„A kéziratoknak van lelkök”

„A kéziratoknak van lelkök”

„A kéziratoknak van lelkök”
Csontosi János munkáinak és levelezésének bibliográfiája

Írta-szerkesztette: Szita Gábor – Weeber Tibor
OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2012., 383 oldal
[Nemzeti Téka, sorozatszerk. Boka László, Kégli Ferenc]
ISBN 978 963 200 607 9

2 800,- Ft
Kapható

Az Országos Széchényi Könyvtár egyik legizgalmasabb korszakába lép az olvasó, ha belelapoz kötetünkbe. Az ekkor még a Magyar Nemzeti Múzeum keretében működő intézmény a 19. század utolsó harmadában vált modern, a mai értelemben véve nyitott könyvtárrá és egyben kutatóműhellyé. Megkezdődött a gyűjtemény gazdagsága megkövetelte differenciálódás, melynek első lépése a Kézirattár létrejötte volt, s az új gyűjteményrész felállításában a munka oroszlánrésze Csontosi Jánosnak, a Kézirattár „első őrének” jutott.

Csontosi, mint képzett paleográfus, a középkori kézirattan elismert tekintélye, rengeteget tett a gyűjtemény középkori anyagának gyarapításáért, s a feltáró munkából komoly tudományos eredmények születtek, elsősorban a 15. század magyar könyvkultúrájának, jelesül a Corvina Könyvtár történetének terén. Levelezésének annotált bibliográfiája mintegy hátterét szolgáltatja a publikációknak, feltárva a kor kutatási metódusait, a kutatás intézményi kereteinek történetét is.

Csontosi megindulásától fogva a Magyar Könyvszemle című folyóirat szerkesztője, legdolgosabb szerzője. Levelezése ennek a munkának mindennapjaiba is betekintést enged, így elsőrangú forrást szolgáltat Európa egyik első könyvtörténeti-bibliográfiai szakfolyóiratának kialakulásához.

Csontosi János életművének feltárása a magyar tudománytörténet sok évtizedes adóssága. Életrajzával, nyomtatásban megjelent munkáinak bibliográfiájával és levelezésének annotált bibliográfiájával ennek az adósságnak törlesztéséhez kívántunk jelentősen hozzájárulni.

A Nemzeti téka az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó 2010-ben indult közös sorozata. Folytatója kíván lenni Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai, valamint az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei címmel megjelent sorozatoknak, továbbéltetve mindazon értékeket, amelyeket az elődöknek tekintett sorozatok képviseltek. Olyan művelődéstörténeti, nyomda-, sajtó-, könyv- és könyvtártörténeti, illetve könyvtár-informatikai vonatkozású könyvek tékája, azaz tároló helye, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak nemzeti könyvtárunkhoz vagy annak gyűjtőköréhez. Tanulmányok, konferencia-előadások közreadása mellett a sorozat a nemzeti könyvtár vagy egyéb gyűjtemények hungarika vonatkozású anyagára támaszkodva készült egyedi bibliográfiák, katalógusok, repertóriumok számára is publikációs teret kíván nyújtani, segédleteket biztosítva ezáltal a magyar művelődéstörténet további kutatásaihoz.