„Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!”

„Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!”

„Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!”
Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai
Szerkesztette: Cieger András
OSZK–MTA BTK–Universitas Kiadó, Budapest, 2017.
366 oldal
ISBN 978 963 967 160 7

2 940,- Ft

Arany János nemcsak költőként, alkotóként áll az utókor előtt, hanem tudós literátorként is. Szerteágazó érdeklődésének, műveinek hátterében vagy olykor kifejezetten előterében álló ismeretanyag, tudás, tudomány pedig szinte megköveteli, hogy műveihez ne csak irodalomtörténeti, irodalomtudományos szempontokkal közelítsünk, hanem azokat mintegy interdiszciplináris térben, különböző tudományágak kereszttüzében vizsgáljuk. A kötet szerkesztője, Cieger András ezt a kereszttüzet megszelídítve rendezte kötetbe az Arany pályáját, műveit művelődéstörténeti összefüggések, különböző tudományterületek diskurzusa felől közelítő tanulmányokat. A zenetudomány képviselői vizsgálják Arany János ifjúkorának zenei hagyományait, színházi élményeit, illetve ezek tükröződését az életmű egyes darabjaiban. További írások a költő jogról és politikáról vallott felfogását járják körül, és mindennek a népi kultúrába, a magyar közjogi hagyományokba, illetve az antik műveltségbe vezető gyökereit rekonstruálják, nem mellőzve azonban annak elemzését sem, hogy az 1840-es és 1850-es évek aktuális politikai eseményei miként befolyásolták Arany közéleti, alkotói és lapszerkesztői magatartását. Két írás a néprajz felől közelít Arany epikai műveihez és a motívumelemzés eszközeivel a kulturális kölcsönhatásokat vizsgálja, továbbá áttekinti a költőnek az epikus műfajokhoz kapcsolódó elméleti munkásságát. De olvashatunk tanulmányt Arany kiegyezés körül kezdődő pályaszakaszának nyelvészeti fejtegetéseiről vagy az Akadémia főtitkáraként ellátott hivatalnoki, tudományszervező tevékenységéről is. A kötet utolsó egységében kaptak helyet azok a gondolatmenetek, amelyek azt a – rokoni, vallási és később politikai alapokon is nyugvó – kapcsolati hálót és szellemi környezetet térképezik fel, amely Arany Jánost körülvette, és amelynek kiépülése már a debreceni kollégium falai között elkezdődött, de elkísérte egész életén keresztül. Sőt, a kötet zárótanulmánya arra mutat rá, hogy még azon is túl, hiszen Arany János emlékének tisztelete szervesen beépült e debreceni szellemi hagyományba.

De nemcsak a debrecenibe, hanem a magyar kultúra és irodalom teljes hagyományába, amelynek egy-egy újabb aspektusa az OSZK, MTA BTK, Universitas Kiadó jóvoltából e kötetben is feltárul.