Nemzeti Színház, 1839

 

Színlap
 

A kritikusok részéről a mű csaknem egyöntetű elismerését a Nemzeti Színház első Bánk bán-előadása hozza meg.
Néhány idézet a Bánk bán nemzeti színházi bemutatójáról:

Honművész:
„Bank bán mai napig is koronája a’ magyar színköltészetnek. Hugo Victor »Ruy Blas«-jának előbeszéde szerint a’ közönség három részből áll: hölgyekből, gondolkodókból 's néptömegből. A’ hölgyeknek indulatok festése, a’ gondolkodóknak karakterrajz, ’s a’ tömegnek cselekvény kell. Bank bánban mind a’ három résznek elég van téve. Itt egy nagyszerű cselekvény az indulatok forrásából buzog-fel, ’s a’ karakterek medrében folyik-le. A’ fájdalom húrjai mesterileg illetvék: Melinda fájdalmaiba, egy megrontott ’s zavart hangú húros hangszer, egy mindinkább sötétülő hold, egy szentségétől megrabolt oltár. ’S milly dicső [párja?] e’ szét darabolt remek képnek Bank bán, férje, ki e’ szelíd gerle panaszaihoz kölykevesztett oroszlánként ordítozik, ’s fájdalmaiban megrázza az egész országot. E’ kínos hangverseny szívrázó hangjai közé mesterileg vegyül még Tiborcz, az akkori nyomott nép képviselője ’s Petur bán, e minden érütésben Magyar. ’S e’ nyomatás és mellőzés korában mint pálmafa emelkedik fel az arany bulla.”

     

Hasznos mulatságok:
„A darab iránya nagyszerű ’s drámai, ’s kidolgozása méltó. Ref.[erens] elvész azon szépség-tengerben, melly ezen darabot körül mossa. Mindenekelőtt a’ charakterek tűnnek fel.”

Vörösmarty Mihály (Athenaeum):
„Sok tekintetben hiányos ’s némileg vad, de erővel teljes színmű.Legkevesbbé sikerült Bánkbán’ charactere, kiben nem látjuk azon szilárdságot, melly az általa elkövetett merész s’ nagy felelősségű tetthez kívántatik. Az egész mű mindenesetre magasb tehetségre mutat. Drámai sőt színi hatás tekintetében végre a mű ritka tünemény. Csupán a negyedik felvonást kívánnók kiigazítani.”

Magát az előadást középszerűnek, kielégítőnek tartják, de kiemelik Bartha Tiborc-megformálását és Lendvayné Hivatal Anikó Melinda-alakítását.
(Idézi Németh Antal)

Széchenyi István Napló-jában a következő megjegyzést fűzi a darabhoz: „Magyar színház. Bánk bán. – Felfoghatatlan, hogy a kormány hogy engedhet ilyen esztelenséget játszani. – Rossz, veszedelmes tendencia”

Vissza