Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A személyes adatok védelméről

Az Országos Széchényi Könyvtár bármely – nemcsak a weboldalak használata során tudomására jutott – személyes adatot a hatályos adatvédelmi szabályok betartásával kezeli így különösen:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
  • az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során alkalmazandó 1998. évi VI. törvény,
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) rendelkezéseire,
  • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kultv.)
  • illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a témára vonatkozó ajánlásaira.
  • Az Országos Széchényi Könyvtár betartja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokat is, így különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvet, amennyiben ezek közvetlenül alkalmazandóak.

 

Az Országos Széchényi Könyvtár tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Országos Széchényi Könyvtárhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Országos Széchényi Könyvtár – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. Az Országos Széchényi Könyvtár kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, semmilyen formában nem adja át harmadik félnek, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Országos Széchényi Könyvtár weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az Országos Széchényi Könyvtár nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy az Országos Széchényi Könyvtár a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Országos Széchényi Könyvtár az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

Az Országos Széchényi Könyvtár a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és akként kezeli. A személyes adatokhoz való hozzáférést az Országos Széchényi Könyvtár a jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Továbbá megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának a védelméről, amelynek a keretében megvalósított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel.

 

Az Országos Széchényi Könyvtár Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Adatkezelési tájékoztató az Országos Széchényi Könyvtár épületeiben levő kamerás megfigyelőrendszerről

 

A szerzői jogról

Az Országos Széchényi Könyvtár weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt áll, ezért felhasználásuk, így különösen lemásolásuk, újabb online hozzáférhetővé tételük főszabály szerint az Országos Széchényi Könyvtár, illetve e tartalmak egyéb jogosultjainak engedélyéhez kötött. A szükséges engedély megszerzése érdekében kérem forduljon kollegáinkhoz az inform@oszk.hu e-mail címen.

Felhívjuk a figyelmét, hogy e tartalmak engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel járhat.

Cookie használat

Az internethasználat során az egyes meglátogatott weboldalak cookie-kat (sütiket) küldenek a gépünkre, amelyek ott eltárolódnak. Ezek lehetőséget biztosítanak egyes adataink lekérdezésére, a felhasználó internethasználatának nyomon követésére.
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy oldalaink látogatottságát a fenti technikával mérjük, ennek érdekében szervereink automatikusan rögzítik azokat az adatokat, amelyeket a böngészők bármely webhely meglátogatásakor elküldenek (pl. IP-cím, használt böngészőprogram, képernyőfelbontás, stb.), ezek a saját adatbázisunkban és a Google Analytics adatbázisában eltárolódnak.

A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik fél részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik fél a Google megbízásából feldolgozza az információkat.

A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

 

A cookie-k, vagy sütik kezelésének jogalapját az OSZK, mint adatkezelő jogos érdeke jelenti, illetve a személyre szabott hirdetések kiszolgálása esetén a Felhasználó hozzájárulása.

A szolgáltató jogos érdeke alapján megjelenített sütik fajtái:

  • Statisztikai és analitikai rendszerek: Az OSZK a Google Analytics szolgáltatását használja a rendszer működésének figyelemmel kísérésére és a szolgáltatásainak továbbfejlesztéséhez szükséges információk begyűjtésére. A Google Analytics szolgáltatás részére az OSZK nem ad át személyes adatokat, így IP-címeket sem. Amennyiben a látogató vagy a Felhasználó böngészőjében beállítja a „Do Not Track” opciót, úgy számára a Google Analytics kódjai egyáltalán nem kerülnek elküldésre.
  • Alapműködéshez szükséges sütik: A weboldal egyik alapvető szolgáltatása a Felhasználóhoz közel lévő könyvtárak térképes megjelenítése. A funkció működéséhez a weboldal helyadatokat kezel IP-cím, engedélyezés esetén GPS koordináta alapján.

 

Kapcsolat: dpo[kukac]oszk.hu