Munkatársak publikációi, előadásai 2019-ben

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Bakonyi Zsuzsanna

Bánfi Szilvia

Bárány Zsófia

Boka László

Boreczky Anna

Borvölgyi Györgyi

Dancs Szabolcs

Deák Eszter

Deák László

Dede Franciska

Elbe István

Farkas Gábor Farkas

Fehér István

Feke Eszter

Földesi Ferenc

Golub Xénia

Hangodi Ágnes

Hoffmann Gizella

Illyés Boglárka

Janzsó Miklós

Kakasy Judit

Kelemen Éva

Kis Domokos Dániel

Konrád Eszter

Korondi Ágnes

Kovács Eszter

Mann Jolán

Mikusi Balázs

Pap Ágnes

Patonai Anikó Ágnes

Perger Péter

Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit

Ráczné Radó Rita

Rajnai Edit

Rétfalvi P. Zsófia

Rózsafalvi Zsuzsanna

Samu Botond Gergő

Sánta Sára

Sárközy Réka

Simon Bernadett

Sirató Ildikó

Sulics Fruzsina

Szabó Piroska

Szabóné Kozma Katalin

Szebelédi Zsolt

Szovák Márton

Szvorényi Róbert

Tóth Anna Judit

Tóth Máté

Tóth Zsuzsanna

Tóvizi Ágnes

Túri Klaudia

Varga Bernadett

Vasné Tóth Kornélia

Vilcsek Andrea

Visy Beatrix

Vizkelety Andrásné Ecsedy Judit

Zichy Mihály

Zsupán Edina


 

Bakonyi Zsuzsanna

 

Konferencia-előadások:

 • Imploy your sword rather than wast your youth in gaming-houses! Count Taaffe's letters from the Imperial Camp in 1683, 'International Conference Printing Medium as the Object of Research of Booksellers', Publishers', Printers' and Collectors' Activities” című konferencia, Martin, Szlovák Nemzeti Könyvtár, 2019. május 22–24.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • A Chronica Hungarorum OKR projectben való részvétel, a honlap angol szövegének fordítása, lektorálása, a Horváth-fordítás új jegyzeteinek elkészítése, szöveggondozás.

 

Bánfi Szilvia

 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmány: 

 • A fiumei nyomdászat kezdetei, Magyar Grafika, 2019/november 66–69.

Kritikák, recenziók: 

 • Miskolci Csulyak István (15751645) peregrinációs albuma hasonmáskiadása (Nicolaus Reusner: Icones sive Imagines viuae, literis Cl. Virorum, Italiae, Graeciae, Germaniae, Galliae, Angliae, Vngariae..., Hasonmás kiad. szerk.  Dienes Dénes, Oláh Róbert, Sárospatak, Hernád Kiadó, Debrecen, TTRE Nagykönyvtára, 2018.) Könyvtári Figyelő, 2019/4, 619–621.

 

Bárány Zsófia

Szerkesztett kötet: 

 • Magyar polgárosodás és nemzeti önrendelkezés – Válogatás Szabad György munkáiból. Válogatta és az előszót írta: Csorba László, Hermann Róbert; szerkesztette: Bárány Zsófia. Bp., Line Design. 2019. 260. oldal (Megjelenés alatt)

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Lonovics József püspöki kinevezése: jutalmazás vagy fegyelmezés? In: Laborator Assiduus. A 70 éves Zombori István köszöntése. Szerk.: Somorjai Ádám‒Somorjai Gabi. MTA BTK TTI‒MNL OL, Budapest, 2019. 101‒109.
 • Catholic and Protestant Union-Plans in the Kingdom of Hungary between 1817 and 1841. The Golden Age of „Public Opinion” and the Memory of the Reformation in Veszprém County. In: Media and Literature in Multilingual Hungary 1770–1820. Ed. Ágnes Dóbék‒Gábor Mészáros‒Gábor Vaderna. Budapest, 2019. 251‒268.
 • Szakrális és politikai tér találkozása a nyilvánosságban: Lonovics József prédikációi a reformkori csanádi egyházmegyéből. (Somorjai Szabolccsal közös tanulmány. Szerkesztés alatt. Megjelenés helye: „Mestereknek gyengyének.” Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. Szerk. Hende Fanni, Kisdi Klára, Korondi Ágnes. Budapest, OSZK – Szent István Társulat, 2019.)
 • Synode, Katholikentage und die protestantische Minderheit im langen 19. Jahrhundert in Ungarn. Annuarium Historiae Conciliorum, 2018/19. 49. (Klestenitz Tiborral közös tanulmány. Megjelenés alatt)

Konferencia-előadások: 

 • A tömegtájékoztatás kezdetei a katolikus egyházban c. előadás a Lipták Dorottya emlékkonferencia – A tömegkultúra termelésének kezdetei Magyarországon c. konferencián. MTA TK, 2019. jún. 12.
 • Kanonokok és a sajtó a 19. század első felében c. előadás a Katolikus egyházi társadalom Magyarországon a 19. században c. konferencián. PTE BTK TTI szervezésében. Pécs, 2019. szept. 19–20.
 • A „megfontolt” plébános és a nyilvánosság – Lonovics József Sajóvárkonyban. – VIII Barkóság Konferencia. A konferencia levezető elnöke: Paládi-Kovács Attila. Ózdi Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark. Ózd, 2019. okt. 4.
 • „Az, kinek semmije sincs, annak kölcsönöz, kinek mindene van” – Gazdasági alapú püspöki érvelések a reformkori szakrális és politikai nyilvánosságban. Médiatörténeti konferencia 2019. MTA BTK TTI, 2019. dec. 13. (Somorjai Szabolccsal közös előadás)

Konferencia-szervezés, titkári feladatok: 

 • Lipták Dorottya emlékkonferencia – A tömegkultúra termelésének kezdetei Magyarországon c. konferencia szervezésében részvétel. MTAK, 2019. jún. 12.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • Sajtó- és könyvtörténet forrásai (1850‒1867) c. Klebelsberg Ösztöndíj 2018 szakmai beszámolójának elkészítése. Beszámoló értékelése: kiválóan megfelelt.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék: Egyház és társadalom a hosszú 19. században c. szeminárium tartása közösen Klestenitz Tiborral – MTA BTK TTI. Megbízott előadó.
 • Kodolányi János Főiskola Nemzetközi Tanulmányok, Szakmai idegen nyelv 1. – Latin, szeminárium. Megbízott előadó.

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek: 

 • A magyar szabadságról. Emlékbeszéd a március 15-i megemlékezésen. Győr, Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Győr, 2019. márc. 15.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • 2 db magyar nyelvű interjú: Magyar Katolikus Rádió. Műsorcím: Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből. Szerkesztő: Soós Viktor Attila

 

Boka László

Szerkesztett kötet: 

 • „A nekifeszült mentő akarat” Kuncz Aladár emlékkonferencia. Szerk. Boka László és Brok Bernadett, Bp., OSZK–MMA Kiadó, 2019. 182.
 • „Valaki útravált…” Az úton levő és kiútkereső Ady Endre. Vál., szerk. és összeáll. Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna, Bp., OSZK–MMA Kiadó, 2019. 248 p.

3. Könyvsorozat-szerkesztés: 

 • Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái. A Kriterion Kiadó és az Országos Széchényi Könyvtár közös könyvsorozata. Sorozatszerkesztő Boka László és Filep Tamás Gusztáv. (2014-től mindösszesen 6 kötet; 2019 folyamán 2 kötet)
 • Bibliotheca Scientiae et Artis. A Gondolat Kiadó és az OSZK közös könyvsorozata. (Az OSZK éves Tudományos Ülésszakjain elhangzott előadások válogatott, szerkesztett tanulmányaival) Sorozatszerkesztő Boka László. (2010-től mindösszesen: 11 kötet, 2019 folyamán 1 kötet)
 • Nemzeti Téka. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös könyvsorozata. (Sorozatszerkesztő Boka László és Kégli Ferenc) (2007-től mindösszesen 21 kötet)

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka): 

 • A Magyar Könyvszemle (szerkesztőbizottsági tag). (Évente 4 szám, 2010–)
 • Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények (szerkesztőbizottsági tag). (Éves megjelenés, 2011–)
 • Az Irodalmi Magazin negyedéves irodalmi periodika (szerkesztőbizottsági tag). (Évente 4 szám, 2014–)

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Egy könyv az örökkévalóságnak. Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének. A hasonmás kiadás bevezető tanulmánya. Kossuth-OSZK, Bp., 2019.
 • „Bekerítője egy kivágott világnak” – A Nyugat első lírikusnemzedékének változó Arany-képéről. In Dávidházi Péter – Gintli Tibor – Kulcsár-Szabó Zoltán – Tóth-Czifra Júlia szerk., Narratíva, kánon, fordítás. Tanulmányok Szegedy-Maszák Mihály emlékére. Kalligram, Bp., 2019. 121–159.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Megtorpanások és kiútkeresések. Ady Endre két polemikus cikkéről, 110 év távlatából. Szépirodalmi Figyelő 2019/1. 47–67.
 • „Csókokban élő csóktalanok”. A Mindenség-keresés és a Léda-szerelem fordulópontjai 19081909-ben. Látó (XXX. évf.) 2019/1. 22–41.
 • A benjámin, a pacifista, a kitaszított: Emőd Tamás. Irodalmi Magazin, 2018/4. 65–68.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk): 

 • Bevezető In. „Valaki útravált…” – Az úton levő és kiútkereső Ady Endre. Vál., szerk. és összeáll. Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna, Bp., OSZK–MMA Kiadó, 2019.
 • Vonatok decemberben – emlékképek 1989. Várad, 2019/12.
 • Búcsú Lakatos AndrástólLitera – az irodalmi portál. 2019. október.
 • „Hogy megteremtsük a méltó, maradandó formát” Interjú Boka Lászlóval az OSZK Kiadó díjai kapcsán. 1., 2. rész. – OSZK blog2019. június
 • Unikális állományunk tudományos igényű feltárása – Interjú Boka Lászlóval. – OSZK blog, 2019. február
 • Köszöntő gondolatok. In „A nekifeszült mentő akarat” Kuncz Aladár emlékkonferencia. (szerk. Boka László–Brok Bernadett) OSZK- MMA, Bp., 2019.
 • „Igen hasznos és drága nemes receptumIn A reneszánsz-vágyú ember. Kocsis András Sándor 65. Bp, [magánkiadás], 2019. 18-20.

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák: 

 • Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái. V. és VI. [Életmű-sorozat: Kritikák, portrék, tanulmányok.] szerk. Filep Tamás Gusztáv–Juhász Andrea, Kriterion Kiadó–Országos Széchényi Könyvtár, Kolozsvár-Bp., 2019.

Konferencia-előadások: 

 • „Az elsüllyedt utak” –  Siker, magány, kiútkeresés Ady költészetében 1909 táján. Ady 100 – Az OSZK Alapítási Ünnepe. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2019. november 23.
 • „mezőn is a rácsokat…” A rendszerváltás elbeszélhetősége/elbeszélhetetlensége és az emlékezés viszonyszintjei Papp Sándor Zsigmond regényeiben. „Nyelvében él a rendszer  – A rendszerváltások nyelvi problémái. A KRE BTK Kortárs közép-európai regény kutatócsoportjának VI. nemzetközi konferenciája. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2019. november 1415.
 • „Lajtorja, faltörő kos, igazoló levél”. Kanonizációs kísérletek és a kiépülő kultusz stációi 1909 és 1919 közt. Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének konferenciája: „Lennék valakié.” Az Ady-kultusz és kisajátítási kísérletei, 1906–2018. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2019. szeptember 1213.
 • Választott elődök, követendő Orpheuszok. A fordító Radnóti. A fordító mint kultúra- és irodalomközvetítő c. nemzetközi konferencia. [Konferencia a Partiumi Keresztény Egyetem, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága és a Regensburgi Egyetem Magyar Intézete szervezésében] Ménes, Arad-hegyalja, 2019. szeptember 89.
 • The next generation – Conference of Directors of National Libraries. Az IFLA 85. éves világtalálkozóján belül. Stavros Niarchos Foundation Cultural Center, Athén, 2019. augusztus 27.
 • Az Áprily-völgy és Jékely Zoltán költészete. A Mészöly Miklós Egyesület „A hely szelleme” c. előadássorozata. Kisoroszi, 2019. június 28.
 • CERL workshopnemzetközi ülésszak – Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2019. május 31.
 • Többszólamúság és decentralizáció. Ady és A Holnap mint az irodalmi modernség közép-kelet-európai forrása és a regionalitás ősképe. Kánon és komparatisztika c. nemzetközi konferencia – Pannon Egyetem, Veszprém, 2019. május 30.
 • Ady nimbusza – Hatás, kölcsönhatás és a kiépülő kultusz. „Az én testamentumom” című Ady-emlékkonferencia, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2019. május 14.
 • „Az elsüllyedt utak” – Vívódások, fordulópontok, kiútkeresések Ady költészetében.  Pozsonyi Magyar Intézet, Pozsony, 2019. április 15.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Ady 100 – KULTER. Boka Lászlóval és Herczeg Ákossal az életmű kutatóival Ady aktualitásáról, költészete újító vonásairól Juhász Tibor beszélget. DESZ24, Debrecen, 2019. nov. 19.
 • Bodor-est. Bodor Ádám Kossuth-díjas íróval, a Nemzet Művésze cím kitüntetettjével új novelláskötete kapcsán Boka László József Attila-díjas irodalomtörténész beszélget. Magyarság Háza, Budapest, 2019. november 13.
 • Kuncz Aladár: Kritikák, portrék, tanulmányok I–II. Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái V. és VI.) A kötetek szerkesztőivel, Filep Tamással, Juhász Andreával, valamint a sorozatszerkesztő Boka Lászlóval Vincze Ferenc beszélget. Őszi MARGÓ Fesztivál és könyvvásár, Várkert Bazár, Bp., 2019. október 12.
 • A Kuncz Aladár Összegyűjtött Munkái című életműsorozat legújabb (V. és VI.) köteteiről beszélgetnek: Boka László sorozatszerkesztő és H. Szabó Gyula, a Kriterion kiadó vezetője. A VII. HolnapFeszt. Nagyvárad, 2019. szeptember 21.
 • Kultúrák között: a fordító műhelyéből. Kerekasztal-beszélgetés A fordító mint kultúra- és irodalomközvetítő c. nemzetközi konferencián. Részvevők: Boka László, Demény Péter, Wilhelm Droste. Ménes, Arad-hegyalja, 2019. szeptember 8.
 • Könyvritkaságok a polcon – Hasonmás kiadások Kerekasztal-beszélgetés. Résztvevők: Boka László és P. Vásárhelyi Judit. A beszélgetést vezeti: Dede Franciska. Budavári Könyvünnep, Budapest, 2019. szeptember 6.
 • „A nekifeszült mentő akarat.” Kuncz-emlékkonferencia(szerk. Boka László, Brok Bernadett, OSZK-MMA, 2019) Könyvbemutató. A tanulmánykötetről és a két intézmény együttműködéséről beszélget: Boka László, Filep Tamás Gusztáv, Kucsera Tamás Gergely, Pécsi Györgyi. A beszélgetést vezeti: Borbély László Bp., MMA székház, 2019. június 25.
 • Bohém világA Budapesti Újságírók Egyesületének Almanachja, 1908. A kötetről Szénási Zoltánnal és Virágh Andrással Boka László beszélget. Közreműködik: Tóth Evelin. 90. Ünnepi Könyvhét, Budapest, Duna-korzó, 2019. június 16.
 • Kerekasztal-beszélgetés a 19. század magyar sajtótörténetéről. Résztvevők: Boka László, Császtvay Tünde, Sipos Balázs, Szajbély Mihály. A beszélgetést vezeti: Dede Franciska. Lipták Dorottya Emlékkonferencia, MTA Könyvtár, Budapest, 2019. június 12.
 • Minden-Titkok Adyról 5.: Ady-barátai. Résztvevők: Boka László, Széchenyi Ágnes és Tverdota György irodalomtörténészek. A beszélgetést vezeti: Borbás Andrea. Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2019. május 16.
 • Kerekasztal-beszélgetés és lapszámbemutató: a Szépirodalmi Figyelő Ady-száma. Résztvevők: Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna irodalomtörténészek, valamint Vincze Ferenc, a lap főszerkesztője. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2019. május 8.
 • „Vérző Magyarország” A közvetlen események és hatásuk. A Magyar Nemzeti Múzeum Trianon-konferenciájának kerekasztal-beszélgetése. Résztvevők: Bárdi Nándor, Hatos Pál, Róka Enikő, Szilágyi Zsófia. Vezeti: Boka László. Magyar Nemzeti Múzeum, Bp., 2019. március 25.
 • Bibliotheca Scientiae et Artis könyvsorozatról és a sorozat legújabb tagjáról (OSZK 2015-Tanulmányok egy évforduló kapcsán) beszélgetnek: Boka László, Buda Attila, Szilágyi Márton. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2019. március 7.
 • Múzeumi tudás − társadalmi haszon. Múzeumigazgatói konferencia és kerekasztal-beszélgetés. Résztvevők: Boka László, Mikó Zsuzsanna, Kemecsi Lajos. Moderátor: Mészáros Balázs, Visegrád, 2019. március 6.
 • Arany-előadás és könyvbemutató a bicentenáriumi emlékév kapcsán megjelent kiadványokról. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2019. február 26. Előadók: Boka László és Rózsafalvi Zsuzsanna irodalomtörténészek.
 • „Én kis hazám a nagy hazában”. Arany-könyvbemutató. Az OSZK Kiadó és az Arany János Kulturális Egyesület rendezvénye. Csonka torony, Nagyszalonta, 2019. február 25.
 • Kimozdulások – kimozdítások. Kánonstratégiák a kortárs irodalom tereiben. A Szépírók Társasága és az ELTE Btk kánonkonferenciájának kerekasztal-beszélgetése. (résztvevők: Boka László, Kálmán C. György, Radnóti Sándor, Radics Viktória, Vásári Melinda) Moderátor: Nemes Z. Márió, ELTE, Bp., 2019. február 22.
 • Az új Kántor-LángrólKántor LajosLáng Gusztáv: Száz év kaland. Erdély magyar irodalmáról c. kötetéről beszélgetnek: Boka László, Láng Gusztáv, Markó Béla, Házigazda: Szűcs László. Szigligeti Stúdió, Nagyvárad, 2019. február 9.
 • Ady, Várad, Holnap – Az Irodalmi Magazin új tematikus lapszámbemutatója. A beszélgetés résztvevői: Albu-Balogh Andrea, Boka László, Horváth Bálint, Molnár Krisztina. Házigazgda: Imre Zoltán. Nagyvárad, Vármúzeum, G. épület, 2019. január 26.

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek: 

 • Welcoming words – OSZK CERL- nemzetközi szimpózium, 2019. május 31.
 • Köszöntő – OSZK Szendrey Júlia emlékkonferencia, 2019. január 22.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • A Kuncz Aladár életműsorozatról. A nagyváradi VII. HolnapFeszt kapcsán. Duna TV – Térkép c műsor. 2019-09-29
 • Ady – a modern magyar költészet leghősibb ereje. Magyar Krónika 19/14. adás, Duna World 2019. április 7. [többek mellett a műsor szakértői közt Boka László is. Műsorvezető: Csöre Gábor]
 • A régió kulturális életét Budapestről is figyelem. A Bihari Napló interjúja Boka László irodalomtörténésszel, József Attila-díja kapcsán
 • A Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett centenáriumi Trianon-konferenciájáról. Civil Rádió 2019. március 28.
 • Hymnus kéziratáról és az OSZK magyar kultúra napi programjairól. Duna TV – Családbarát című műsora, 2019. január 21.
 • Az OSZK Szendrey Júlia tárlatáról és a kapcsolódó konferenciáról. M5, 2019. január 22.
 • Ady100  Az Irodalmi Magazin tematikus lapszámáról. Kossuth Rádió, 2019. január 27.

 

Boreczky Anna

 

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Kelet és nyugat között. A Pray-kódex képsora. In Írások a Pray-kódexről. (Szerk. Bartók Zsófia Ágnes – Horváth Balázs), Bp., Argumentum – ELTE BTK Vallástudományi Központ Liturgiatörténeti Kutatócsoport, 2019, 29–45.
 • Apollonius pictus Reevaluated. Kurt Weitzmann’s Legacy and the Multilayered Historicity of Medieval Manuscripts. In After the Carolingians. Re-defining Manuscript Illumination in the 10th and 11th Centuries. (Eds. Beatrice Kitzinger – Joshua O’Driscoll), Berlin – Boston, De Gruyter, 2019, 433–457.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Classical Protagonists – Medieval Postures. Body Language in Early Medieval Illustrations of Late Antique Texts, ActaHistoriae Artium, 60 (2019), 1–21.

Konferencia-előadások: 

 • The Medieval Apollonius. Metamorphoses of a Late Antique Adventure Story. „Collegium Historiae Artium” előadás sorozat, Prága, Institue of Art History, 2019. március 27.
 • Catalogue of pre-1300 Decorated Codices Kept in the Manuscript Collection of the Széchényi National Library. Report on an Ongoing Research Project. „CERL Seminar”, Budapest, OSZK, 2019. május 31.
 • Egy ismeretlen Speculum Humanae Salvationis töredék. „Tudományos Ülésszak”, Budapest, OSZK, 2019. november 21–22.

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel): 

 • MTA Könyvtörténeti Bizottság.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • ELTE, BTK, Művészettörténet Tanszék, 2019. tavaszi félév. Megbízott oktató. Késő antik és bizánci művészet.

Borvölgyi Györgyi

 

Kritikák, recenziók: 

 • Könyvek mint eszmék lenyomatai, ismeretlen kötetek, lappangó könyvtárak. Knapp Éva Librum evolvo kötetéről, Könyvtári Figyelő, 29. (2019) 1. 115–125.

Egyéb publikáció (fordítás, bibliográfia-készítés): 

 • A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2017-ben In: Magyar Könyvszemle, 134. (2018) 4, 465–491. (Megjelent 2019-ben)

 

Dancs Szabolcs

 

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka): 

 • Könyv, Könyvtár, Könyvtáros: Szerkesztőbizottság
 • Tudományos és Műszaki Tájékoztatás: Tanácsadó testület
 • Knižnica: Szerkesztőbizottság

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Dudás Anikó „Új rendszerhez új zsargont!” című írása mögé, Könyvtári Figyelő, 64(4). 2018. 564.
 • Digitális emlékezet, adatvédelem és szerzői jog: beszámoló Tallinnból, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 28(4). 2019. 30–34.
 • (Jó) hírek a szabványosítás háza tájáról, Könyvtári Figyelő, 65(2). 2019. 254–255.
 • A megújuló könyvtári katalogizálás alapdokumentumainak magyar nyelvű kiadásai elé. In. Könyvtári Figyelő, 65(2). 2019. 255.
 • Az RDA és a BIBFRAME hazai implementálása. In. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 66(9). 2019. 534–539. (Mohay Anikóval és Hubay Miklóssal közösen)
 • Supporting cultural identity and common historical narratives via digital library tools – a humble proposal, Knižničná a informačná veda. In. Library and information science, 28. vol. 2019. 129–135.

Konferencia-előadások: 

 • What is the problem with the Copyright Clearance Octopus? Identifying orphan works at NSL. Elhangzott: Digimälu seminar/Digital Memory Seminar, Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinn, 2019. április 25.
 • Implementation of RDA in Hungary: 7 tracks on RDA. Elhangzott: (Re)think globally, (re)act locally? – Some aspects of developing/implementing RDA, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2019. május 2.
 • Let the sunshine in, and let the data out! – a revolution of library standards, copyright (and access policies?). Elhangzott: 8th Colloquium of Library and Information Experts of V4+ countries, Historical Building of the Slovak National Council, Pozsony, 2019. június 18.
 • Digitalizált tartalmak – hitelesen. Elhangzott: Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. Vándorgyűlése, Székesfehérvár, 2019. július 4.
 • Az ETO-n át az ügyfélhez: a könyvtári tartalmi feltárás üzleti hasznosulásának egy szép példája. Elhangzott: Hagyományok és kihívások VIII. ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest, 2019. augusztus 29. (Simon Andrással közösen)
 • „Lost in translation” – implementing IFLA LRM and RDA in Hungary. Elhangzott: 30th National Conference of The Romanian Library Association, Bukarest, 2019. szeptember 4.
 • Convenience vs privacy. Elhangzott: Information interactions 2019, Univerzitná knižnica v Bratislave, Pozsony, 2019. október 21. (Bak Mikaellel közösen)
 • OOC-művek közös jogkezelésre épülő e-szolgáltatása a könyvtárakban: túl a plátói szerelmen? Vitaindítóként elhangzott: DSM Konzultáció – Kereskedelmi forgalomban nem kapható művek, Igazságügyi Minisztérium, Budapest, 2019. november 12.

Konferenciaszervezés, titkári feladatok: 

 • (Re)think globally, (re)act locally? – Some aspects of developing/implementing RDA, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2019. május 2.

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel): 

 • Magyar Szabványügyi Testület, MCS 508 „Könyvtár és dokumentáció” (elnök)
 • Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság (elnök)
 • IFLA BCM Review Group
 • EURIG Editorial Committee

Deák Eszter

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások: 

 • A Krisztina Antikvárium 49. könyv, kézirat, plakát és térkép aukciója (2019. november 30.) 120. tételének leírása, 56–57.
 • Német kéziratok kiolvasása, német szövegek lektorálása kollégák és hozzánk forduló kutatók kérésére.

Deák László

Önálló kötet: 

 • Nyolcágú csillag – Székely Mózes és a brassói csata, Deák-Sárosi László hőskölteménye Dóczy Péter, Fábri Géza és barátat előadásában, CD, hangoskönyv, SZÍN-DO Art Kft., Budapest, 2019, SBN 978-615-81069-1-7
 • Libás Matyi – Deák-Sárosi László elbeszélő költeménye Farkas Mihály Ambrus és Tóth István „Sztív” megzenésítésében (hang CD), Üveghegy Kiadó, Százhalombatta, 2019, SBN 978-615-5359-77-4
 • A jel újbóli helyreállítása – Film, hagyomány és innováció – válogatott és összegyűjtött filmelméleti, filmelemző írások, Magyar Napló Kiadó – FOKUSZ Egyesület, Budapest, 2019, ISBN 978-615-5195-61-7

Szerkesztett kötet: 

 • A Filmszem különszáma Deák-Sárosi László A szimbolikus-retorikus film című könyvének elméletét feldolgozva, szerk. Farkas György, 2018/nyár, de megjelent 2019-ben. (Interjú, elemzés, kritika, kapcsolódó interjú, elemzés)

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • „Az igaz ügy örökre veszve nem lehet” – Görgei Artúr megjelenése filmeken, In: Az ismeretlen Görgei – katalógus- és tanulmánykötet, főszerk. Hermann Róbert, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2019, 413–440.
 • Az első világháborús filmekről – előadás a Társművészetek szekcióban, Tokaji írótábor, In: Halottak élén – Magyar irodalom és művészet az I. világháborúban, szerk. Borkuti László, 1918–2018, Bíbor Kiadó, Miskolc 157–168.
 • Egy sorsdöntő jelentőségű első világháborús hadititok értelmezései, In: A titok szemiotikája, szerk. Balázs Géza – Minya Károly – Pölcz Ádám, Magyar Szemiotikai Tanulmányok 46–47., Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság, 2019, 325–332.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • A szörny megtermékenyítő, bizarr érintése, A víz érintése című Oscar-díjas filmről, In: Filmszem 2018/nyár, megjelent 2019-ben, 20–35.
 • Adjátok vissza a kultúránkat – Vitairat és elemzés Wass Albert: A funtineli boszorkány filmadaptációjához, In: Mediárium, Debrecen, XIII. éfv., 2–3. szám, 2019. november, 3–19.

Kritikák, recenziók: 

 • A népi és a kutatói bölcsesség, Barabás László: Ünnepeink népi színháza című könyvéről, Agria, 2018. Tél, 270–275. (tavalyról lemaradt)

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk): 

 • Nyílt levél Kásler Miklósnak, Magyar Demokrata (demokrata.hu), Deák-Sárosi László, 2019. január 3.
 • És hamisítani, azt szabad? – Támadásba lendültek a kultúrmarxisták a történelmi filmprogram ellen, Magyar Demokrata, 2019. április 3., 50–51.
 • Agria, 2019/tél: ARS MAGNA... (vers)

Konferencia-előadások: 

 • 1918–1920 filmeken – Előadás a Tokaji írótáborban 2019. augusztus 17-én.
 • Generációs filmek Magyarországon (1989–2016), előadás A titok szemiotikája (17. Semiotica Agriensis) konferencián, Eger, Esterházy Károly Egyetem, 2019. szeptember 29.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Barabás László két monografikus néprajzi könyvének az ismertetése a Barabás László tsizteletére, Népismeret, szolgálat, jövendő címmel rendezett konferencián: 2019. november 14., Budapest, Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

Dede Franciska

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • A Hét et la France: Influences et présences françaises dans les vingt premières années de la revue, In Les relations littéraires entre la France et la Hongrie au XXe siècle. (dir. Anna Tüskés ‒ Bénédicte Williams ‒ Élisabeth Cottier-Fábián ‒ Dávid Szabó), Bp., Revue d'Études Françaises, No hors série, 2019, 46‒61.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk): 

 • A „gőzpók”. Justh Zsigmond (1863‒1894) halálának százhuszonötödik évfordulója, OSZK-blog, 2019. október 9.
 • Tessék színt vallani. Kilencven éve hunyt el Osvát Ernő (1876‒1929). Interjú Nemeskéri Erikával és Kosztolánczy Tiborral, OSZK-blog, 2019. október 28.
 • „Kezét csókolja, Ignotus”. A százötven éve született Veigelsberg/Ignotus Hugóról (1869‒1949), I‒II, OSZK-blog, 2019. november 17.

Konferencia-előadások: 

 • Le “Chez-soi” et les intérieurs dans les revues hongroises au tournant du siècle (1880–1914)Cultures of Intimacy in the Nineteenth Century/ Cultures de l’intime au dix-neuvième siècle című konferencia, Belfast, Queen’s University Belfast, 2019. április 26‒27.
 • Társasági élet a századfordulón, Dimenziók 2019 – Diverzitás és homogenitás a történelemben és a környezetben című konferencia, Bp., ELTE BTK, 2019. május 8–10.
 • Magyar írók otthonukban – Az Új Idők sorozata (19031914), Töredéktől töredékig OSZK Tudományos Ülésszak, Bp., OSZK, 2019. november 21.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Dimenziók 2019 – Diverzitás és homogenitás a történelemben, a társadalomban és a környezetben című konferencián a II. szekció vezetése, Bp., ELTE BTK, 2019. május 10.
 • A populáris/tömegkultúra termelésének kezdetei Magyarországon – Lipták Dorottya-emlékkonferencián kerekasztal-beszélgetés vezetése a populáris/tömegkultúra 19. századi történetének kutatásáról, Bp., MTAK, 2019. június 12.
 • Könyvritkaságok a polcon – hasonmás kiadások címmel kerekasztal-beszélgetés vezetése a Budavári Könyvünnep keretében szervezett beszélgetésen P. Vásárhelyi Judit és Boka László részvételével, Bp., Szentháromság tér, 2019. szeptember 6.
 • Töredéktől töredékig  OSZK Tudományos Ülésszak, 8. szekció vezetése, Bp., OSZK, 2019. november 22.

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése: 

 • XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi szekció, bírálat

Doktori bizottsági munka: 

 • Az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola (Művelődéstörténeti  Alprogram/ Tanszék) doktori szigorlatán/komplex vizsgáján külső tag

 

Elbe István

Kritikák, recenziók:

 • Az őrzők számvetése. Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2019. 6. sz. 48-52. [OSZK 215 : tanulmányok egy évforduló tiszteletére. Bp., OSZK : Gondolat K., 2018. (BSCA , 11.)]

 

Farkas Gábor Farkas

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka): 

 • Magyar Könyvszemle (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2011–)

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Old books, hungaricas and their preservation. In: XII Библионет, Нови Сад, Библиотека Матице српске, 2018. pp. 70–86. [2019-ben jelent meg!]
 • On the provenience of the copies of Thuróczy editio princeps of the Chronica Hungarorum. In: Studia Bibliographica Posoniensia. Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave, 2018. pp. 11–24. [2019-ben jelent meg!]

Konferencia-előadások: 

 • Törvények és jogszabályok. Egyházi Könyvtárak Egyesülete. Budapest, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartása: a jogi háttér és a szakmai szempontok egyensúlya.
 • Ruditatis antidotum Eruditio est. Martin, Slovak National Library. Codices, incunabula and the Theuerdank.
 • Országos Könyvtári Platform MKDNY-bemutatója. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár. Régi könyvek irodája.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága, titkár (2000-2018), tag (2018-)
 • Kulturális Javak Bizottsága, tag (2014-)
 • MOKKA-R, elnök (2018-)
 • MTA BTK Mohács 1526-2026 – Rekonstrukció és emlékezet, kutató (2019-)

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • Egy önzetlen gróf hagyatéka a nemzetnek. Dombóvár, Ujváry terem. Rejtélyes események, jelenségek és élőlények az Apponyi-gyűjteményben.
 • A reformáció öröksége. Budapest, Evangélikus Országos Múzeum. Reformáció és a csillagászat.
 • Magyar irodalom és művelődéstörténet a kora újkorban. Piliscsaba, Szent Tamás Keresztény Közéleti Akadémia. Mi a történelem? Hogyan rekonstruáljuk a történetet? Mi a történet vége? Bevezetés a régi könyvek kincstárába.

Fehér István

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Sorsunk örök üzenet: Gérecz Attila költészetéről, Magyar Szemle, 2019/5-6, 103–108.

Kritikák, recenziók: 

 • Thomas Keating: A világ szíve – Bevezetés a kontemplatív kereszténységbe (könyvismertető), Magyar Hüperión, 2019/1, 121. 

Feke Eszter

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Hit és hinni vágyás dialektikája Nemes Nagy Ágnes Ekhnáton-ciklusában. In. Peleskey Miklós Péter (szerk.), Teológus Tavasz, Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Kar, 2019. 11. 29.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk): 

 • Széchényi-kód – A helyi identitás erősítése a helytörténeti gyűjteményekre alapozva, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2019, 28. évfolyam különszám, 48–54.  

Konferencia-előadások: 

 • Az arc narratívaképző szerepe Szabó T. Anna költeményében, Az arc misztériuma c. konferencia, Bp., PPKE BTK, 2019. április 11–12.

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka): 

 • Széchényiek játékban – Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, 2019. november 22–26.

Földesi Ferenc

Tudományos igényű honlap-szerkesztés: 

 • Széchényi Ferenc tematikus honlap (tartalmi előkészítés)

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák: 

 • A Corvina könyvtár budai műhelye. Katalógus. szerk. Zsupán Edina. Bp., OSzK 2020. (szerk. alatt)
 • egyes tanulmányok lektorálása
 • névmutató készítése

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások: 

 • A Corvina könyvtár budai műhelye. Katalógus. szerk. Zsupán Edina. Bp., OSZK, 2020. (szerk. alatt) 3 tételleírás

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • Széchényi Ferenc (tematikus honlap): latin nyelvű dokumentumok feldolgozása

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • Magyar utazási irodalom  németalföldi akadémiák (előadás: Szt. Tamás Akadémia, Piliscsaba, 2019. nov. 5.)

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka): 

 • Kassai mozaik. OSZK, 2019. szeptember 614.  kurátori munka: koncepció, műtárgyválogatás, szövegek készítése, lektorálása

24. Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek:

 • Czimbal Gyula: Irodalmi portrék. FSZEK Budafoki könyvtár, 2019. április 12. (Kiállításmegnyitó)
 • Emlékképek '89. OSZK, 2019. április 26. (Kiállításmegnyitó)
 • Kassai mozaik. OSZK, 2019. szeptember 6. (Kiállításmegnyitó)
 • „Itt az Írás, forgassátok ...” Hymnusz Emléknap, kiáll.; MTA Zenetudományi Intézet, 2019. június 12.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • 6–8 alkalom (Corvina; Kassai mozaik; Sára Sándor)

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • A Corvina-könyvtár budai műhelye (finissage) – kerekasztal-beszélgetés
 • A Corvina könyvtár kutatása (Budavári Könyvünnep, 2019. szept. 7.)

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások: 

 • 8 tétel (A Corvina könyvtár budai műhelye. Katalógus)

Egyéb publikáció (fordítás, bibliográfia-készítés): 

 • névmutató készítése (A Corvina könyvtár budai műhelye. Katalógus)

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • Széchényi Ferenc

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka): 

 • A Corvina könyvtár budai műhelye (kiáll., OSzK)
 • Kassai mozaik (kiáll., OSZK)

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • rádiószereplések (a Corvina könyvtár; Sára Sándor-kiáll.)

Golub Xénia

Szerkesztett kötet (ide teljes tematikus folyóiratszám szerkesztése is): 

 • Szerb székesegyház a Tabánban: Az eltűnt Rácváros emlékezete. (Szerk. Csáki Tamás – Golub Xénia), Bp., Budapesti Történeti Múzeum – Budai Szerb Ortodox Egyházmegye  – Szerb Egyházi Múzeum  – Matica Srpska Képtára, 2019, 370 p.

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Vitkovics János, a tabáni székesegyház papja és a szerb műveltség Budán a 19. század első felében. In Szerb székesegyház a Tabánban: Az eltűnt Rácváros emlékezete. (Szerk. Csáki Tamás – Golub Xénia), Bp., Budapesti Történeti Múzeum – Budai Szerb Ortodox Egyházmegye  – Szerb Egyházi Múzeum  – Matica Srpska Képtára, 2019, 272–303.
 • The Dialogue of Eastern and Western Christianity: Post-Byzantine Art in Hungary in the Late Seventeenth Century. In Kirche und Kulturtransfer: Ungarn und Zentraleuropa in der Frühen Neuzeit (Hrsg. Maria-Elisabeth Brunert – Arno Strohmeyer – Forgó András), Münster, Aschendorff Verlag, 2019, 217–231.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk): 

 • Pillantás a Tabánra: az eltűnt Rácváros emlékezete nemzeti könyvtárunkból nézve. Egy kiállítás margójára, OSZK blog, 2019. március 07.

Konferencia-előadások: 

 • Görögkatolikus vonatkozású tulajdonbejegyzések az Országos Széchényi Könyvtár régi szláv cirillikáiban, „Ζωοδόχος Πηγή – Művelődés Bizáncon innen és túl” c. konferencia, Nyíregyháza, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2019. május 16–17.

Hangodi Ágnes

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka): 

 • Könyvtári Figyelő

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Képzések és továbbképzések a Könyvtári Intézet kínálatában, Könyvtári Figyelő, 2019/2., 218232.
 • Száz éve ért véget az első világháború. Emlékezzünk a besztercebányai 16. honvéd gyalogezred besztercebányai, balassagyarmati és jolsvai zászlóaljának hőseire. In. Balassagyarmati Honismereti Híradó. A Madách Imre Városi Könyvtár Évkönyve, 2018., Balassagyarmat, 2019. 132139. (Hangodi Lajossal közösen)

Konferencia-előadások: 

 • A Könyvtári Intézet tanfolyami kínálata az érvényes továbbképzési rendeletek tükrében, Mindent szabad nekem, de nem minden használ. (1Kor 6, 12a) Fenntartók és döntéshozók, törvények és jogszabályok c. Egyházi Könyvtárak Egyesülése konferencia, Bp., Sapientia Könyvtár, 2019. február 19.
 • A könyvtáros kompetenciák erősítésének lehetőségei – továbbképzések a Könyvtári Intézet kínálatában. Hagyományok és kihívások VIII. Könyvtáros kompetenciák a 21. században c. konferencia, Bp., ELTE Egyetemi Könyvtár, 2019. augusztus 29.
 • Határon túli magyar könyvtárosok képzése a Magyar Könyvtárosok Kárpát-medencei hálózatának támogatásával. Tudás tárháza – könyvtár a neved? c. konferencia a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 20. évfordulója alkalmából, Érsekújvár, 2019. szeptember 2527.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok: 

 • Ünnepi kuratóriumi ülés Kovács Máté születésének 113. évfordulója alkalmából; (Az ülés titkára: Hangodi Ágnes) Bp., MTA Könyvtár és Információs Központ, 2019. november 11.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • Oktatás / segédkönyvtáros képzés
 • Vizsgaelnöki és vizsgabizottsági tagi tevékenység / segédkönyvtáros képzés
 • OKJ-s segédkönyvtáros központi írásbeli vizsgatételsorok készítése és lektorálása
 • Lektori tevékenység a Könyvtári Figyelő szerkesztőségében
 • Közreműködés könyvtári akkreditált továbbképzési programok tervezésében, írásában
 • Ünnepi kuratóriumi ülés szervezése Kovács Máté születésének 113. évfordulója alkalmából
 • Felnőttképzési szakértői és programszakértői tevékenység

 

Hoffmann Gizella

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Uzoni Fosztó István –Kozma Mihály–Kozma János: Az Erdélyi Unitárius Egyház története. III/I. Fordította: Márkos Albert. A latin szöveget az eredetivel egybevetette: Balázs Mihály. Sajtó alá rendezte: Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár Lehel. Kiadja a Magyar Unitárius Egyház – A Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerület – Országos Széchényi Könyvtár, Budapest–Kolozsvár, 2018., [XII., 1244 p.] [A Magyar Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai 4/3/1.] [Sajtó alá rendezés, utószó: Útmutató az Olvasónak, keletkezéstörténet. 1227–1234. p. nyomdai előkészítés: Hoffmann Gizella]  Könyvbemutatón a kötet bemutatása.
 • Könyvbemutató: Kolozsvár, 2019. február 15.; Budapest, 2019. május 9.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • Széchényi Ferenc Tudástár: Széchényi Ferenc mecénási – tudományszervező tevékenysége, a könyvtár alapításával kapcsolatos levelezésének feltárása az OSZK Kézirattára állományában és a MNL Országos Levéltárában.

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka): 

 • Unitárius kéziratok és nyomtatványok az OSZK állományában (közel 70 mű bemutatása). Széchényi Ferenc és az unitárius püspökök, lelkészekl kapcsolata. Kiállítás az Uzoni Fosztó István –Kozma Mihály–Kozma János: Az Erdélyi Unitárius Egyház története. III/I.  című forráskiadvány bemutatójához. OSZK, Budapest, 2019. május 9.

 

 

Illyés Boglárka

 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Ipolyi Arnold „Csallóközi uti-képek” című útirajza a Vasárnapi Ujságban, Valóság. Társadalomtudományi Közlöny, 2019. szeptember, 111–116.
 • Pártfogó, csodáló és barát. Metternich hercegné Sándor Paulina levelei Camille Saint-Saënshoz, Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2019, 573‒601.

Egyéb publikáció (fordítás, bibliográfia-készítés):

SZAKFORDÍTÁS

 • Thierry Pécout, Elitek az Anjou-kori Provence-ban, Történelmi Szemle, 2019/3, 397–410.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető):

 • Klebelsberg Kunó-ösztöndíj, 2 hónap, Párizs. Kutatási téma: a dualizmus kori magyar‒francia kulturális kapcsolatok franciaországi forrásai.

 

Janzsó Miklós

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Filippo Alberici Tabula Cebetis-interpretációja. In Litteris vincimur. (Scriptorium I.) (Szerk. Boros István)  Bp., Szent István Társulat, 2019, 221–227.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • „Vivere omnes beate volunt…” Seneca és a Tabula Cebetis párhuzamai. Belvedere Meridionale. 2019/1  2019. 80–88.

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások: 

 • Január hónap flamand kalendáriumban In Szívmelengető középkor. Kályhák és kályhacsempék a középkori Magyarországon, 1416. század. Kiállítási katalógus. Budapesti Történeti Múzeum, Vármúzeum, 2018. április 11 – szeptember 2. (Szerk. Kiss Virág, Spekner Enikő, Végh András) Budapest, 2018, 62.

Kakasy Judit

Egyéb írások: 

 • Rendkívüli barátunk, De Gérando Ágost évnapjai (1819–1849), Napút, 2019 / 6, 163–169.

Kelemen Éva

Önálló kötet: 

 • Az járt oda, aki kottát is tudott olvasni... Fejezetek az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára történetéből. Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2019.

Kritikák, recenziók: 

 • Kovács Ilona: Dohnányi Ernő új perspektívában. Zenekar, 2019 április,

Konferencia-előadások: 

 • Részletek az egészhez: egy kiállítás tanulságai – esettanulmány, A 20. századi zenetörténeti források hitelessége Zenetudományi konferencia, MTA BTK ZTI, Bp. 2019. május 29–30.
 • Summa vitae. Gondolatok Szelényi Istvánról , Évfordulók nyomában” Zenetudományi konferencia,  ELKH BTK ZTI, Bp., 2019. november 14.

  Kis Domokos Dániel

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka): 

 • Presbiter. A Magyar Reformátos Presbiteri Szövetség lapja. Évi 6 szám.

Tanulmány, könyvfejezet: 

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk): 

Konferencia-előadások: 

 • Eötvös Loránd, a sportember. A Magyar Tudományos Akadémián 2019. január 14-én elhangzott előadás. Prezentáció.
 • Eötvös Loránd, a hegymászó. Magyar tudóstárlat. Polihisztor példaképeink. Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, Mezőgazdasági Könyvtár. 2019. március 6.
 • A 100 éve elhunyt tudós fizikus, természetjáró és fotográfus: Eötvös Loránd. Híres magyar hegymászók (II.) Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület, Bethlen Gábor Alapkezelő Székháza, Bethlen Gábor terem, 1016. Bp. Gellérthegy u. 30-32. 2019. március 26.
 • A természetszerető Eötvös Loránd. Eötvös 100 megemlékezés. Magyar Turista Egyesület, Dobogókő, Báró Eötvös Loránd Menedékház. 2019. április 6.
 • http://m.militaria.hu/hirek/vi-hadtortenesz-sorest http://ujkor.hu/content/kurucok-nem-csak-sor-de-boresteket-tartottak" target="_blank">Rákóczi Párizsban és környékén. Vivát Rákóczi! VI. HadTörténész Sörest, 2019. szeptember 20. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Márványterem.
 • Zene és kép. A Bartók és Kodály színpadi műveihez kapcsolódó látványtervek. Kutatók éjszakája, 2019. szeptember 27.
 • A bujdosás évei. „Istennel a hazáért és a szabadságért!” II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választásának 315. évfordulójához kapcsolódva. II. Rákóczi Ferenc előadás-sorozat. Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, Tata. 2019. október 7.
 • Az atyai példa és a családi kapcsolatrendszer szerepe Eötvös Loránd természettudományos érdeklődésében. Eötvöstől Eötvösig. Konferencia  Eötvös József, Trefort Ágoston és Eötvös Loránd munkásságáról. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2019. november 19.

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek: 

 • Roland Eötvös – Stereographische Fotografien aus den Dolomiten. (1875–1915) /Fotografie stereografiche della Dolomiti (1875–1915). Ausstellung 2019.08.08–09.08. Eröffnung 2019. 08. 09. Toblach, / Dobbiaco, Johannes Haus Galerie. Köszöntőbeszéd a megnyitón, német nyelven
 • Rodostó – Kassa. Előadás a megnyitón és kísérő szöveg; javaslatok a kiállítandó dokumentumokra. Kassai Mozaik – képek és hangok. Kiállítás a Magyar Nyelv és Könyv Ünnepe alkalmából. Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár. 2019. szeptember 6–14.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Eötvös Loránd, a sportember. Kossuth Rádió, Felfedező – a tudomány világáról c. műsorban. 2019. január 17. 14:32–15:00
 • Eötvös Loránd, a hegymászó. TV M5 Novum 2019.02.02-i adásban.
 • Eötvös Loránd, a sportember. 117 perc című magazinműsor. Civil Rádió FM 98 MHz 2019. február 14. 17:45-től. civilradio.hu
 • Eötvös Loránd, a hegymászó. M5 Híradó 2019. március 6. esti adásban.
 • Eötvös Loránd. Magyar Krónika című adás. TV M5 2019. március 16. 17:55.
 • Eötvös Loránd. M5 Novum 2019.04.06. 13:00-tól

Konrád Eszter

Konferencia-előadások: 

 • „quidam devotissimus frater, qui XXX. annis in Vicaria Boznae laboraverat”: Ki volt Sienai Bernardin nevelője novícius korában? Tarnai Andor emlékkonferencia. Budapest, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2019. szeptember 24–25.
 • Meditationes Vitae Christi és a hagiográfia: Egy kutatócsoport bemutatkozása. Falvay Dáviddal, Szemere Dittával és Ertl Péterrel közösen tartott előadás a Magyar Hagiográfiai Társaság ülésén. ELTE BTK, 2019. október 14.
 • Traktátus és töredék. Az OSzK Cod. ital. 1-es jelzetű kódexe. Országos Széchényi Könyvtár, XX. Tudományos Ülésszak. Budapest, OSzK, 2019. november 21–22.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • OTKA-témák száma: kutatóként való részvétel „A Meditationes Vitae Christi hosszú olasz  változatának kritikai kiadása” című, 129671-es azonosítójú OTKA-ban
 • Kutatócsoport-vezető: dr. Falvay Dávid, ELTE BTK Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék

Korondi Ágnes

Szerkesztett kötet:

 • „Mestereknek gyengyének”. Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. (Szerk. Hende Fanni, Kisdi Klára, Korondi Ágnes), Bp., Szent István Társulat ‒ OSZK, 2019 (megjelenés előtt).

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Hungarian Psalm Translations and Their Uses in Late Medieval Hungary. In Vernacular Psalters and the Early Rise of Linguistic Identities: The Romanian Case. (Eds. Vladimir Agrigoroaei, Ileana Sasu, Ana Dumitran, Florin Bogdan), Bucharest, DARK Publishing, 2019 [Museikon Studies, 1], 64–72.
 • Szent Jeromos, az auctor a késő középkori magyar nyelvű kódexekben. In Emlék – Emlékmű – Műemlék. (Szerk. Boreczky Anna, Dede Franciska, Szegő Iván), Bp., OSZK–Gondolat Kiadó, 2019 [Bibliotheca Scientiae & Artis 12., sorozatszerk. Boka László ] (megjelenés előtt).
 • Mária kis zsolozsmájának anyanyelvi fordításai Kelet-Közép-Európában: Lengyel és cseh párhuzamok a Festetics-kódex és a Czech-kódex fordításához. In „Mestereknek gyengyének”. Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. (Szerk. Hende Fanni, Kisdi Klára, Korondi Ágnes), Bp., Szent István Társulat ‒ OSZK, 2019 (megjelenés előtt).

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • (With Ana-Maria Gânsac et al.) The Musical Instruments in the Early Vernacular Translations of the Psalms (Collective Research), Museikon: A Journal of Religious Art and Culture, 3(2019), 67–140 (saját rész 114–119) (megjelenés folyamatban).

Konferencia-előadások: 

 • Meditational and Narrative Techniques in Two Passion Texts of a Hungarian-Language Dominican Manuscript, Communicating the Passion in the Late Middle Ages: Socio-Religious Function of an Emotional Narrative c. workshop, Bp., CEU, Institute for Advanced Study and Department of Medieval Studies, 2019. május 31.
 • Saint Jerome, a Model and an Author for Late Medieval Hungarian-Speaking Nuns, Hieronymus noster: International Symposium on the 1600th Anniversary of Jerome’s Death, Ljubljana, Slovenian Academy of Sciences and Arts, the Universities of Ljubljana, Zagreb, Graz, and Warsaw, Central European University (CEU), International Network of Excellence „Europa Renascens”, DANUBIUS Project (Université de Lille), and the Institut des Sources chrétiennes, 2019. október 23‒28. 
 • Kódex- és szövegtöredékek az OSZK-ban őrzött magyar nyelvemlékek között, Töredéktől töredékig. 20. OSZK Tudományos Ülésszak, Bp., OSZK, 2019. november 21‒22.
 • Felkészülés szentáldozásra: magyar nyelvű szövegek az eucharisztiáról a késő középkori Magyarországon, Előadások az Eucharisztia tiszteletéről 3.: Eucharisztikus imádságok és imakönyvek c. felolvasó ülés, Bp., Szent István Tudományos Akadémia, 2019. május 6.

Egyéb publikáció (fordítás, bibliográfia-készítés): 

 • Gábor Sarbak, Introduction to the facsimile edition of the textbook of László Szalkai, Archbishop of Esztergom, transl. Ágnes Korondi. In Szalkai-kódex: Szalkai László esztergomi érsek iskoláskönyve: Facsimile kiadás magyar és angol nyelvű bevezető tanulmánnyal. (Sajtó alá rendezte Sarbak Gábor), Esztergom, Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Sárospataki Római Katolikus Gyűjtemény, 2019, XXXIII-LII.

Doktori bizottsági munka (opponencia, elnöklet, stb. PhD és MTA-doktori fokozatok esetén): 

 • 2019. június 20-án vizsgabizottsági tag voltam Szamkó Eszter a Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolája által szervezett komplex doktori vizsgáján.
 • 2019. március 29-én opponens voltam Uhrin Dorottya A virgines capitales kultusza a középkori Magyarországon c. doktori disszertációjának (ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola) elővédésén.

Kovács Eszter

Önálló kötet: 

 • V. Ecsedy, Judit – Kovács, Eszter: Magyarország bibliographiája 1712–1860 X. Nyomda- és kiadástörténeti mutató. Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2018. 400 p.

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Néhány érdekes példa a cseh és a magyarországi lelkiségi irodalom átfedéseire a 17. század végéről. In Átfedések. Szövegalkotás a 1618. századi irodalomban (Szerk. Kiss, Farkas Gábor; Maczák, Ibolya). Bp., MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport, 2019. 139–144.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • A mélyen tisztelt rendek miatt szét vagyunk szórva, mint az eltévedt bárányok. Rumer Gergely jezsuita tartományfőnök gondolatai az 1618-as prágai rendi felkelésről. In. Magyar Sion, 2019/1. 39–44.

Konferencia-előadások: 

 • A cseh és a magyarországi lelkiségi irodalom átfedései a 17. században. Átfedések. Szövegalkotás a 16–18. századi irodalomban c. konferencia, Bp., MTA – ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport MTA – PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2019. február 7.
 • Cseh eredetű verses emlékek a 17. századi magyarországi nyomtatványokban. Közvetítő kisebbségek a Kárpát-medencében c. konferencia, Bp., Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2019. november 15.
 • Poezie ve službě pedagogie v 17. století. Ruditatis antidotum Eruditio est – Liekom proti nevedomosti je vzdelanie c. konferencia, Martin (Turócszentmárton) Szlovák Nemzeti Könyvtár (Slovenská národná knižnica), 2019. május 22-24.
 • Kult českých světců v Uhrách v 16-18. století, vendégoktató, Ostrava, Ostravai Egyetem (Ostravská Univerzita Filozofická Fakulta), 2019. február 21.
 • Česko-uherské vztahy v knižní kultuře (16-18 st.), vendégoktató, Ostrava, Ostravai Egyetem (Ostravská Univerzita Filozofická Fakulta), 2019. február 21, 
 • Zajímavé drobnosti z dějin česko-uherských vztahů (16-18. st.), vendégoktató, Ostrava, Ostravai Egyetem (Ostravská Univerzita Filozofická Fakulta), 2019. február 22.
 • „Makula nélkül való tükör” [Zrcadlo bez úhony], aneb první umělecký překlad z češtiny do maďarštiny. Staročeský dychánek c.  tudományos előadássorozat, Praha, Cseh Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet (Oddělení starší literatury ÚČL AV ČR) és Staročeská literární beseda, 2019. április 9.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok: 

 • Töredéktől Töredékig. Az Országos Széchényi Könyvtár 20. Tudományos Ülésszaka, konferencia, (A konferencia titkárai: Kovács Eszter, Visy Beatrix, Fehér István) Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2016. november 21–22.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet, adjunktus, 2018/2019 őszi szemeszter, heti 12 óra

Mann Jolán

 

Szerkesztett kötet: 

 • „Szülővárosom vagy Zágráb…” Fejtő Ferenc emlékére rendezett tudományos szimpózium (Zágráb, 2018. október 12–13.) előadásainak tanulmánykötete. („Zagrebe, ti si moj rodni grad…” Simpozij u spomen na Ferenca Fejtőa Zagreb, 12–13. listopada 2018.), Zágráb: FF press, 2019.

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • „Miroslav Krleža Petrica Kerempuh balladáinak »mundus inversus«-a”. In: Kiss Szemán Róbert (szerk.) Humor és sport a szláv kultúrákban: Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére, Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, (2019) pp. 116–126., 11 p.
 • „»Repülünk Pannónia fölött«: Miroslav Krleža útirajzai”. In: Fejezetek a szláv nyelvtudományból, irodalomból és kultúrából. (Szerk. Dudás Mária; Menyhárt Krisztina), Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2019, 127–137.
 • „Enver Čolaković – prešućeni pisac i prevoditelj mađarske književnosti” In: Nomadi margine: Međunarodni znanstveni skup. Budimpešta, 24. ožujak 2010. (Szerk. Lukács István), Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2019, 253–277.
 • „Fejtő Ferenc és Miroslav Krleža párhuzamos útjai (Az útirajz, az emlékirat és az esszé példái)”. In. „Szülővárosom vagy Zágráb…” Fejtő Ferenc emlékére rendezett tudományos szimpózium (Zágráb, 2018. október 12–13.) előadásainak tanulmánykötete. („Zagrebe, ti si moj rodni grad…” Simpozij u spomen na Ferenca Fejtőa Zagreb, 12–13. listopada 2018.), Zágráb: FF press, 2019. 17 p.
 • „Paralelna putovanja Ferenca Fejtőa i Miroslava Krleže (U žanrovskim primjerima putopisa, memoara i eseja)” In. „Szülővárosom vagy Zágráb…” Fejtő Ferenc emlékére rendezett tudományos szimpózium (Zágráb, 2018. október 12–13.) előadásainak tanulmánykötete. („Zagrebe, ti si moj rodni grad…” Simpozij u spomen na Ferenca Fejtőa Zagreb, 12–13. listopada 2018.), Zágráb: FF press, 2019. 17 p.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk): 

 1. „Könyves Kálmán király előtt térdepelő horvátok harminc évvel az első világháború után...”. In. Ex Symposion 103. sz. (Tanácstalan köztársaság)
 2. Szerkesztői munkák és kétnyelvű előszó írása: Ady, Endre: „Ifjú szívekben élek”: Válogatás Ady Endre költészetéből halálának 100. évfordulójára. In. U srcima mladih živim” Izbor iz lirike Endrea Adya povodom 100. godišnjice njegove smrti [a versek horvát fordításainak szerzői Enver Čolaković, Borna Marčac], Zágrábi Magyar Nagykövetség, 2019. ISBN 9789534882405

Konferencia-előadások: 

 • „Ady horvát recepciói”. Elhangzott a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében Ady Endre halálának 100. évfordulójára „Az én testamentumom” címmel 2019. május 21–22-én megrendezett konferencia „Utóélet, fogadtatás, kultusz” szekciójában.
 • „Közép-európai együttállások Miroslav Krleža műveiben”. Elhangzott a Veszprémi Pannon Egyetem által 2019. május 30–31-én Veszprémben megrendezett Kánon és komparatisztika: A kánonok többszólamúsága kelet-közép-európai kontextusban című nemzetközi konferencián.
 • „Koronázó városok: Székesfehérvár és Tengerfehérvár (Krleža életművének hungarikája a horvát kulturális emlékezet kontextusában: Adriai fejezet)”. Elhangzott az ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék által szervezett Történelem és emlékezet. Székesfehérvár a szláv népek kultúrájában és nyelvében. Székesfehérvár, 2019. szeptember 19–20. tudományos konferenciáján.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Az Ady, Endre: „Ifjú szívekben élek”: Válogatás Ady Endre költészetéből halálának 100. évfordulójára. In. U srcima mladih živim” Izbor iz lirike Endrea Adya povodom 100. godišnjice njegove smrti [a versek horvát fordításainak szerzői Enver Čolaković, Borna Marčac], Zágrábi Magyar Nagykövetség, 2019. c. kétnyelvű verseskötet bemutatása 2019. november 21-én a Zágrábi Magyar Intézetben.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

Mikusi Balázs

Önálló kötet: 

 • A pók és a méh: Haydn- és Mozart-tanulmányok. Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2019, 472 p.
 • Goldmark Károly: a-moll hegedűverseny, op. 28: A szerzői kézirat hasonmás kiadása. Carl Goldmark: Violin Concerto in A minor, op. 28: Facsimile of the autograph manuscript. A bevezető tanulmányt írta: Mikusi Balázs. Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2019.

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka): 

 • Magyar Zene  (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2010–)
 • Musicologica Austriaca (szerkesztőbizottsági tag). Online megjelenés. (2015–)

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Három tanulmányterjedelmű szócikk: Eszterháza and EisenstadtFreemasonryPublishers and Publishing. In The Cambridge Haydn Encyclopedia. (Szerk. Caryl Clark – Sarah Day-O’Connell), Cambridge, Cambridge University Press, 2019, 106–111, 132–134, 317–320.
 • „Olyan baloldali hasznos idiótának tartottak”. Ligeti György és az ’56-os forradalom. In 1956 és a zenei élet: Előzmények, történések, következmények. (Szerk. Gyarmati György – Péteri Lóránt), Budapest – Pécs, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – Kronosz Kiadó, 2019, 277–286.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk): 

 • A Monica Porter Halálos körhinta: Rácz Vali, a dizőz című kötetéhez (Szerk. Péter Zsolt, Bp., Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet – Erdélyi Szalon Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, 2019) készült hangzó melléklet (https://raczvali.oszk.hu/) rövid bevezetője.

Konferencia-előadások: 

 • Illos József vonósnégyes-gyűjteményeTudományos ülésszak Ferenczi Ilona 70. születésnapjának tiszteletére. Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2019 június 13.
 • The 25-Year-Old Hungarian Musicological Society in Historical ContextRoyal Musical Association 55th Annual Conference. Manchester, 2019 szeptember 11–13.
 • Tudás vagy szerencse? Egy Mozart-kézirat felfedezése. Pannonhalmi Bencés Gimnázium, 2019. december 13.

Konferenciaszervezés, titkári feladatok: 

 • Zene és politika. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság XVI. tudományos konferenciája, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2019. október 11–12.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • A pók és a méh tanulmánykötet bemutatói:
 • 26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, 2019. április 28. 17:00–18:00 (Bősze Ádám)
 • Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 51. Vándorgyűlés, a Zenei Könyvtárosok Szervezetének programja, 2019. július 4. 13:45-14:25 (Bándoli Katalin)

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • Joseph Haydn kottatára – a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-ösztöndíja

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel): 

 • International Association of Music Libraries (IAML) – alelnök (2019 júliusáig)
 • Répertoire International des Sources Musicales (RISM) – elnökségi tag (2019 novemberéig)
 • Akademie für Mozart-Forschung – választott tag (2019 áprilisától)
 • Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság – elnök (2019 áprilisáig, azóta elnökségi tag)
 • Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Bizottsága – titkár
 • Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) National Committee of Hungary – társelnök
 • Répertoire International des Sources Musicales (RISM) Hungarian Working Group – elnök
 • NKFIH Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma – tag
 • OSZK Tudományos Bizottság – választott tag

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

Beszélgetések A pók és a méh tanulmánykötet megjelenése kapcsán:

 • Bartók Rádió, Muzsikáló Reggel (Katona Márta), 2019. május 8.
 • Klasszik Rádió, Capriccio (Novotny Anna és Zsoldos Dávid), 2019. július 14.
 • Bartók Rádió, Új Zenei Újság (Katona Márta), 2019. augusztus 3. (ismétlése: augusztus 4.)
 • Klasszik Rádió, Nyitány (Horváth Gergely), 2019. augusztus 22.
 • Bartók Rádió (Katona Márta), 2019. augusztus 28. 19:00 (ismétlése: augusztus 29. 9:30)

Beszélgetések a Zeneműtár gramofonlemez-gyűjteményéről:

 • Kossuth Rádó, Szombat reggel c. műsora, 2019. december 21.
 • M1, Ma délelőtt c. műsora 2019. december 22.
 • Kossuth Rádió, Jó napot Magyarország! c. műsora, 2019. december 23.

Rövid nyilatkozat Haydn 31. („Hornsignal”) szimfóniájáról, illetve a mű az OSZK Zeneműtárában őrzött autográfjáról:

 • Bartók Rádió, Varázsbolt, 19. rész: Postakürt. 2019. szeptember 29. 10:30.

Pap Ágnes

Konferencia-előadások: 

 • Tellérypror in India; „Culture, Language and Identity Formation: Diaspora in a Globalising World (With Special Reference to East, Central Europe and Russia”  c. konferencia New Delhi, Delhi University, Department of Slavonic and Finno-Ugrian Studies, 2019. február 27–28.

Patonai Anikó Ágnes

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • A dandy és a házinő, Verso, 2019. december (megjelenés előtt)

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk): 

 • Egy rendkívüli asszony a 17. századból: Széchy Mária, OSZK blog, 2019. júl. 18.

Konferencia-előadások: 

 • A dandy és a házinő, Ezerszer Júlia konferencia, OSZK 2019. jan. 22.
 • Egy középszerű história: Tompa Mihály Szécsi Máriájáról, Tarnai Andor emlékkonferencia, Bp., MTA BTK ITI, 2019. szept. 24–26.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Ezereszer Júlia – Arcok és kérdőjelek c. kiállítás finisszázsa, kerekasztal-beszélgetés Ajkay Alinka, Molnár Zsolt, Szűcs Edit, Szűts-Novák Rita, Patonai Anikó Ágnes

Perger Péter

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • A jegenyei missale. In „Mestereknek gyengyének.” Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára. (Szerk. Hende Fanni – Kisdi Klára – Korondi Ágnes), Bp., OSZK – Szent István Társulat, 2019. (megjelenés alatt)
 • Borsa Gedeon – Perger Péter: Heltai „Újtestamentum”-ának kiadása(i) vízjel nélküli papíron (15611562). In Borsa Gedeon, Újabb könyvtörténeti írások: Megjelent a szerző 95. születésnapja alkalmából. Bp., Argumentum Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár, 2018, [A Magyar Könyvszemle és a Mokka R Egyesület Füzetei 10.] 29–44. (változatlan utánközlés)

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák: 

 • Bányai Réka – V. Ecsedy Judit: A Váradi Biblia variánsai (lektorálta Kimpián Annamária és Perger Péter) (megjelenés alatt)

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások: 

 • Nyomtatvány-, kézirat- és oklevélleírások:
  A Központi Antikvárium 149. aukciója. 2018. május 31. (Szerk. [Bálinger Béla]), Bp., Központi Antikvárium, 2019, 4, 15, 16, 47, 90, 119, 121–123, 172, 174, 194, 247, 248, 251, 254, 257, 260, 262, 264, 387, 390–392, 413, 418. tételek
  A Központi Antikvárium 150. aukciója. 2018. június 7. (Szerk. [Bálinger Béla]), Bp., Központi Antikvárium, 2019, 18, 19, 25, 27, 31, 102, 106–114, 125, 126, 141, 148–150. tételek
  A Központi Antikvárium 151. aukciója. 2019. november 29. (Szerk. [Bálinger Béla]), Bp., Központi Antikvárium, 2019, 3, 4, 8, 119, 120, 161, 164, 215, 239–241, 243, 248, 252, 253, 318, 324–330, 335. tételek
  A Központi Antikvárium 152. aukciója. 2019. december 6. (Szerk. [Bálinger Béla]), Bp., Központi Antikvárium, 2019, 6, 18, 45–47, 58, 64, 100, 106, 107, 110, 112–114, 116–118, 134–136, 189. tételek

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel): 

 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottság, tag

Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit

Szerkesztett kötet: 

 • Borsa Gedeon: Újabb könyvtörténeti írások. Megjelent a Szerző 95. születésnapja alkalmából. (Szerk., Szvorényi Róbert és P. Vásárhelyi Judit Csobán Endre Attila közreműködésével), Bp., Argumentum, OSZK, 2018 (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei, 10.), 220.

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka): 

 • Magyar Könyvszemle (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2000-től)

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk): 

 • Zsoltárok könyve. In Csontjaimba rekesztett tűz” Vallomások a Bibliáról, szerk. Pecsuk Ottó és Kiss B. Zsuzsanna, Bp., Kálvin Kiadó, 2019, 42–46.

Konferencia-előadások: 

 • Újabb könyvek Naprághy Demeter könyvtárából, „Fáradozással és béketűréssel” Naprághy Demeter Emléknap című konferencia a kalocsai érsek és győri püspök halálának 400. évfordulója alkalmából, a Győri Egyházmegyei Levéltár, a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, valamint a MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport rendezésében, Győr, 2019. május 16.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Könyvritkaságok a polcon – hasonmás kiadások (Kerekasztal-beszélgetés. Résztvevők: Boka László, Dede Franciska, P. Vásárhelyi Judit). Budavári Könyvünnep, Bp., Szentháromság tér, 2019. szeptember 6.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • 2017. július 1-től az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Támogatott Kutatócsoport vezetője.

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel): 

 • A Magyar Bibliatársulat Alapítvány Kuratóriuma
 • Törzstag a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában 2013. szeptember 1-től
 • Reneszánsz-Barokk Kutatócsoport
 • Magyar Irodalomtörténeti Társaság
 • MTA Könyvtörténeti Munkabizottság
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
 • Ókortudományi Társaság

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • Egyetemi tanár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában 2013. szeptember 1-től.

Doktori bizottsági munka (opponencia, elnöklet, stb. PhD és MTA-doktori fokozatok esetén): 

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2018. május 25. elnök Dóbék Ágnes Barkóczy Ferenc és környezete című PhD-dolgozatának nyilvános vitáján.

Ráczné Radó Rita

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • New challenges for the libraries in the digital era. In: Information and technology transforming lives: connection, interaction, innovation. (Szerk. Gordana Gašo, Mirna Gilman Ranogajec, Jure Žilić, Madeleine Ludman), Osijek, Faculty of Humanities and Social Sciences, 2019., p. 544547.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Arany Zsuzsanna; Nagy Andor; Németh Márton; Radó Rita: Mozaikok az eszéki Bobcatsss 2019 konferenciáról. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 28. (2019) 2., p.1623.

Egyéb írások: 

Konferencia-előadások: 

 • New challenges for the libraries in the digital era. BOBCATSSS 2019, University of Osijek, Osijek, 2019.01.2224. 
 • Digital document and collection analysis using qualitative and quantitative methods based on FADGI- and library standards guidelines – QQML 2019 (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference), The European University Institute, Fiesole, 2019.05.2831.
 • The value of our digital collections and services based on library standards – 8th Colloquium of library and information experts of V4+ countries, University Library in Bratislava, Ministry of Culture of the Slovak Republic, Bratislava, 2019.06.1719. 
 • Digitalizálási munkafolyamatok hatása a könyvtári szervezetfejlesztésre – Körkép Európa nemzeti könyvtáraiban, Valóságos Könyvtár  Könyvtári Valóság 2019. (VKKV) c. konferencia, Bp., ELTE BTK LIS, 2019.11.27.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok: 

 • KDS-K konferencia – konferenciaszervezés; Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2019. április 17.
 • Okos városokban okos könyvtárak; Könyvtári Intézet K2 továbbképzési sorozat  workshop moderátorBp., Országos Széchényi Könyvtár, 2019. november 5.

Egyéb publikáció: 

 • Duna Régió Stratégia program  magyar nyelvű hajózási szakirodalmi bibliográfia összeállítása

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • PIQL II. Projekt, 2019. (Digitális dokumentumok hosszútávú megőrzése)  Projektvezető

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel): 

 • ISO/TC 46 műszaki bizottság SC4 albizottság (Quality–Statistics and performance evaluation)
 • QQML International member (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries)

Kiállításrendezés: 

 • Magyarországi felsőfokú könyvtárosképzés elindulásának és az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszék megalapításának 70. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás társkurátora, Kiállítás megnyitója: Bp., ELTE 2019. november 26. 

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek: 

 • KDS-K konferencia; Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2019. április 17.

Rajnai Edit

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák: 

 • Színháztörténet nagyítóval : források a magyar színjátszás történetének tanulmányozásához1920–1949, összeáll. Csiszár Mirella, Gajdó Tamás ; [közread. a Petőfi Irodalmi Múzeum, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet], [Budapest] : PIM : OSZMI, 2018 [2019], 591 p.

Konferencia-előadások: 

 • „A gazdag emberek ostobasága olyan, mint a tenger, kimeríthetetlen…” : Bródy Sándor A tanítónő című drámájának utolsó jeleneteiről, Töredéktől töredékig, Országos Széchényi Könyvtár, tudományos ülésszak, 2019. nov. 21.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • Laborfalvi Róza szabadságra ment..., Kutatók Éjszakája, Országos Széchényi Könyvtár, 2019. szept. 27.

Rétfalvi P. Zsófia

Kritikák, recenziók: 

 • „Épp döntetlenre áll a küzdelem” (Turbuly Lilla Alkonykapcsoló című kötetéről). A Vörös Postakocsi 2018/4. 111­–113.

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák: 

 • A Kerényi Károly Szakkollégium Annona Nova X. című kötetének olvasószerkesztője
 • A Kerényi Károly Szakkollégium Alumni Nova II. című kötetének olvasószerkesztője

Konferencia-előadások: 

 • Emi kontra Lidércke. XXXIV. OTDK, Budapest, 2019. április 26.
 • Az ember (és a házasság) tragédiája. A Kerényi Károly Szakkollégium Konferenciája. Pécs, 2019. május 16-18.
 • „Mi felfordult világ ez itt?” – Petőfi Sándor és Madách Imre Tündérálom című műveinek összehasonlítása, 20. Tudományos Ülésszak, Országos Széchényi Könyvtár, 2019. november 21–22.
 • „Mi felfordult világ ez itt?” – Petőfi Sándor és Madách Imre Tündérálom című műveinek összehasonlítása, 18. VMTDK, Újvidék, 2019.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak: 

 • PTE BTK Intézményi, Szakmai, Tudományos Ösztöndíj 2019

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • 18. VMTDK. Doktorandusz és fiatal kutatói kategóriában szekcióelső-díj

Rózsafalvi Zsuzsanna

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Kuncz Aladár egyetemi évei és tanárai – eddig ismeretlen dokumentumok tükrében, In A nekifeszült mentő-akarat: Kuncz Aladár-emlékkonferencia / szerk. Boka László, Brok Bernadett; [közread. az] Országos Széchényi Könyvtár – Budapest, 2019, 1528.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Jókai Mór kéziratos hagyatéka, Irodalmi magazin, (2019) 1., 5257.

Konferencia-előadások: 

 • Kaffka-kéziratok az Országos Széchényi Könyvtárban. PIM, Kaffka Margit 100. Konferencia Kaffka Margit emlékére. 2019. március 28.
 • Léda Ady-doboza és ami azon túl van – Az Országos Széchényi Könyvtár Ady-gyűjteményének gyarapodástörténete PIM, „Az én testamentumom”. Emlékkonferencia Ady Endre halálának 100. évfordulójára. 2019. május 21.
 • Ady Endre élete, pályája és alkotásai – közgyűjteményeinkben található kéziratok és relikviák tükrében, FSZEK, III, Krúdy Gyula Könyvtár, 2019. június 18.
 • Az Ady és a Babits-hagyaték története. Aquinói Szent Tamás Akadémia, Piliscsaba. 2019. november 5.
 • „Töredék az is, ez is.” Arany hun-trilógiájának töredékeiről. OSZK., Töredéktől töredékig, 2019. november 21.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Jókai-est az Irodalmi Magazinnal, Az Irodalmi Magazin legújabb, Jókai című lapszámának bemutatója. Jókai Mór életéről, műveiről és mai megítéléséről Eisemann Györggyel, Hansági Ágnessel és Rózsafalvi Zsuzsannával, a lapszám szerzőivel beszélgetett Pataky Adrienn szerkesztő. 2019. március 13.

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel): 

 • MTA ITI  Arany János műveinek kritikai kiadása (Korompay H. János vezetésével)
 • MTA ITI  Lendület program A 19. századi irodalom politikai gazdaságtana (Hites Sándor vezetésével)
 • Jókai Mór kritikai kiadás (Eisemann György vezetésével)

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • PPKE BTK, A XIX. századi könyv- és lapkiadás médiatörténeti hatása
 • PPKE BTK, Közgyűjteményi ismeretek

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Arany János hazánkba visszatért levele. Interjú. Kossuth Rádió, 2019. június 30. 8.309.00.

Samu Botond Gergő

Egyéb írások: 

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • „A közönség tájékoztatása és megnyugtatása czéljából közlöm...” Sátoraljaújhely hirdetményei az első világháború kitörésének évéből. Kávéházi délutánok a Kazinczy Ferenc Múzeumban 2019. július 19.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Interjú az Európa Rádiónak a sátoraljaújhelyi Kávéházi délutánok előadásssal kapcsolatban

  Sánta Sára

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Katolikus megújulás és antikvarianizmus: Hidi Gergely Celebriorum Hungariae urbium (1701) című munkája. (Szerk.  Békés Enikő – Kasza Péter –  Kiss Farkas Gábor – Lázár István – Molnár Dávid), A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma [Convivia Neolatina Hungarica 3.], Bp. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, 2019, 254–261.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Az első magyar városmonográfia kiadása Schönvisner István és Szily János levelezésének tükrében. In. Magyar Könyvszemle, 2019/2, 202–218.
 • Chronicle of the first planned excavation. István Schönvisner and De ruderibus. In. Acta Classica Universitatis ScientiarumDebreceniensis, 55 (2019), 233–245.

Konferencia-előadások: 

 • Fatum necessitatis lex: the tomb of Ovid in the Hungarian historiography. Sapiens Ubique Civis. International PhD Student an Postdoc Conference of Classics. Szeged, 2019. augusztus 28–30.
 • „Commentarios meos… nomini tuo, Illustrissime Praesul, inscribo.” Szily János szombathelyi püspök főpapi mecenatúrája és Schönvisner István. IV. Neolatin Konferencia, Szeged, 2019. november 7–9.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • „Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa” c. OTKA-projekt K 124170 (2018–2021)
 • ‘Lendület’ Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoport 2015–2020.
 • „Mohács 1526–2026: Rekonstrukció és emlékezet” fodítás, szerkesztés

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • 2019. júniusában a jeruzsálemi Bibliotheca Generale della Custodia di Terra Santában dolgoztam ösztöndíjjal.
 • „Mária Terézia adománylevele Brunszvik Antalnak”: fordítás a 2019. augusztus 20-án megnyílt várostörténeti kiállításra (megtekinthető: Martonvásár, Brunszvik-kastély)

 

Sárközy Réka

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Veterans and Grannies. The Polyphony of Memory in Two Hungarian Documentary Films. In: Film And Media Studies, Volume 17, 2019. Acta Universitatis Sapientiae Sapientia University of Transylvania Scientia Publishing House 97115.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Forradalmi médiarítusok. Az 1956-os forradalom megemlékezési rítusai a rendszerváltás után, Pannonhalmi SzemleXXVII/3, 6676.
 • Veterans and Grannies. The Polyphony of Memory in Two Hungarian Documentary Films. In: Film And Media Studies, Volume 17, 2019. Acta Universitatis Sapientiae Sapientia University of Transylvania Scientia Publishing House 97115.

Konferencia-előadások: 

 • Wesley János Főiskola „Az utca hirmondója” – a magyar politikai plakát a rendszerváltás után. Köztes terek/Spaces in Between c. konferencia, Sapientia Egyetem, Csíkszeredaa 2019. április 2527.
 • Meeting the Past – with or Without Judgement” – The Persona of The Communist in Hungarian Documentary Films. HoWe Remember? – the Memory of Communism Prága, Cseh Tudományos Akadémia, szeptember 1718.
 • Vespa vagy Panni robogó? A Fifties in Europe c. szerkesztett tartalomszolgáltatás bemutatása. Töredéktől töredékig. Bp., OSZK konferencia 2019. november 2122.
 • 1956 emlékezetének médiarítusai. Populizmus és emlékezetpolitika, populizmus és történelmi közgondolkodás ckonferencia, Wesley János Főiskola 2019. december 1315.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok: 

 • Emlékképek '89. Nemzetközi Workshop a rendszerválts közösségi emlékezetéről egy digitális fejlesztéshez és kiállításhoz kapcsolódva. 2019. április 24. 

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • A filmtudomány hálózatai. A Filmtudományi Társaság konferenciája, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2019. november 8-9. Kerekasztal beszélgetés a filmtudományi szakkönyvkiadásról. (Résztvevők: Gelencsér Gábor, Hódosy Annamária, Kérchy Vera, Sághy Miklós ,Stőhr Loránd, Szekfű András) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2019. november 8.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • Europe for Culture. Mupop exhibition and workshop, magyarul: Emlékképek '89. nemzetközi workshop és kiállítás 
 • Kaleidoscope – Fifties in Europe. Internetes tartalomszolgáltatás szakértője és kurátoraként egy nemzetközi konzorcium tagjaként.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, kommunikációs és Média Intézet heti 6 óra (mindkét félév)
 • Színház és Filmművészeti Egyetem televíziós újságíró szak 2 óra (első félév)

Doktori bizottsági munka (opponencia, elnöklet, stb. PhD- és MTA-doktori fokozatok esetén): 

 • Papp Bojána DLA, opponensi bírálat, SZFE
 • Tari János habitusvizsgálata, SZFE, Habilitációs bizottság

Kiállításrendezés (kurátori, társkurátori munka): 

 • Emlékképek'89. A rendszerváltás emlékezete. Kiállítás az OSZK-ban 2019. április 24június 1.  Társkurátor Füri Katalinnal
 • Sára Sándor emlékkiállítás. Kiállítás az OSZK-ban. 2019. szeptember 28október 30.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

Simon Bernadett

Egyéb írások: 

Konferencia-előadások: 

 • „…Alig van olyan kicsi fészek, melynek ne volna meg a maga hírlapja…” – A kiállítások alkalmából megjelenő lapok fejlődése a kezdetektől 1896-ig, „A tudomány ekként rajzolja világát” – Irodalom, nevelés és történelem metszetei II. c. konferencia, Bp., EKE OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2019. május 67.
 • „… inkább csak mozzanatok jelzése, mint elmondása…” Az 1896-os millenniumi kiállítás naplótöredékei„Töredéktől töredékig” c. tudományos konferencia, Bp., OSZK, 2019. november 2122.

 

Sirató Ildikó

Könyvsorozat-szerkesztés: 

 • Studia Theatralica. Országos Széchényi Könyvtár (sorozatszerkesztő Sirató Ildikó)

Folyóirat-szerkesztés: 

 • Színpad. Előadóművészetek technikája. Évi 4 szám (szerkesztőbizottsági tag 2008-tól)

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • A szcenikus apa és fia – a két Spannraft Ágoston in Spannraft Marcellina 60. Köszöntő kötet. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, 2019. sajtó alatt [Father and Son Spannraft – Two Spannraft Ágoston as Set Designers]
 • Liliomfi – a múlt tükre vagy a jelené? Szigligeti vigasz-vígjátékától (1849) Makk Károly filmjén (1954) át a Sztalker Csoport változatáig (2015) és tovább in Emlék – Emlékmű – Műemlék. Szerk. Boreczky Anna, Dede Franciska és Szegő Iván. Budapest, Bibliotheca Nationalis Hungariae–Gondolat Kiadó, 2019. sajtó alatt [Bibliotheca Scientiae & Artis 12.] [Liliomfi – Is that the Mirror of Past or Present? On Szigligeti’s Comedy (1849), and it’s Numerous Adaptations]

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák: 

 • Színház és Néző. Tanulmánykötet. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Filozófia- és Irodalomtudományi Osztály közös konferenciájának tanulmánykötete, szerk. Burkus Boglárka, Tinkó Máté. Budapest, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Irodalomtudományi Osztály, 2019. 212. Szakmai lektor Sirató Ildikó [Theatre and Viewer. A Study-Book]
 • Katona József korai drámái. 2. kötet. A Lutza Széke – Aubigny Clementia – A rózsa, s. a. r., jegyz. Demeter Júlia, Nagy Imre. Szakmai lektor Sirató Ildikó. Szerk. Soóky Andrea. Budapest, Balassi Kiadó, 2019. [Critical Edition of Katona József’s Early Dramas]

Konferencia-előadások: 

 • 2019. január 1112. Finnugor Szeminárium, Debrecen (A kortárs észt színház)
 • 2019. január 1718. Staged Otherness, c. 1850-1939 East-Central European Responses and Contexts konferencia, Budapest, CEU—MTA (Sources of Staged ‘Others’ in Budapest – Examples from Opera House to Fun-Fairs)
 • 2019. január 2425. Tieto liikkeessä: Tiedon ja taitojen kierto pitkällä 1800-luvulla [A tudás mozgásban: az információ és szakismeret közlekedése a hosszú 19. században], a 19. század kutatóhálózat (1800-luvun tutkimusverkosto) éves konferenciája, Oulu (Mekaanikka, hydrauliikka, sähkö – teknisten ja luonnontieteellisten tieteiden saavutukset teattereissa ja näyttämöillä [Mechanika, hidraulika, elektromosság – a technikai és természettudományos eredmények megjelenése és hatása a színházan és a színjátékban])
 • 2019. március 2123. Transnational Influences. Theatrical Interactivity in the Nordic/Baltic Region, nemzetközi színháztudományi konferencia, Helsinki (Our Identities or Others’? Portraits and Self-Portraits of Finno-Ugric Language Cultures on Stages, Transnational Connections between Finnish, Estonian and Hungarian Theatres from the Beginnings to Contemporary Practices of Cooperation)
 • 2019. április 1213. Kontaktzónák: a színház érintkezése más területekkel, színháztudományi konferencia, Pécs (Virtuális színház. Meddig technológia, honnantól színház?)
 • 2019. április 30. Bajza-előadás, Szűcsi
 • 2019. augusztus 16. Kötő József-emlékkonferencia, Kolozsvár (Kolozsvár mint színházi főváros)
 • 2019. szeptember 29. Kutatók Éjszakája, OSZK, Budapest („Ismertem-e Jászai Marit?” Színház a könyvtárban. Mit gyűjtünk, s hogyan kelthető életre a régvolt színházi élmény?)
 • 2019. október 45. Hálózatok és komparatisztika: a világirodalom hálózatai (Networking Comparative Literature) nemzetközi konferencia, Kolozsvár (A színjáték(szöveg) kulturális hálózatossága a szerzőség és nyelviség összefüggésében. Gondolatmorzsák Székely Csaba kultúrák és korok közti, azokat összekapcsoló és összevető drámaírói karrierjéről)
 • 2019. november 1516. Tánc és kulturális örökség, nemzetközi tánctudományi konferencia, Magyar Táncművészeti Egyetem, Budapest (A nemzeti tánc a magyar színháztörténetben. Korszakok, műfajok, stílusirányok)
 • 2019. november 2122. Töredéktől töredékig, tudományos ülésszak, OSZK, Budapest (Klasszikus drámaíróink műtöredékeiről)

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • 2019. február 6. Lajosi-Moore Krisztina könyvének (Staging the Nation. Opera and Nationalism in 19th Century Hungary) bemutatója, OSZK
 • 2019. március 7. Kerényi Ferenc születésének 75. évfordulója, Kiskőrös (Mi a dramaturg? Kik a dramaturgok? Kerényi Ferenc tanítványai a Színház- és Filmművészeti Egyetemen)
 • 2019. május 9. Vörös Csillagok. A Rákosi-korszak szórakoztatóipara és a szocialista revű. Molnár Dániel könyvének bemutatója, OSZK
 • 2019. május 29. Görgei arcai, kerekasztal-beszélgetés, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

Egyéb publikáció (fordítás, bibliográfia-készítés): 

 • Dr. Sirató Ildikó in Nagy Katalin, Sáfárai a tálentumoknak. Interjúk, visszaemlékezések. Budapest, Napkút, 2019. 126136. [An Inteview by Nagy Katalin with Sirató Ildikó]

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • OTKA, Zenetudományi Intézet (tag)

Pályázati és kutatói bírálatok, ösztöndíjasok témavezetése (pl. NKA, Fulbright, Domus, Klebelsberg, OTKA, Bolyai, stb): 

 • MMA Alkotói Ösztöbdíjas témavezetése-tutorálása

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel): 

 • MTA Irodalomtudományi Bizottsága Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága, és Néprajztudományi Bizottsága Tánctudományi Munkabizottsága tagja
 • IFTR / FIRT (Nemzetközi Színháztudományi Társaság) tagja
 • ITI (Nemzetközi Színházi Intézet) Magyar Központja tagja
 • ICFUC (Finnugor Kongresszusok Nemzetközi Szervezőbizottsága) Magyarországi BIzottsága tagja
 • OISTAT (Szcenográfusok, Színházépítészek és -technikusok Nemzetközi Szervezete) Magyar Központja tagja
 • ASSITEJ (Gyermek- és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetsége) Magyar Központja tagja
 • TeaTS (Finn Színháztudományi Társaság) tagja
 • SUS (Finnugor Társaság), Helsinki tagja
 • Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja, felügyelőbizottságának elnöke
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság tagja
 • Klárika 100 Alapítvány kuratóriumának elnöke
 • Magyar-Észt Társaság tagja
 • Kalevala Baráti Kör tagja
 • Reguly Társaság tagja
 • Bozsik Yvette Társulat Alapítványa felügyelőbizottságának tagja
 • Mensa HungarIQa tagja

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • Magyar Táncművészeti Egyetem, 2017. szeptember 12019. augusztus 31. óraadó oktató, 2019. szeptember 1november 5. egyetemi adjunktus, 2019. november 6-tól egyetemi docens
 • ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, Az uráli népek folklórja és irodalma program, témavezető oktató
 • Universität Wien, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL) Abteilung Finno-Ugristik, CEEPUS ösztöndíjas vendégoktató és BA témavezető (2019 tavaszi-nyári félév, Sommer Semester)
 • Könyvtári Intézet, irodalmi tájékoztató könyvtáros továbbképzés, óraadó előadó, 2019. tavaszi félév
 • Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia, óraadó előadó, 2019. őszi félév
 • Pannon Egyetem, Veszprém, MFTK Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Színháztudományi Intézeti Tanszék, külsős záróvizsga-bizottsági tag, 2019. június 13.

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka): 

 • Vörös Csillagok. A Rákosi-korszak szórakoztatóipara és a szocialista revü (kurátor: Dr. Molnár Dániel), 2019. március 19október 12. OSZK, Színháztörténeti Tár

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • 2019. szeptember 1015. Draama 2019 színházi fesztivál, Tartu

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek: 

 • Vörös Csillagok. A Rákosi-korszak szórakoztatóipara és a szocialista revü (kurátor: Dr. Molnár Dániel), 2019. március 19.; finisszázs, 2019. október 11., OSZK, Színháztörténeti Tár

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Ötös. Beszélgetés Sugár Ágnessel A magyar színjátszás rövid története című kötet kapcsán a  magyar színháztörténetről 12. rész, Klub Rádió, 2019. január 4., 2019. április 19.  [A talk in Two Parts with Sugár Ágnes on History of Hungarian Theatre]
 • 2019. január 9. Katolikus Rádió beszélgetés Sediánszky Jánossal a galeria-hu c. kötetről
 • 2019. március 14. Katolikus Rádió  beszélgetés Sediánszky Jánossal
 • 2019. szeptember 26. Civil Rádió  beszélgetés Elekes Irénnel a Kutatók Éjszakájáról
 • 2019. október 14. Klub Rádió  Kováts Krizsta műsorában beszélgetés Garas Dezső pályájáról
 • További interjúk a Vörös Csillagok kamarakiállítás kapcsán 2019 tavaszán és nyarán

Sulics Fruzsina

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • A második világháborús magyar nagyjátékfilmek múlt és jelen reflexiói. (BSCA kötet – megjelenés alattalatt)
 • Az Országos Széchényi Könyvtár 191820-as történeti különgyűjteménye. In: Od radości do dramatu. Lata 1918–1920 w odbiorze polskim i wegierskim. Materiałi konferencyne. Bp., Lengyel Kutatóintézet és Múzeum, 2019. (megjelenés folyamatban)

Konferencia-előadások: 

 • Balázs Béla filmpolitikai elképzelései a magyar filmes intézményrendszer átalakulásának időszakában (1945–1949). A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskola Társadalom- és Életmódtörténeti konferenciáján, Bp., 2019. január 24.
 • Az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtárának 191820-as történeti különgyűjteménye.  Örömtől a drámáig c. konferenci, Bp., Lengyel Kutatóintézet és Múzeum, 2019. június 7.
 • A Páger Antal elleni népbírósági eljárás. XII. Történettudományi Találkozó, Hódmezővásárhely, 2019. július 27.
 • A híradófilmek és kultúrfilmek mint a propaganda eszközei a második világháború alatt Magyarországon. Töredéktől töredékig c. 20. Tudományos Ülésszak, Bp., Országos Széchényi Könyvtár, 2019. november 22.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • Részvétel a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Magyar Gulág elnevezésű projektjében (kutatóként).

Szabó Piroska

Önálló kötet: 

 • „Belső várkastély”: Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány naplója 1940–1946. (Forráskiad. Kántás Balázs – Kunt Gergely – Szabó Piroska – Szerényi Ildikó), Nyíregyháza, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, 2019, 274 p.
 • A szabadkőműves dosszié: A Magyar Királyi Belügyminisztérium szabadkőművesek megfigyeléséről szóló jelentése, 1938. (Forráskiad. Kántás Balázs – Szabó Piroska), Budapest, Nagy Lajos Kiadó, 2019, 70 p.

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka): 

 • Könyvtári Figyelő (rovatszerkesztő). Évente 4 szám. (2018 júliusától)

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Kántás Balázs, Kunt Gergely, Szabó Piroska, Szerényi Ildikó: Egy napló társadalomtörténeti kontextusban. In „Belső várkastély”: Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány naplója 1940–1946. (Forráskiad. Kántás Balázs – Kunt Gergely – Szabó Piroska – Szerényi Ildikó), Nyíregyháza, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, 2019, 211–244.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

Konferencia-előadások: 

 • Egy talált szöveg mint társadalomtörténeti forrás: Bicskey Erzsébet 1940–1946-os naplójának kiadásaTöredéktől töredékig c. tudományos ülésszak, Budapest, OSZK, 2019. november 21–22.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • „Belső várkastély”: Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány naplója 1940–1946. (Könyvbemutató. Résztvevők: Kántás Balázs, Kunt Gergely, Szabó Piroska, Szerényi Ildikó; moderátor: Kujbusné dr. Mecsei Éva). MNL OL, Budapest, 2019. november 28.
 • „Belső várkastély”: Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány naplója 1940–1946. (Könyvbemutató. Résztvevők: Kántás Balázs, Kunt Gergely, Szabó Piroska, Szerényi Ildikó; moderátor: Szilágyi László). MNL SZSZBML, Nyíregyháza, 2019. december 12.

Szabóné Kozma Katalin

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • A filantropizmus nevelési eszméinek megjelenése Jakob Glatz Die frohen Kinder című könyvében. In.A tudomány ekként rajzolja világát": Irodalom, történelem és nevelés metszetei I. (Szerk. Fodor József Péter – Mizera Tamás – P. Szabó Katalin), Eger, ELTE, EKE, 2019, 296–311.

Konferencia-előadások: 

 • Nevelési célok és törekvések a 19. század első felének gyermekkönyveiben, VII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Szlovákia, Sturovo, 2019. január 22–24.
 • Döbrentei Gábor A’ kis Gyula könyve két kiadásának összehasonlító elemzése, „A tudomány ekként rajzolja világát”, irodalom, nevelés és történelem metszetei II. c. konferencia, Bp., OPKM, 2019. május 6–7.
 • Paradigmák a 19. századi nőnevelésben: Két nőnevelőintézmény-vezető nevelési programjának és szépirodalmi munkásságának az összehasonlítása, Prevenció, intervenció és kompenzáció,  a HuCER által szervezett konferencia, Eger, 2019. május 23–24.
 • A gyermekekkel szembeni elvárások változása a 19. század első felében, Horizontok és dialógusok, XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs, 2019. november 7–9.

Egyéb publikáció (bibliográfiakészítés): 

 • Frisnyák Sándor műveinek bibliográfiája, 2. bőv. kiad. Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, 2019, 109 p.

Szebelédi Zsolt

Konferencia-előadások: 

 • Ábrahám Szenci Kertész and Versus Sententionales, International Conference Printing Medium as the Object of Research of Booksellers', Publishers', Printers' and Collectors' Activities” című konferencia, Martin, Szlovák Nemzeti Könyvtár, 2019. május 22–24.

 

 

Szovák Márton

Szerkesztett kötet (ide teljes tematikus folyóiratszám szerkesztése is): 

 • Vestigia 3. Italianista tanulmányok a magyar humanizmus és a tizenöt éves háború idejéről. (Szerk., Domokos György, W. Somogyi Judit, Szovák Márton). Megjelenés alatt.

Tudományos igényű honlap-szerkesztés: 

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Csulai Móré Fülöp velencei jelenléte Marin Sanudo naplója tükrében. In Vestigia 3. Italianista tanulmányok a magyar humanizmus és a tizenöt éves háború idejéről. (Szerk., Domokos György, W. Somogyi Judit, Szovák Márton). Megjelenés alatt.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Bagi Zoltán Péter, Farkas Mónika, Szovák Márton: Egy olasz nyelvű jelentés és rajz Győrből 1598-ból, Győri Tanulmányok, XL (2019), 197–216.
 • Federico Ghislieri hadmérnök szakírói tevékenysége különös tekintettel a tizenöt éves háborúra, Hadtörténelmi Közlemények. Megjelenés alatt.

Kritikák, recenziók: 

 • (Giampiero Brunelli, La santa impresa. Le crociate del papa in Ungheria (1595–1601), Róma, Salerno editrice, 2018) MKsz Magyar Könyvszemle CXXXV (2019)/2, 250–251.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk): 

Konferencia-előadások: 

 • Di chi è la memoria? Il confronto dei testi storiografici di Marin Sanudo e Pietro Dolfin, Rodosz V.” Romanisztika szakos doktoranduszok konferenciája, Bp., PPKE BTK, 2019. március 29.
 • La descrizione di Kanizsa e di una fortezza ideale nel trattato di Federico Ghislieri, CIFRE 2. Representations of the world in language and literature” Újlatin nyelvek filológiájával foglalkozó hallgatók konferenciája, Olomouc, Palacký University, 2019. április 12.
 • Hírmorzsákból Világkrónika. Marin Sanudo naplójának forrástani vizsgálata, Töredéktől töredékig. 20. OSZK Tudományos ülésszak”, Bp., OSZK, 2019. november 21.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Giampiero Brunelli: La santa impresa (A kötet bemutatása kapcsán felszólal a szerző, Kruppa Tamás és Szovák Márton), PPKE BTK, Bp., 2019. január 16.

Egyéb publikáció (fordítás, bibliográfia-készítés): 

 • Patrizia Cremonini: II. András és Beatrice d'Este házasságkötése (Székesfehérvár, 1234. május 14.)In Királynék és királynéi intézmény a középkori Európában és Magyarországon. (Szerk. Szovák Kornél, Zsoldos Attila), Székesfehérvár, Városi Levéltár és Kutatóintézet, 2019, 187–198. Olaszról fordította Szovák Márton.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • Vestigia Kutatócsoport (NKFIH K 128797 „XIV–XVI. századi magyar történelmi és irodalmi források Olaszország levéltáraiban és könyvtáraiban” ) – kutatócsoporti tag
 • ÚNKP-18-3-I-PPKE-23 „A tizenöt éves háború itáliai forrásai” – kiváló minősítéssel lezárt egyéni kutatási ösztöndíj
 • ÚNKP-19-3-I-PPKE-66 „Csulai Móré Fülöp alakja a legújabb olasz források tükrében” – futó egyéni kutatási ösztöndíj
 • Mohács 1526–2026. Rekonstrukció és emlékezet – fordítás, szerkesztés

Szvorényi Róbert

Szerkesztett kötet: 

 • Borsa Gedeon: Újabb könyvtörténeti írások – megjelent a szerző 95. születésnapja alkalmából. Szerk. Szvorényi Róbert és P. Vásárhelyi Judit, Csobán Endre Attila közrem. [Budapest]: Argumentum, Országos Széchényi Könyvtár, 2019. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület Füzetei)

Lektorálás: 

 • Bajáki Rita: Csáky Éva Franciska írásai. Budapest, MTA-PPKE Barokk és Lelkiség Kutatócsoport, 2019. (Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti Források, 7). A kötet latin nyelvű szövegeinek lektorálása.

Tóth Anna Judit

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Alastor – Vengeful Demons in Ancient Greek Religion. In Éva Pócs (Ed.): Body, Soul, Spirits and Supernatural Communication. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2019, 161–174. 
 • Telesma and Stoicheion. Magical Statues in Byzantium. In Éva Pócs (Ed.): Magical and Sacred Medical World.  Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2019, 405–434.
 • Haunted Bathhouses in Late Antiquity. In Németh, Bori (ed.): Now Behold My Spacious Kingdom. Studies Presented to Zoltán Imre Fábián On the Occasion of His 63rd Birthday. Budapest, L'Harmattan, 2017 [recte 2019], 513–523.  

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • A pogány Pilátus-akta. Ideológiai harc az iskolákban a diocletianusi üldözés folyamán, Vallástudományi Szemle, 2019, XV/1, 9–30.

Konferencia-előadások: 

 • 2019. június 20­–22.  From Eros to Amor: Symposium Classicum Peregrinum, Pécs. (szervezők: Università di Verona, Brandeis University, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem.): Előadásom címe: The secret name and secret tutelary deity of Rome.
 • 2019. június 28–30. A remény mint téma és mint jelenség az ókeresztény kultúrában: a Magyar Patrisztikai Társaság XIX. országos konferenciája, Győr. Előadás címe: Lovas istenek és lovas segítő szentek
 • 2019. október 18. Magyar Vallástudományi Társaság „Születés a halálban – Vallás és megújulás” című konferenciája. Előadás címe: „Mítosz-recycling a késő ókorban.”
 • 2019. november 25–28.  Byzanz und das Abendland VII. Nemzetközi konferencia az Eötvös József  Kollégium szervezésében. Előadás címe: „Gipsies, seers, bear trainers and other magical specialist in Byzantium”.

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel): 

 • társulati tagságok: Magyar Patrisztikai Társaság, Ókortudományi Társaság, Magyar Bizantinológiai Társaság 

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Tévés szereplés: Magyar Krónika 2019. augusztus

Tóth Máté

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka): 

 • Könyvtári Figyelő (szerkesztőbizottsági tag). Évente 4 szám. (2015-től)

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Könyvtárhasználat és információkeresés – egy országos reprezentatív felmérés eredményei. In. A könyvtárhasználat és az információkeresés fejlesztése. Szerk. Béres Judit. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest, 2019. 204–260.
 • Tóth Máté – Bódog András: Könyvtárak reprezentatív felmérésnek eredményei. In. Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése. Szerk. Ponyi László, Arapovics Mária, Bódog András. Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás. EFOP-1.3.1-15-00001. Budapest, 2019.
 • A 3–17 éves korosztály olvasási szokásai – egy országos reprezentatív felmérés eredményei. In. A könyvtárhasználat és az információkeresés fejlesztése. Szerk. Béres Judit. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest, 2019. 261–316.
 • Új típusú együttműködések. In. A könyvtárhasználat és az információkeresés fejlesztése. Szerk. Béres Judit. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest, 2019. 317–345.
 • Máté Tóth – Ragnar Audunson: Libraries as public sphere institutions – comparative study in six European countries In. Information and technology transforming lives. Proceedings of the 27th BOBCATSSS Symposium. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Osijek, 2019. 366–376. 

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

Kritikák, recenziók: 

 • Online. Szűts Zoltán: Online. Az internetes kommunikáció és a média története, elmélete, jelenségei (recenzió). In. Könyvtári Figyelő, 2019. (65. évf.) 2. sz. 289–293.

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák: 

 • A kulturális intézmények társadalmiasított működési módja. Módszertani útmutató a közösségi részvételen alapuló működtetéséhez. Szerk. Arapovics Mária, Beke Márton, Dóri Éva, Tóth Máté. Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás. EFOP-1.3.1-15-00001. Budapest, 2019.

Konferencia-előadások:

 • Libraries as public sphere institutions  comparative study in six European countries. Information and technology transforming lives. 27th BOBCATSSS Symposium. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Osijek, 2019. január 27.
 • A KMÉR első éve – tapasztalatok. Könyvtári minőségmenedzsment szakmai nap. Orosháza 2019. február 5.
 • Könyvtári Digitalizálás Magyarországon. Digitális helytörténet. Csurgói Városi Könyvtár szakmai napja. 2019. április 3.
 • Olvasási és könyvtárhasználati szokások Magyarországon. Tudás tárháza. Könyvtár a neved? Jubileumi szakmai konferencia a szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának és működtetésének 20. évfordulója alkalmából. Érsekújvár, 2019. szeptember 26.
 • A magyar lakosság olvasási és könyvtárhasználati szokásai 2019-ben. „Ahány könyv, annyi élmény”. Workshop az olvasásért. Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 2019. november 15.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. heti 6 óra

Tóth Zsuzsanna

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Corvina-kötések az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében. In. ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 19, 2019, 7–18. magyar, 125–130. román nyelven

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység:

 • Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött corvinák kötésének készítéstechnikája, önálló előadói est az Újpesti Közművelődési kör szervezésében az Újpesti Kulturális Központban 2019. február 22.
 • A corvinák veretei és a karmos csattípus jelenléte Magyarországon. Arhitectura religioasă medievală din Transilvania / Középkori egyházi építészet Erdélyben, Conferință științifică internațională / Nemzetközi tudományos konferencia ediția a IX-a / IX. kiadás, 11–14 aprilie 2019 / 2019. április 11–14., Szatmárnémeti
 • Könyv- és levéltári dokumentumok megőrzése és védelme. Műemlékvédelmi továbbképzés, 2019 április 25., Szabadka, Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának díszterme
 • Egy könyvről… . XX. Erdélyi Magyar Restaurátor Továbbképző Konferencia, Székelyudvarhely, 2019. szeptember 30– október
 • Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött corvinák kötésének készítéstechnikája. Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Ülésszaka 2019. november –

Tóvizi Ágnes

Konferencia-előadások:

 • Apponyi Sándor metszetgyűjteményének rövid története,  „Egy önzetlen gróf hagyatéka a nemzetnek” c. konferencia, Dombóvár, Városháza, 2019. ápr. 4.
 • The Hungarica Old Print Collection Then and Now,  „Angol nyelvű CERL-workshop” , Bp., OSZK, 2019. máj. 17.

Túri Klaudia

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Egy szeráfi prognosztikonIn Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. (Szerk. Bajáki Rita, Báthory Orsolya, Bogár Judit, Déri Eszter, Kónya Franciska, Maczák Ibolya, Szádoczki Vera), Bp., MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2017, [Pázmány Irodalmi Műhely – Lelkiségtörténeti tanulmányok, 17], 475–479.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk): 

Konferencia-előadások: 

 • Calendarium Novum – Moments from the Adapting Process of the Gregorian Reform in Hungary. Introduction of two calendars and an Almanach printed in Trnava, International Conference Printing Medium as the Object of Research of Booksellers', Publishers', Printers' and Collectors' Activities” c. konferencia, Martin, Szlovák Nemzeti Könyvtár, 2019. május 22–24.

Egyéb publikáció (fordítás, bibliográfia-készítés): 

 • Jacobus Schnitzler, Disputatio astronomica de stellis erraticis extraordinariis seu cometis…fordításának ellenőrzése (latinról magyarra fordította: Szebelédi Zsolt). In. Üstököst látni”, Az 1680-as üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. (Szerk. Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt, Varga Bernadett), MTA Könyvtár és Információs Központ – Jaffa Kiadó, Bp., 2017. (megjelenés alatt)

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • „Mohács 1526–2026: Rekonstrukció és emlékezet” fodítás, szerkesztés

Varga Bernadett

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Todoreszku Gyula könyvtára. In. Todoreszku: Egy kivételes könyvtár kincsei – Todoreszku: Comorile unei biblioteci exceptionale, szerk. Varga Bernadett, Bakonyi Zsuzsanna, Szebelédi Zsolt, Bp., OSZK, megjelenés folyamatban. (Uez románul, uitt.)

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk): 

Todoreszku: Egy kivételes könyvtár kincsei című kötetben a következő tételek:

 • Az első Magyarországon nyomtatott magyar nyelvű könyv
 • Tinódi Sebestyén históriás énekei
 • A legkorábbi magyar nyelvű világkrónika
 • Apácai Csere János halotti kártája
 • A Váradi Biblia
 • A tánc förtelmessége
 • Szent Anna tisztelete
 • Egy népszerű imádságoskönyv
 • A podolini piarista iskolában használt kéziratos történelemkönyv

Az Ige-Idők: A reformáció 500 éve című kiállítási katalógusban (Magyar Nemzeti Múzeum, megjelenés alatt) a következő tételek:

 • Baranyi Decsi János [ford.]: Caius Crispus Salustiusnak két históriája.
 • Bogáti Fazakas Miklós [ford.]: Szép história a tökéletes asszonyállatokról, mely az Plutarhusból fordíttatott magyar nyelvre.
 • Szent Biblia, azaz Istennek Ó és Új Testamentumának próféták és apostolok által megíratott szent könyvei. Magyar nyelvre fordíttatott [Károli Gáspár és mások által] egészlen és újonnan.
 • Komjáti Benedek [transl.]: Epistolae Pauli lingua Hungarica donatae. Az Szent Pál levelei magyar nyelven.
 • Pesti Gábor [ford.]: Novum Testamentum, seuquattuorevangeliorumvoluminalingua Hungarica donata, Gabriele Pannonio Pesthinointerprete
 • Sylvester János [transl.]: Új Testamentum magyar nyelven, melyet az görög és deák nyelvből újonnan fordítánk a magyar népnek keresztyén hitben való épülésére.
 • Honter, Joannes: Sententiae ex libris pandectarumiuris civilis decerptae. [A római magánjog könyveiből következő alapelvek].
 • Melius Juhász Péter: Az Arany Tamás hamis és eretnek tévelygéseinek és egyéb sok tévelygéseknek  meghamisítása a derék Szentírásból és a régi szentírás-magyarázó doktoroknak írásaiból.
 • Werbőczy István: Magyardecretum, kit Weres Balázs deákból, Werbőczy István Decretomából, melyet Tripartitomnak neveznek, magyarra fordított. – [2] Vannak továbbá ez Decretomnak előtte egy néhány írott articulusok, kiket azon Weres Balázs a régi királyok Decretomiból törvényhez való jeles dolgokat kiszedegetett.
 • Luther, Martin – Melanchthon, Philipp – Bugenhagen, Johann: ApprobatioreformationisecclesiaeCoronensisactotiusBarczensisprovinciae, a MartinoLuthero, PhilippoMelanthone[!]etIohannePomerano, Viteberga, Cibiniensipastori, suaeecclesiaereformationempetentitransmissaet ex autographosiveoriginalidescripta.
 • Beythe István: Esztendő által való vasárnapi episztolák magyarázatjukkal.
 • Sztárai Mihály:Ákháb király hitetlenségéről és Illés prófétának megfeddéséről való história.
 • Szenci Molnár Albert [ford.]: A keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás, melyet deákul írt Calvinus János.
 • Medgyesi Pál: Dialogus politico-ecclesiasticus. Azaz két keresztyén embernek egymással való beszélgetése. Beszélgetésük vagyon a presbiterekről, avagy vénekről, öregekről és a presbitériumról, egyházi tanácsról.
 • Medgyei Pál [transl.]: Praxis pietatis, azaz a keresztyén embert Isten tetszése szerint való járásra igazgató kegyesség-gyakorlás. Fordíttatott angliai nyelvből.
 • Lorántffy Zsuzsanna: Mózes és a próféták, azaz az igaz keresztyéni vallás negyvenöt ágazatinak Szentírásbéli bizonyságtétele.
 • Heltai Gáspár: Cancionale, azaz históriás énekeskönyv, melyben különféle szép lött dolgok vannak nyomtatva a magyar királyokról és egyéb szép dolgokról.
 • Keresztúri Bíró Pál: Mennyei társalkodás, azaz az Istennek a bűnös emberrel való beszélgetése.
 • Miskolci Csulyak Gáspár: Angliai independentizmus, avagy az eklézsiai fenyítékben és a külső isteni tiszteletre tartozó jó rendtartásokban minden reformata eklézsiáktól különböző fejetlen lábság.
 • Keresztúri Bíró Pál: Csecsemő keresztyén, melyet Rákóczi György és Zsigmond elmondtak, mikor igaz vallásukban való szép épületükről abban a próbában bizonyságot tettek, melyet Erdélyország kegyelmes fejedelme az úrvacsorája előtt kívánt hallani.

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák: 

 • Todoreszku: Egy kivételes könyvtár kincsei – Todoreszku: Comorile unei biblioteci exceptionale, szerk. Varga Bernadett, Bakonyi Zsuzsanna, Szebelédi Zsolt, Bp., OSZK (megjelenés folyamatban)

Konferencia-előadások: 

 • Keresztúri Pál „új” prédikációja (OSZK Tudományos Ülésszak, 2019.11.21.)

Vasné Tóth Kornélia

Önálló kötet: 
 • Múltunk neves ex libris gyűjtői. Lexikon. Bp., Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, 2019, 256 p.

Folyóirat-szerkesztés (szerkesztőbizottsági munka): 

 • Kisgrafika (szerkesztőbizottsági tag és lektor, 2011-től). A 2019/2. számtól egyedüli szerkesztő. Évente 4 szám.

Tudományos igényű honlap-szerkesztés: 

 • Magyar Ex libris – A magyar ex libris életet bemutató honlap szerkesztése, szövegek írása (2014-től)

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • The Hungary-Related Bookplates of the Rudomino Library of Moscow in a Hungarian and International Context, In. Ekslibris – znak własnościowy, dzieło sztuki. Studia i szkice, red. Agnieszka Fluda-Krokos, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, 2018., 57–73. (megjelent 2019-ben, angol nyelven, a krakkói „Ex libris: mark of ownership – piece of art” c. tudományos konferencia előadása alapján.)
 • Kódfejtés – ex librisekbe zárt üzenetek, In. Balázs Géza – Minya Károly – Pölcz Ádám (szerk.): A titok szemiotikája (Semiotica Agriensis 17.), Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2019., 101–112.
 • Fikció és valóság – a Kossuth imája (1849) többféle olvasata, In. Emlék – Emlékmű –Műemlék, Bibliotheca Scientiae et Artis 12., szerk. Boreczky Anna – Dede Franciska – Szegő Iván, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2019 (megjelenés folyamatban)

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • 60 éve történt… A Kisgrafika Barátok Köre megalakulása (1959) a korabeli források tükrében, Kisgrafika, 2019/1, 2–6.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Réthy István (1909–1988), Kisgrafika, 2019/1, 6–8.
 • Kossuth 1849. évi kápolnai imája. Tévhitek és a valóság, Honismeret, 2019/1, 30–38.
 • Kossuth 1849. évi kápolnai imája – tévhitek és a valóságÚjkor.hu, 2019. 02. 26. (a Honismeretben megjelent tanulmány átvétele)
 • A köz szolgálatában. Halla Aurél érdi és országos hatókörű tevékenysége, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 20. szám, Érd, 2019., 102–107.
 • A bor ünnepe kisgrafikákon. Solti László ex libris és borcímke gyűjteményéről, Kisgrafika, 2019/2, 6–7.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Nagy József (1879–1962), Kisgrafika, 2019/2, 7–9.
 • Odo Röttig als Exlibris-Sammler, Mitteilungen der Österreichischen Exlibris-Gesellschaft, 1/2019, 5–7. (német nyelvű)
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az Országos Széchényi Könyvtárban. Cs. Virágh Zoltán (1905–1989), Kisgrafika, 2019/3, 10–11.
 • A „KBK 60” nemzetközi ex libris pályázatról és kiállításról, Kisgrafika, 2019/4, 3–6.
 • Nemzetközi ex libris kiállítás a „KBK 60” alkalmából, Magyar Grafika, 2019/5, 52–56.
 • Híres gyűjtők könyvjegyei az OSZK-ban. Giday Kálmán (1919–1989), Kisgrafika, 2019/4, 11–12.

Kritikák, recenziók: 

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk): 

 • In memoriam Nagy László Lázár (1935–2019), Kisgrafika, 2019/1, 8–9. (nekrológ)
 • Emléktábla-avató beszéd, In. Emléktábla-avatás Cegléden, OSZK-honlap, 2019. 05. 10.
 • Jovicza Ignác korai munkássága. Egy 1916-ban írt levél tükrében, Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 20. szám, Érd, 2019., 125–127. (forrásközlés)
 • Közgyűlés – 2019, könyvbemutatóval, Kisgrafika, 2019/2, 11–12.
 • Beszámoló a KBK 2018-as művészeti tevékenységéről, Kisgrafika, 2019/2, 12–14.
 • In memoriam Imolay dr. Lenkey István (1941–2019), Kisgrafika, 2019/3, 6–8. (nekrológ)
 • Nagy László Lázár emléktáblájának felavatása Cegléden, Kisgrafika, 2019/3, 8–10.
 • Az ex libris gyűjtés fogalomtára II., Kisgrafika, 2019/3, 12.
 • Csiby-hagyaték az Országos Széchényi Könyvtárban, Kisgrafika, 2019/3, 12.
 • Gross Arnold: Lexikon 90, Kisgrafika, 2019/3, 12–13.
 • Egy lelkész-könyvtáros halálára. In memoriam dr. Lenkey István (1941–2019), Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2019/4, 35–38. (nekrológ)
 • Kékesi László centenáriumi kiállítása a budapesti Olasz Kultúrintézetben, Kisgrafika, 2019/4, 8.
 • Az ex libris gyűjtés fogalomtára III., Kisgrafika, 2019/4, 12–13.
 • Kétfedelű metamorfózis a H13-ban, Kisgrafika, 2019/4, 13–14.
 • Ex libris könyvbemutató és kiállítás a debreceni Benedek Elek Könyvtárban és az ajkai Városi Múzeumban, Kisgrafika, 2019/4, 14.
 • Magyar vonatkozások külföldi lapokban, Lapszemle, Kisgrafika, 2019/4, 16.
 • Hazai sajtó, Lapszemle, Kisgrafika, 2019/4, 16.
 • A hely géniusza. Utazás „Ex libris Land” területén, In. „Az élet éppen elég hosszú” – BG 60, Írások Balázs Géza 60. születésnapjára, szerk. Blankó Miklós – Pölcz Ádám, Inter Nonprofit Kft., Budapest, 2019, 44–47.
 • Nemzetközi ex libris kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kőbányai részlegében és a Kőrösi Galériában, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2019/11, 41–46. (megjelenés alatt)
 • Centenáriumi ex libris kiállítás Simontornyán, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2019/12., 47–52. (megjelenés alatt)

Lektorálás, kiadói szerkesztői munkák: 

 • KBK–60. MMXIX, Hungary – Nemzetközi Ex libris és Kisgrafika Kiállítás /International Ex Libris and Small Grafic Exhibition (kiállítási katalógus), Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2019, 48 p. (szerkesztésben közreműködés, képválogatás)
 • A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2018–2019 (szerk. Szirácsik Éva, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 2019, 262 p.) c. kötet lektorálásában való részvétel: Matits Ferenc Lippóczy Norbert – két ország mecénása című tanulmányának lektori munkája. (219–241. p.)

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • 2019. február 5. a Múltunk neves ex libris gyűjtői (2019) c. könyvem bemutatása az MTA Könyvtörténeti Munkabizottság kihelyezett ülésén, Országos Széchényi Könyvtár
 • 2019. április 27. a Múltunk neves ex libris gyűjtői (2019) c. könyvem bemutatása, Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Pest-Budai Árverezőház, Budapest (a „KBK 60” rendezvénysorozat nyitányaként)
 • 2019. június 21. a Múltunk neves ex libris gyűjtői (2019) c. könyvem bemutatása, Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület szegedi csoportja, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Szeged (az ünnepi könyvhét szegedi eseményei keretében)
 • 2019. szeptember 12. Múltunk neves ex libris gyűjtői (2019) és az Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek (2016) c. könyvem bemutatása, Méliusz Juhász Péter Könyvtár Benedek Elek Fiókkönyvtára, Debrecen (Matits Ferenc művészettörténész közreműködésével)
 • 2019. október 4. Múltunk neves ex libris gyűjtői (2019) c. könyvem bemutatása, Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület ajkai csoportja, Ajka Városi Múzeum és Fotógaléria, Ajka (az Országos Könyvtári Napok keretében)  

Hazai és nemzetközi tudományos bizottsági munka (tudományos grémiumokban való részvétel): 

 • A Magyar Tudományos Akadémia Művelődéstörténeti Bizottsága Könyvtörténeti Munkabizottságának tagja (2018-)

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • Szakértői javaslat Halász Attila fafaragó művészete Érdikumok közé, azaz az Érdi Települési Értéktárba való felvétele ügyében, 2019. február 2.

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek: 

 • Temetési gyászbeszéd, Nagy László Lázár (1935–2019). Elhangzott Cegléden, a Városházán (az Országos Széchényi Könyvtár és a Kisgrafika Barátok Köre képviseletében), 2019. január 24.
 • Nagy László Lázár ceglédi grafikusművész emléktáblájának avatóbeszéde, Cegléd, Pantheon a Városháza udvarán, 2019. május 8.
 • Kékesi László (1919–1993) grafikusművész centenáriumi kiállítása, Simontornyai Vármúzeum, 2019. október 24.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 

Vilcsek Andrea

Egyéb írások: 

 • Gyógyír a lélekre a könyvtár. In. Könyv Könyvtár Könyvtáros, 2019/8.

Adatközlések, szócikkek, katalógus-tárgyleírások: 

Visy Beatrix

Tanulmány, könyvfejezet:

 • A félelem nüanszai, Újvidék, korhangulat, elnyomás Tolnai Ottó: Világpor és Virág utca 3 című köteteiben. In. [Szét]tördelt hagyományok, Szövegszervező vizualitás az Új Symposionban, szerk. Szilágyi Zsófia Júlia, Szentendre, Ferenczy Múzeumi Centrum, 2019, 114–122.
 • Az ez volt őrülete – A Világoskamra fotóelméleti megközelítése. In. „A szöveg kijáratai" Tanulmányok Roland Barthes-ról, szerk. Ádám Anikó, Radvánszky Anikó, Budapest, Kijárat Kiadó, (Apropó 3.), 2019, 295–307. 
 • „Szabadító drága szó”, bevezető tanulmány Babits Mihály: Recitatív című kötetének hasonmás kiadásához, Bp., Kossuth, 2019.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok:

 • Borbély Szilárd: A Testhez című kötetének traumaértelmezése, Jelenkor, 2019/3, 315–322.
 • „a 13 hattyúk húzta almárium” (Novák Anikó: A kollekció poétikája. Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó műveiben), Tiszatáj, 2019/11.

Kritikák, recenziók:

 • „A biológia volt a sorsa”, Lesi Zoltán: Magasugrás, Műút, 2019/72.
 • ÉS-KVARTETT – Závada Pál Hajó a ködben című regényéről. ÉS, 2019/45. szám, 2019, november 8.
 • Gyónom a minden… Újranéző: Szabad-ötletek jegyzéke Jordán Tamás előadásában, Színház Folyóirat, 2019/4.
 • Meminisse necesse est, Lengyel Péter 80 éves, köszöntő, ÉS, 2019/35. szám, 2019. augusztus 30. 
 • Égjetek, mint a nyulak, Az ÉS könyve júliusban – Schein Gábor: Megleszünk itt, ÉS, 2019/29. szám, 2019. július 19.
 • Egyetemes reménytan, Takács Zsuzsa: A vak remény. Összegyűjtött és új versek, Alföld, 2019/1, 112–118 
 • Kerberiáda, Kerber Balázs: Conquest, Alföld, 2019/10.
 • „megtalálnak majd a szavak”Fenyvesi Orsolya: A látvány / Kommentárok meg nem írt versekhez, Műút, 2019/07, 87–89.
 • Aranyos fogason... Nádasdy Ádám: Jól láthatóan lógok itt, ÉS, 2019/37. szám, 2019. szeptember 13.
 • Hét főbűn, habbal, Bódi Péter: Engedetlenek, ÉS, 2019/25. szám, 2019. június 21.
 • Fapados járatok, Izsó Zita: Éjszakai földet érés, ÉS, 2019/21. szám, 2019. május 24.
 • Ex libris, Juhász Tibor: Salgó blues, Bán Zsófia: Lehet lélegezni!, Szvoren Edina: Verseim, Molnár T. Eszter: A számozottak című köteteiről, ÉS, 2019/13. szám, 2019. március 29. 
 • Én lázárok, te lázársz, ő lázár, Mesterházy Balázs: Soha nem látott bálnák hangja, ÉS, 2019/11. szám, 2019. március 14. 
 • Sorsjelek az üres ég alatt, Az ÉS könyve januárban – Radnóti Sándor: A süketnéma isten és más bírálatok, ÉS, 2019/3. szám, 2019. január 18. 
 • Ex libris, Simon Bettina: Strand, Németh Bálint: A hangyák élete, Szeles Judit: Szextáns, Nyerges Gábor Ádám: Berendezkedés című köteteiről, ÉS, 2018/51–52. szám, 2018. december 19.

Konferencia-előadások:

 • Tolnai Ottó a magyar irodalmi kánonokban / Otto Tolnai in the canon of Hungarian literature. Kánon és komparatisztika: a kánonok többszólamúsága kelet-közép-európai kontextusban/Canon and Comparative Studies: The Polyphony of Canons in an East Central European Context/Canon et littérature comparée : la polyphonie des canons en Europe Centrale et Europe de l’est, Pannon Egyetem, Veszprém, nemzetközi Konferencia: 2019. május 30–31.
 • Magyarról magyarra – avagy „minden fordítás cukrot tartalmaz”. Nádasdy Ádám műfordítói alkatáról és nézeteiről. A fordító mint kultúra- és irodalomközvetítő Nemzetközi tudományos konferencia Ménes (Arad-Hegyalja) a Partiumi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszéki Csoport, Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Regensburgi Egyetem Hungaricum – Magyar Intézet szervezésében. 2019. szeptember 8–10.
 • Súlyos határsértés. Határhely(zet)ek, identitáshatárok Tolnai Ottó: Szeméremékszerek című regényében. Transzkulturalizmus és bilingvizmus, Nemzetközi tudományos konferencia Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. 2019. szeptember 17–18.
 • Identitáshálózatok, térbeli és motivikus kapcsolatok és csomópontok Tolnai Ottó regényeiben (Tolnai Ottó: Szeméremékszerek. A két steril pohár). Hálózatok és komparatisztika: a világirodalom hálózatai Networking Comparative Literature: Networks and World Literature A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Összehasonlító Irodalomtudományi Tagozatának éves nemzetközi konferenciája Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. Annual Conference of the Hungarian Comparative Literature Association Babeș-Bolyai University, Faculty of Letters, Cluj 2019. október 4–5.
 • Vár állott, most kőhalom  Táj és épített környezet a rendszerváltás előtt és után. „Nyelvében él a rendszer”, a rendszerváltások nyelvi problémái, a KRE BTK Kortárs közép-európai regény kutatócsoportjának VI. nemzetközi konferenciája. 2019. november 14–15.
 • „Hullani kezdtek hullani a semmi stukatúrjai” – A poézis őrleménye Tolnai Ottó Világpor című kötetében. Töredéktől töredékig, 20. OSZK Tudományos Ülésszak. 2019. november 21–22.
 • Törésvonalak, hálózatok Az európai irodalom történetének kézirataiban. „Salakos szesz, tölcsérrel és szűrőpapírral” Műhelykonferencia a Babits-kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös szervezésében. 2019. december 9.

Konferencia-szervezés, titkári feladatok: 

 • Töredéktől töredékig, OSZK Tudományos Ülésszak, 2019. november 21–22.

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, óraadó – 2018/2019 tavaszi félév, óraadó 

Vizkelety Andrásné Ecsedy Judit

Önálló kötet: 

 • Petrik Géza: Magyarország bibliographája 1712–1860. IX. Pótlások, 1701–1800. Összeáll.: Kovács Eszter és V. Ecsedy Judit. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár 2017. 495 l.
 • Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712–1860. X. Pótlások, 1701–1800. Nyomda- és kiadástörténeti mutató. Összeáll.: Kovács Eszter és V. Ecsedy Judit. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár 2018. 400l.

Tudományos igényű honlap-szerkesztés: 

 •  Tipográfia Tudástár keretében a Kézisajtó kora c. honlap  (typographia.oszk.hu/html ) megújításának megkezdése

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • Das deutschsprachige Bücherangebot kroatischer Druckereien im 18. Jahrhundert. In: Deutsche Sprache und Kultur in Kroatien. Hrsg.: Wynfrid Kriegleder, Andrea Seidler, Jozef Tancer. Bremen, Ed. Lumiere 2017., 93–102. (Presse und Geschichte, Neue Beiträge, Bd. 106)
 • Újabb hamis impresszumú könyvek. In: Lelkiség és irodalom. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. (Szerk.: Bajáki Rita, Báthory Orsolya, etc.) Budapest , MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport., 487–491. (Pázmány Irodalmi műhely, 17.)
 • A marosvásárhelyi könyvnyomtatás kezdetei. In: A Telekiek és a kultúra. A 2016. októberi marosvásárhelyi konferencia tanulmányai. Marosvásárhely 2017,  Masterdruck ny., 183–212.
 • Újabb adatok a katolikus könyvnyomtatás helyzetéről az Erdélyi Fejedelemségben (társszerző Bánfi Szilvia). In: Catholice reformare. A katolikus egyház a fejedelemség korában. Szerk.: Diósi Dávid és Marton József. Bp. – Kolozsvár 2018, Szent István Társulat–Verbum. 73–106.
 • Vizelety-Ecsedy, Judit: Mottos in printers" devices  thoughts about the Hungarian usage. In: Typographorum emblemata. The printer's mark in the context of Early Modern culture. Ed.: Anja Wolkenhauer and Bernhard F. Scholz. Berlin–Boston 2018, De Gruyter–Saur. 333–346. (Schriftmedien–Written Media, Bd. 4.)
 • Zsolna: egy különleges nyomdahely. In: "Üstököst látni". Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei. Szerk.: Farkas Gábor Farkas, Szebelédi Zsolt, Varga Bernadett, Zsoldos Endre. Ford.: Katona Tünde, Kovács Eszter, Szebelédi Zsolt. budapest 2017, MTA Könyvtár és Információs Központ–Jaffa Kiadó. 487–510. (Lichniae ex Bibliotheca Academicae Scientiarum Hungaricae)
 • Unrealized periodicals. In: Periodiká v minulosti a súcasnosti. – Periodicals in the past and in the present. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou úcastou (12–13. Septembra 2017).  Zost.: Angela  Skovierová.  Bratislava 2018. Ed. Univerzitná Kniznica v Bratislave. 44–54.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • Bécsi nyomdák  magyar könyvek. In: Magyar Grafika, 2017. 5. 74–79.
 • Sopron nyomdászata. In: Magyar Grafika,62. 2018. 4. sz. 59–64
 • Könyvnyomtatás Békés megyében. Békés megye Magyarország nyomdászati térképén. In: Magyar Grafika,62. 2018. 6. sz. 24–36.

Kritikák, recenziók: 

 •  Agáta Klimeková–Janka Ondrousková, Bibliografia územne slovacikálnych tlací 19. storocia. Zv. 17. Martin 2016., Slovenská národná kniznica (Retrospektivna Bibliografia, Séria A. Knihy) In: Magyar Könyvszemle, 133. 2017. 376–379.
 • Mizera Tamás–Nagy Andor–Verók Attila: A könyvkiadó egri Líceum. Történet és kiadványjegyzék, I. 1755–1852, II. 1853–1949. Budapest–Eger, Kossuth Kiadó EKE 2017 (Kulturális örökség). In: Magyar Könyvszemle, 134. 2018. 101–104.

Konferencia-előadások: 

 • Unrealized periodicals. Előadás a Periodika v minulosti a súcanosti (Periodicals in the past and present) c. nemzetközi konferencián, Bratislava, Univerzitná Kniznica, 2017. szeptember 12–13.
 • Zsolna: egy különleges nyomdahely. Előadás a Kométák a Magyar Kultúra Napján a Nemzeti Könyvtárban. Az 1680-as üstökös  művelődés- és tudománytörténeti emlékei c. konferencián, Országos Széchényi Könyvtár, 2018. január 22. 

Zichy Mihály

Konferencia-előadások: 

 • Gregersen Gudbrand, az egyetlen norvég a szabadságharcban és kalandos élete. Előadás Ziegler Sándor, Kossuth fegyvergyárosa és a szőlősgyöröki csata emlékére rendezett IV. konferencián. Szőlősgyörök 2019. március 13.
 • Elfeledett ajándékozások címmel előadás a Dombóvár Város Önkormányzata és a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény által „Egy önzetlen gróf hagyatéka a nemzetnek” címmel rendezett konferencián. Dombóvár 2019. április 4.

Egyéb jelentős tudományos-kulturális tevékenység: 

 • Segítség nehéz időkben – Thallóczy Lajos I. világháborús levelezése. Előadás a Ligeti Kultkörben 2019. január 26-án.
 • „Ne csak őrizd, gyűlöld is!” Bűnös állam és bűnállam – a középkori királyeszmétől az ÁVH jelmondatáig. Előadás: Szent József társaskör – Óbudai Szalézi Rendház 2019.10.02.
 • „Zichy József utazásai 1875–76 és 1877” Előadás a Magyar Történelmi Családok Egyesülete klubestjén (Budai Polgári Casino helyiségében Budapest, I. ker., Hunyady János út 8.).

Megnyitó-, illetve köszöntőbeszédek: 

 • „Vorkuta: Bányászváros a sztálini múlt árnyékában” – Zichy Pál fotókiállításának megnyitója 2019.11.11 Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Folyosó Galéria (XII. Böszörényi út 23-25.). Cikk: Hegyvidék 2019.11.26 10. old. „Vorkuta a sztálini múlt árnyékában” címmel.

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 •  Interjú a Kossuth-rádiónak a Vorkuta-kiállítás megnyitóján. Adásba ment 2019.11.24 Vasárnapi Újság.

Zsupán Edina

Szerkesztett kötet: 

 • Zsupán Edina (szerk.): A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus, Budapest, OSZK (megjelenés alatt)

Tudományos igényű honlapszerkesztés: 

 • Corvina-honlap
 • A 3D-es (virtuális corvinakiállítás) szerkesztése, készítése

Tanulmány, könyvfejezet: 

 • A budai műhely. In A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK (megjelenés alatt), 25–66.
 • Beatrix királyné psalteriuma (Kat. a3) In A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK, 157–159.
 • Regiomontanus: Canones (Kat. B2) In A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK, 174–177.
 • Regiomontanus: Epitome Almagesti (Kat. B3) In A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK, 178–181.
 • Ptolemaeus: Almagest (Kat. d9) In A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK, 224–227.
 • J. Tolhopff: Stellarium (Kat. d10) In A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK, 228–231.
 • Pseudo-Aristeas: Levél Philokratéshez (Kat. d11) In A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK, 232–234.
 • Beda Venerabilis: A dolgok természetéről (Kat. e7) In A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK, 266–269.
 • Cicero: Verres ellen mondott beszédek (Kat. F2) In A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK, 292–294.
 • Scriptores Historiae Augustae (Kat. F5) In A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK, 303–305.
 • Silius Italicus: A második pun háború (Kat. F6) In A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK, 306–308.
 • Eusebius: Chronikoi kanones Szent Jeromos latin fordításában (Kat. F8) In A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK, 313–315.
 • Eusebius: De evangelica praeparatione  (Kat. F9) In A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK, 316–317.
 • Philostratos művei (Kat. G1) In A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK, 340–344.
 • Nagy Szent Vazul: A Szentlélek istenségéről, A Szentlélekről (Kat. H1) In A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK, 362–364.
 • Q. C. Rufus: Nagy Sándor (Kat. B1) In A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK (megjelenés alatt), 172–173.

Szakfolyóiratokban közölt tanulmányok: 

 • A Corvina Könyvtár budai műhelye. Az Országos Széchényi Könyvtár kiállításának eredményei, Századok 153 (2019) 997–1036.

Egyéb írások (rövidebb cikkek, publicisztikák, előszavak, nekrológok, beszélgetések írott változatai, interjúk): 

 • Előszó In A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus. (Szerk. Zsupán Edina), Bp., OSZK (megjelenés alatt)

Konferencia-előadások: 

 • Paleográfiai fordulat – egy Vitéz-töredék, Töredéktől töredékig. Az OSZK 2019. évi tudományos ülésszaka, 2019. november 21–22.
 • Uniqueness and printed books – a solution from the Library of Matthias Corvinus: the case of the Thuróczy Chronicle, Experiment Buch um 1500 Spielräume für Künstler c. konferencia, Bécs, Pächt Archiv, Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien, 2019. szeptember  27– 28.
 • Antonio Bonfini: Rerum Hungaricarum Decades. The unique fragment from the Library of King Matthias Corvinus, Medieval manuscripts Summer School (szervezők: Universität Wien, Univerzita Komenského v Bratislave, Stift Klosterneuburg, Klosterneuburg, 2019. szeptember 2–6.
 • Der Einflußder höfischen Renaissance-Buchkultur der Matthias-Zeit in Mitteleuropa um 1500, Maximilian I. und die Buchkultur. Bild und Text, München, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters, Projekt an Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Lehrstuhl für Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters in Zusammenarbeit mit dem Jakob-Fugger-Zentrum für Transitionale Studien, Universität Augsburg, Maximilianmuseum, Augsburg, München und Augsburg, 2019. július 11–13.
 • The Corvina Library. A complex scholarly preservation approach, CERL Workshop, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2019. május 31.
 • Mitteleuropäische Meister unter den Illuminatoren der Hofwerkstatt König Matthias’: Eine intensive Begegnung zwischen der gotischen Tradition und Renaissance, Wiens Erste Moderne. Visuelle Konstruktion von Identität im 15. Jahrhundert. Internationale Tagung zu den Bildkünsten in Wien zwishcen dem Meister von Heiligenkreuz und Lucas Cranach, Universität Wien, Institut für Kunstheschichte ‒ Belvedere ‒ Kunsthistorisches Museum, Bécs, 2019. április 11‒14.

Kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók: 

 • Bogáti Fazakas Miklós görög és latin forráshasználatáról  (előadás az alábbi kötetek könyvbemutatóján) Ács Pál, Szentmártoni Szabó Géza, Papp Balázs, Etlinger Mihály, Zsupán Edina: Bogáti Fazakas Miklós históriás énekei és bibliai parafrázisai 1575‒1598 (Régi Magyar Költők Tára, XVI. századbeli magyar költők művei), Budapest, Balassi Kiadó, 2018; valamint Pirnát Antal, Kiadatlan tanulmányok, szerk. Ács Pál, Bp., reciti, 2018, Budapest, Unitárius Egyházközség 2019. március 10.

Kutatási programokban, projektekben való részvétel, szakmai ösztöndíjak (tag, illetve kutatásvezető): 

 • Klebelsberg Kuno-ösztöndíj, 1 hónap, Bécs, Österreichische Nationalbibliothek, kutatási téma: az ÖNB corvináinak feldolgozása
 • 2016‒ NKFIH K 120495: A reneszánsz művészet Magyarországon (székhelye: MTA BTK, Művészettörténeti Intézet; témavezető: Mikó Árpád)
 • 2014– (NKFIH K 112283) „A görög kultúra itáliai és magyarországi recepciója a 15-16. században” (székhelye: ELTE BTK, Görög Tanszék; témavezető: Bolonyai Gábor)
 • 2014– „Mitteleuropäische Schulen” Österreichische Akademie der Wissenschaften. Institut für Schrift- und Buchwesen (projektvezető: Dr. Maria Theißen)

Egyetemi, főiskolai oktatói tevékenység: 

 • A Corvina könyvtár és a budai könyvkészítő műhely, Szent Tamás Akadémia, Piliscsaba, 2019. november 5.
 • Miért budai? A budai királyi műhely Hunyadi Mátyás uralkodása alatt  2019. április 25. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Kiállítás-rendezés (kurátori, társkurátori munka): 

 • A Corvina Könyvtár budai műhelye c. kiállítás kurátora (az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása 2018. november 6. és február 10. között)

Tv-, Rádió és online médiaszereplés a tárgyévben: 

 • Rádiók:  Kossuth, Classic, Jazzy, Karc
 • TV: Duna, ATV, ECHO, M5, HÍR TV, Euro News