Interpretációk interpretációja

Interpretációk interpretációja

Tudós bibliothecariusok, tudós elődök
Szerkesztette: Zsupán Edina
OSZK–Gondolat Kiadó, Budapest, 2015.
Bibliotheca Scientiae & Artis 7., sorozatszerk. Boka László] 216 oldal
ISBN 978 963 200 641 3

3 500,- Ft
Kapható

Az Országos Széchényi Könyvtár évente rendezi meg belső konferenciáját, Tudományos Ülésszakát, melyen az intézmény kutatóin túl rangos vendégelőadók is szerepelnek évről évre. A tematikus konferenciák válogatott, szerkesztett anyagai 2010-től önálló tanulmánykötetekben Bibliotheca Scientiae et Artis címmel könyvsorozat formájában is napvilágot látnak (sorozatszerkesztő: Boka László), melyek az OSZK és a Gondolat kiadó együttműködésében kerülnek terjesztésre.

A sorozat 7. tagja az interpretációk interpretációinak érdekes kérdéskörét vizsgálja, bevonva a tudós elődök és hagyatékok viszonyának kérdésköreit is a vizsálódásokba. Egy feltáratlan, rendezetlen anyag vagy gyűjteményrész bármiféle feldolgozása, rendezése óhatatlanul valamiféle interpretációt von ugyanis maga után, amely alapvetően befolyásolja a forráscsoport későbbi sorsát, s amelyhez az intézményi kutatóknak mindenféleképpen viszonyulniuk kell valamilyen formában.

E tanulmánykötetben az írások azt a finom kapcsolatot vizsgálják meg, amely a forrás, a tudós könyvtáros vagy muzeológus, az egykori szaktudósok és az adott kutatási téma mai állapota között megrajzolható, különös tekintettel a fizikai beavatkozásból (foliálás, rendezés, tagolás stb.) fakadó, egymást követő és egymásra épülő interpretációk sorozatára.

„Az archívumok működését az elméleti reflexiók általában kevéssé szokták exponálni. Részben azért, mert a teoretikusok igen ritkán szokták testközelből ismerni az anyag megőrzéséhez kapcsolódó intézmények valódi működését, részben pedig azért, mert egyszerűbb axiomatikusnak tekinteni s nem bolygatni az interpretálandó anyag fennmaradásának a körülményeit, így legalább a kiindulópont nem vet föl rögtön dilemmákat. Pedig érdemes azzal szembenézni, hogy már itt is erős értelmezői szempontok működnek: az archívum sem áttetsző médium, s végképp nem csupán olyasmi, amely egyszerűen fenntartja nekünk a forrásokat. [...]

Nyilván meg kell különböztetnünk a hagyatékon már tudatosan nyomot hagyó személyiség értelmező gesztusait attól az esettől, amikor egy szétszórt anyagból kell rekonstruálnunk a személyiségjegyeket, de éppen az az érdekes, hogy még egy teljesen tudatos örökhagyó személyiség szándékai is átértelmeződhetnek az archívumi rendezés során.” – Részlet Szilágyi Márton: Archiválás és kánonizáció. A Kazinczy-hagyaték utóéletének termékeny dilemmái című tanulmányából.

Bibliotheca Scientiae et Artis (BScA)

Az Országos Széchényi Könyvtár évente rendezi meg Tudományos Ülésszakát, mely az intézmény kutatóinak lehetőséget ad kutatási témájuk bemutatására, megvitatására, ezáltal is segítve a kutatók közötti tudományos diskurzust. A konferenciák válogatott, szerkesztett anyagai 2010-től önálló tanulmánykötetekben Bibliotheca Scientiae et Artis címmel könyvsorozat formájában látnak napvilágot, melynek sorozatszerkesztője Boka László, az OSZK tudományos igazgatója. Az egyes köteteket a mindenkori ülésszak kurátora szerkeszti.