Az keresztényi gyülekezetben való isteni dicséretek

Az keresztényi gyülekezetben való isteni dicséretek

Az keresztényi gyülekezetben való isteni dicséretek
Bártfa, 1593.
H. Hubert Gabriella tanulmányával
A fakszimile kiadás az OSZK és az MTA KIK példányáról készült
Bibliotheca Hungarica Antiqua, 67.
OSZK–Balassi Kiadó–MTA BTK ItI., Budapest, 2019., 428 oldal + 70 oldal tanulmány
ISBN 978 963 456 046 3 fakszimile
ISBN 978 963 456 047 3 tanulmány

3 500,- Ft
Kapható

A 16. századi protestáns énekeskönyvek leggazdagabb, igényes teológiai programot megvalósító evangélikus gyűjteménye az 1593-ban nyomtatott Bártfai énekeskönyv. Szerkezete egyedülálló: az énekek az egyházi év ünnepei szerint követik egymást, és az adott ünnepre kijelölt evangéliumi szakaszhoz is igazodnak. Az istentiszteletre és a magánájtatosságra gazdag énekválasztékot, 274 éneket kínál. Szellemi, zenei és költészettörténeti hátterét az öt felső-magyarországi szabad királyi város – Bártfa, Eperjes, Kassa, Kisszeben és Lőcse – gazdag zenei élete, értelmiségi köre és számos gyülekezete adja. A bártfai szerkesztő – valószínűleg az 1593–1613 közötti eperjesi lelkész, Mihálykó János – normateremtő szándékkal kívánta rendezni az evangélikus gyülekezeti éneklést.
A hasonmás kiadás H. Hubert Gabriella kísérő tanulmányával jelent meg.

Bibliotheca Hungarica Antiqua
Varjas Béla alapította (1959) és haláláig (1985) ő szerkesztette a Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozatot, amelyben 16–17. századi hungarica nyomtatványok látnak napvilágot fakszimile kiadásban, a kiadványt és szerzőjét tudományos igénnyel ismertető tanulmányokkal, angol, esetenként német és angol summázattal. A sorozat szerkesztője 1986-tól Kőszeghy Péter. Noha az elsődleges cél az irodalomtörténeti vagy könyvészeti szempontból kiemelkedő jelentőségű, sokszor csak egyetlen példányban létező munkák hozzáférhetővé tétele a kutatás számára, e bibliofil kiadványok számos esetben a nagyközönség érdeklődését is felkeltik. Varjas Béla szerkesztésében jelent meg az első 12 kötet, a sorozat 2014-ben a 44. kötetnél tartott. 2000-től a kiadás társkiadója az OSZK, 2014-től az MTA Könyvtára.