Lymbus 2003

Lymbus 2003

Lymbus 2003 
Magyarságtudományi forrásközlemények
Főszerkesztő: Ujváry Gábor
OSZK–Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság–Balassi Bálint
Magyar Kulturális Intézet – Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, 2003., 431 old.
ISSN 0865 0632

1 000,- Ft
Elfogyott

Egy korábbi, ugyanilyen című periodikát megújítva és átalakítva 2003-tól évente jelenik meg a Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények című kiadvány, amely elsősorban a hungarika-kutatások során feltárt, az 1526 és 1945 közötti korszakban keletkezett, komoly történeti értékekkel bíró iratok kiadását tekinti feladatának. Az eredeti nyelvükön közölt források értelmezését bevezető tanulmányok és bőséges magyarázó jegyzetek segítik.

Az évkönyv kiadását a hungarológia vezető hazai műhelyei támogatják: a Balassi Intézet, a Magyar Országos Levéltár, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság és az Országos Széchényi Könyvtár. A Lymbus főszerkesztője Ujvary Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, felelős szerkesztője Szentmártoni Szabó Géza.

 

Tartalom:

 • Szentmártoni Szabó Géza: Muthnoky Mihály végrendelete (Pozsony, 1552. február 16.) 9
 • Szentmártoni Szabó Géza: Gyarmati Balassa Ferenc epitáfiuma (Bázel, 1554 áprilisa) 15
 • FazekasIstván: Négy levél Bocskai István bécsi és prágai tartózkodásához (1572, 1576) 19
 • Flóra Ágnes: Kolozsvári ötvösregesztrum (1549–1790) 25
 • Sunkó Attila: A Gyulafehérvári Káptalan és a Kolozsmonostori Konvent Levéltárának működésére vonatkozó iratok 75
 • Tusor Péter: Pázmány Péter esztergomi érsek levelei Rambaldo Collaltóhoz (1621–1626) 111
 • Koltai András: Egy főúri lakodalom előkészületei (Esterházy László és Batthyány Eleonóra menyegzője Rohoncon 1650-ben) 117
 • Szabó András Péter: II. Rákóczi Györgynek poenitentiára való intetése – 1658 vége 137
 • Kerekes Dóra: Johann Christoph von Kindsberg konstantinápolyi császári követ hagyatéki leltára 1678-ból 151
 • Herner János, Radics András: Szennay Kastélynak Könyve 181
 • Német S. Katalin: Magyar diákok német éneke? 211
 • Bujtás László Zsigmond: Johannes van de Velde holland lelkész halála Magyarországon (1711) 217
 • Szelestei N. László: Báró Szentiványi József verse az 1757. évi nagykárolyi farsangról (Adalék Janus Pannonius XVIII. századi ismeretéhez) 245
 • Gaál Bernadett: Leopold Alois Hoffmann életrajza 1792-ből 273
 • H. Kakucska Mária: Révai Miklós ismeretlen levelei Orczy Lőrinchez 285
 • Hubert Ildikó: Simon József alkalmi éneke (1764) 289
 • Csörsz Rumen István: Erdélyi hazugságversek a XVIII–XIX. század fordulójáról 307
 • Somogyi Gréta: Barabás Miklós levelei a nagyenyedi kollégiumban 317
 • Seres Attila: „A magyar nyelv annyi lélek üdvösségére eredménnyel tanítható” Források a moldvai magyarság anyanyelvű egyházi oktatási lehetőségeinek tanulmányozásához a XIX. század végén 321
 • Szende László: Adalék Tompa Ferenc közéleti tevékenységéhez 351