Judit Budapest, OSZK–Gondolat, 2011.
  • Az identitás forrásai. Hangok, szövegek, gyűjtemények Szerk. Boka László, Földesi Ferenc, Mikusi Balázs Budapest, OSZK–Gondolat, 2012.
  • Esemény és narratíva. Történetiség – elbeszélés(ek) – interpretáció Szerk. Kötél Emőke, Rainer M. János Budapest, OSZK–Gondolat, 2013.
  • tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek Szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix Budapest, OSZK–Gondolat, 2014.
  • INTERPRETÁCIÓK INTERPRETÁCIÓJA. Tudós bibliothecariusok, tudós elődök Szerk. Zsupán Edina Budapest, OSZK–Gondolat, 2015.
  • HATALMI DISKURZUSOK Szerk. Bító Csilla, Visy Beatrix Budapest, OSZK–Gondolat, 2016.

Bibliotheca Scientiae et Artis (BScA)

Az Országos Széchényi Könyvtár évente rendezi meg Tudományos Ülésszakát, mely az intézmény kutatóinak lehetőséget ad kutatási témájuk bemutatására, megvitatására, ezáltal is segítve a kutatók közötti tudományos diskurzust. A konferenciák válogatott, szerkesztett anyagai 2010-től önálló tanulmánykötetekben Bibliotheca Scientiae et Artis címmel könyvsorozat formájában látnak napvilágot, melynek sorozatszerkesztője Boka László, az OSZK tudományos igazgatója. Az egyes köteteket a mindenkori ülésszak kurátora szerkeszti.