Fekete kolostor

Fekete kolostor

Fekete kolostor
Feljegyzések a francia internáltságból
Írta: Kuncz Aladár
A szöveget gondozta: Jeney Éva
OSZK–Kriterion Kiadó, Budapest–Kolozsvár, 2015.
[Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái, I., sorozatszerk.: Boka László, Filep Tamás Gusztáv] 554 oldal
ISBN 978 973 26

2 490,- Ft
Kapható

Kuncz Aladár ikonikus műve egyszerre regény és napló, lélekrajz és dokumentum. A Fekete kolostor érdekfeszítő olvasmányossága mellett azt bizonyítja, hogy a műfaji sokféleséget művészien is össze lehet békíteni. Ha egyetlen szóval próbálnánk jellemezni az első világháború idején francia internálótáborban töltött öt év leírását, az egyértelműen a hiteles volna. Mert a könyv szerzője bámulatos mértéktartással, irigylésre méltó igazságossággal feltárja a jót és a rosszat, minden fölös póz és pátosz nélkül. Megjeleníti – fogolytársa és barátja, Németh Andor szavaival élve – „a százegynéhány embert, mindegyiket külön-külön, személy szerint, hogy mindegyik látható legyen a kegyetlenül vastag falak közt”.

A 2014-es Fekete kolostor a Kuncz Aladár-életműkiadás – az OSZK és a Kriterion közös vállalkozásában megjelenő sorozat – első kötete, ugyanakkor az eddigi csonka, és cenzúrázott kiadások után mindmáig a legteljesebbnek mondható variáns.

„Nem kritikai kiadás. Szövegét a cenzúrázott részek visszaírásával hetven év után állítottuk helyre” – írja a bevezető tanulmányban a szerkesztő Jeney Éva. „Mindenekelőtt a legelső, Kuncz imprimálta 1931-es kiadást [Erdélyi Szépmíves Céh, 1931] tartottuk szem előtt, azzal vetettük össze sorról sorra a Kriterion kiadó 1996-os szövegét. S mert hitelt érdemlő változatot kívánunk az olvasó kezébe adni, mindenütt, ahol eldöntetlen beavatkozást sejtettünk, ellenőriztük a kéziratban is. [...] Átvettük és javítottuk, pótoltuk, de az új levéltári kutatások eredményeinek köszönhetően főként bővítettük a bukaresti Irodalmi Könyvkiadó 1967-es kiadásának jegyzetanyagát. [...] Az eredeti kiadás képanyagát is hiánytalanul közöljük, az ottani képaláírásokkal együtt. [...] Kötetünkben néhány új, az eddigi Fekete kolostor-kiadásokban közreadatlan illusztráció is látható.”

Kuncz Aladár összegyűjtött munkái

2014-ben volt száz esztendeje, hogy Kuncz Aladárt, a neves írót, szerkesztőt, kritikust és fordítót, a francia kultúra elkötelezett hívét az első világháború kitörése után, de még azelőtt, hogy háborús állapot állt volna fenn Ausztria–Magyarország és Franciaország között, a többi Franciaországban tartózkodó magyarral együtt internálták. Bár Kuncz a „nagy háború” kitörésekor immár sokadik franciaországi vakációján tartózkodott, egyik pillanatról a másikra az ellenséges hadviselő állam polgáraként nemkívánatos elemmé vált, több társával együtt.
E centenáriumig nem történt meg Kuncz Aladár teljes életművének összegyűjtése és kiadása. Ezt a hiányt igyekeznek pótolni az életmű kutatói, a hagyaték egy részét őrző Országos Széchényi Könyvtár tudományos műhelyei és a romániai magyar szépirodalmi örökség föltárásában jeleskedő kolozsvári Kriterion Könyvkiadó. Ennek az együttműködésnek a keretében a Fekete kolostor írójának életműsorozatát (a fordításában megjelent művek nélkül) egy másik centenáriumig, 2018-ig, az erdélyi magyar kisebbségi irodalom születésének évfordulójáig szeretnénk eljuttatni az olvasókhoz. A Boka László és Filep Tamás Gusztáv sorozatszerkesztők gondozásában megjelenő hét kötet a teljes életművet, Kuncz Aladár regényeit, kisepikai munkáit, tanulmányait, kritikáit, Toldy Ferencről és a magyar irodalomtudomány fejlődésének történetéről írt monográfiáit és a levelezését is tartalmazza.
Mindegyik kötet kísérőtanulmánnyal, kritikai jegyzetapparátussal egészül ki; a sorozatzáró, a recepcióból válogató kiadványba készülő bibliográfiában pedig szerepelnek majd a Kunczról és műveiről szóló cikkek, tanulmányok, esszék, portrék adatai is.

A sorozat darabjai, a kiadás tervezett időpontjai szerint:

Megjelent kötetek:

  1. Fekete kolostor. Feljegyzések a francia internáltságból. A kísérőtanulmányt írta, a jegyzeteket összeállította, a szöveget gondozta: Jeney Éva. Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Budapest, 2014.
  2. Egy márványdarab. (Novellák, karcolatok, tárcák, jegyzetek, dráma). Egybegyűjtötte és a szöveget gondozta: Filep Tamás Gusztáv és Varga Ágnes. Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Budapest, 2015.
  3. Felleg a város felett. Regény. A kísérőtanulmányt írja, a jegyzeteket összeállítja, a szöveget gondozza: Juhász Andrea. Kriterion–OSZK, Kolozsvár–Budapest, 2016

Tervezett kötetek:

  1. Toldy Ferenc. A magyar irodalomtörténet elméletének és módszerének fejlődése Toldy Ferenc óta. (Monográfiák.) A kísérőtanulmányt írja, a jegyzeteket összeállítja, a szöveget gondozza: Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna. Várható megjelenés: 2017.
  2. Tanulmányok, kritikák I. Egybegyűjti, a kísérőtanulmányt írja, a jegyzeteket összeállítja, a szöveget gondozza: Juhász Andrea. Várható megjelenés: 2017.
  3. Tanulmányok, kritikák II. Egybegyűjti, a kísérőtanulmányt írja, a jegyzeteket összeállítja, a szöveget gondozza: Szász László. Várható megjelenés: 2017.
  4. Kuncz Aladár levelezése. Tervezett megjelenés: 2018.
  5. Tanulmányok, esszék Kuncz Aladárról. Tervezett megjelenés: 2018.