„Volt a hazának egy-két énekem” ARANY 200

„Volt a hazának egy-két énekem” ARANY 200

„Volt a hazának egy-két énekem” ARANY 200
Szerkesztette: Boka László, Rózsafalvi Zsuzsanna
OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2018.
[Bibliotheca Scientiae & Artis 10., sorozatszerk. Boka László], 194 oldal
ISBN 978 963 200 680 2, ISSN 2062-2279

3 500,- Ft
Kapható

Az Országos Széchényi Könyvtár 2017-ben elsők közt csatlakozott az Arany János születésének kétszázadik évfordulóját ünneplő Emlékévhez. A Nemzeti Könyvtár mint a költői hagyaték egyik fontos őrhelye áprilistól decemberig mutathatta be „Más csak levelenként kapja a borostyánt”című kiállításán gazdag Arany-gyűjteményét – köztük a Toldi-trilógia legteljesebb kéziratát – a nagyközönségnek. A főtárlat köré a 2017-es év során rendezvények sora épült, melynek egyik záróeseménye volt a november végén megrendezett Tudományos Ülésszak, melynek tematikája ez évben a bicentenáriumhoz igazodott. A témában felkért jeles irodalomtörténészek mellett a szokásoknak megfelelően a Könyvtár kutatói, munkatársai mutathatták be az évfordulókhoz kapcsolódó eredményeiket, hiszen Arany János mellett Tompa Mihály bicentenáriuma is zajlott. E témák több tudományterületet is érintettek, az Arany-életmű irodalomtörténeti megközelítései mellett a szerző életeseményeiről, kortársakhoz a kortársakhoz fűződő kapcsolatáról, zenei és képzőművészeti recepciójáról is hallhattunk előadásokat. Kötetünk, a 2010-ben indult Bibliotheca Scientia et Artis sorozat jubileumi, 10. tagjaként, a konferencián elhangzott előadások tanulmánnyá alakított változatát adja közzé.

A tanulmányok első csoportja olyan dokumentumokkal, fennmaradt forrásokkal foglalkozik, amelyek Arany életében kerültek elrendezésre vagy Arany életeseményeihez, pályájához, korabeli megjelenésükhöz, bemutatóikhoz kapcsolódnak, ilyenek a levelezés egyes szegmenseit vagy Arany kapcsolati hálóját vizsgáló szövegek, Szűts-Novák Rita, Praznovszky Mihály, Kiss Domokos Dániel tollából vagy Mikusi Balázs Arany költeményeinek zenei recepcióját tárgyaló értekezése. De szintén e körbe illeszkedik Rózsafalvi Zsuzsanna az 1868-ban megjelent Arany Albumot bemutató írása, illetve Szörényi László a Toldi szerelmének műfajtörténeti, intertextuális kapcsolatait feltáró tanulmánya is.

A kötet írásainak másik csoportja Arany életművének későbbi recepcióját tárgyalja: hogyan formálták a magyar irodalom Arany-képét a 20. század első felében a Nyugat szerzői, illetve hogyan él, milyen hatása van a kortárs költészetben a 19. századi költőelődnek. Az előbbi témát Boka László, az utóbbit Visy Beatrix írása fejti ki.

Sárossy Deák László Arany verstani megfontolásaira reflektál, Vasné Tóth Kornélia pedig a költő és környezetének ex libriseit gyűjti össze. A tanulmánykötet zárása sajátságos kitekintés, Tóth Zsuzsanna restaurátor összegző helyzetjelentése: az Országos Széchényi Könyvtár Arany Emlékévhez kapcsolódó fontos szerepvállalását idézi meg, mely során képet kaphatunk a nagyszalontai Csonka-toronyban őrzött kéziratos hagyaték felmérésének, a Nemzeti Könyvtárba érkeztetésének és restaurálásra történő előkészítésének stációiról.

Bibliotheca Scientiae et Artis (BScA)

Az Országos Széchényi Könyvtár évente rendezi meg Tudományos Ülésszakát, mely az intézmény kutatóinak lehetőséget ad kutatási témájuk bemutatására, megvitatására, ezáltal is segítve a kutatók közötti tudományos diskurzust. A konferenciák válogatott, szerkesztett anyagai 2010-től önálló tanulmánykötetekben Bibliotheca Scientiae et Artis címmel könyvsorozat formájában látnak napvilágot, melynek sorozatszerkesztője Boka László, az OSZK tudományos igazgatója. Az egyes köteteket a mindenkori ülésszak kurátora szerkeszti.