Lymbus 2017

Lymbus 2017

Lymbus 2017
Magyarságtudományi forrásközlemények
Főszerkesztő: Ujváry Gábor
OSZK – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Külgazdasági és Külügyminisztérium – Balassi Intézet – Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest, 2017., 590 oldal
ISSN 0865 0632

2 600,- Ft
Elfogyott

Egy korábbi, ugyanilyen című periodikát megújítva és átalakítva 2003-tól évente jelenik meg a Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények című kiadvány, amely elsősorban a hungarika-kutatások során feltárt, az 1526 és 1945 közötti korszakban keletkezett, komoly történeti értékekkel bíró iratok kiadását tekinti feladatának. Az eredeti nyelvükön közölt források értelmezését bevezető tanulmányok és bőséges magyarázó jegyzetek segítik.

Az évkönyv kiadását a hungarológia vezető hazai műhelyei támogatják: a Balassi Intézet, a Magyar Országos Levéltár, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság és az Országos Széchényi Könyvtár. A Lymbus főszerkesztője Ujvary Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, felelős szerkesztője Lengyel Réka, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet irodalomtörténésze.

 

Tartalom

 • Péterfi Bence: Hungarikák Boroszlóból. Schönherr Gyula gyűjtésének nyomában – 9
 • Mikó Gábor: A Magyar és az Erdély Országgyűlési Emlékek bővítésének lehetőségeiről – 47
 • Kasza Péter: Wolfgang Lazius beszámolója az 1552–1556 közti évek magyarországi eseményeiről – 89
 • Guitman Barnabás: Wittenbergi peregrinuslevelek a bártfai városi levéltárból – 117
 • Brandl Gergely – Göncöl Csaba – Juhász Krisztina – Marton Gellért Ernő – Szabados János: Válogatott források az 1627. évi szőnyi békeszerződés történetéhez – 151
 • Oláh P. Róbert: A kora újkori diplomáciai protokoll megjelenése Pázmány Péter levelezésében – 205
 • Markalay Aranka: 17. századi hadviselő székelyek végrendeletei Csíkszék levéltárából – 213
 • Bujtás László Zsigmond: Az amszterdami református egyház magyarországi és erdélyi pártfogoltjai (1654–1698) – 229
 • Csorba Dávid – Mikó Gyula: A református egyház oszlopai Csernátoni Pál leírásában – 247
 • Király Péter: Alfonso Selvatici – egy szerzetes zenész Nádasdy Ferenc rezidenciáján és a lengyel királyi udvarban – 257
 • Szirtes Zsófia: Simon Baussner nagyszebeni követ 1707. évi bécsi útjának költségjegyzéke – 265
 • Gömöri György – Hursán Szabolcs: Kocsi Gergő István gyászverse Campegius Vitringáról – 285
 • Süli Attila: Vajasdi Lajos Mátyás-huszár visszaemlékezése – 297
 • Hegedűs István: Az Andrássyak első hitbizománya – 333
 • Schwarczwölder Ádám: Csáky Albin bécsi hagyatéka (jegyzék) – 357
 • Illyés Boglárka: Massanet és a budapesti operaélet, 1879– 894 – 389
 • Simon Bernadett: „...a dicső millennium évében fogok kilépni a gimnáziumból...” Részlet Zemplén Győző: Életem tükre című naplójának 1896. évi bejegyzéseiből – 413
 • Gyarmati Enikő: A diplomácia szolgálatában. Adalékok báró Szilassy Gyula (1870–1935) diplomata karrierútjához – 437
 • Marchut Réka: Hans Otto Roch feljegyzése a romániai németek és magyarok kapcsolatáról (1926) – 451
 • Cseke Péter: Nyírő Gyula levelei Jancsó Bélának – 469
 • Bene Krisztián: A francia ellenállás magyar tagjai – 499
 • Joó András: Egy emigráns diplomata észrevételei a Foreign Office számára – Hevesy Pál 1943. szeptemberi fejtegetései és Sir Alexander Cadogan számára írott levele – 523
 • Gali Máté: Emberek az embertelenségben: Rónay Mihály András és báró Szalay Gábor – 539
 • Olosz Levente: Erdős Lászlóval készített interjú az erdélyi zsidóság második világháború utáni megszervezéséről – 545
 • Seres Attila: Az események fogságában. Szovjet állampolgárok Magyarországon, magyar állampolgárok a Szovjetunióban 1956 október-novemberében – 567